بنا به گزارشهای تأیید نشده، سحر نوروز‌ زاده، عضو سازمان نایاک (سازمان لابیگری رژیم اسلامی ایران در آمریکا) به اتهام جاسوسی برای رژیم اسلامی ایران بازداشت شده است.

تاکنون هیچ منبع در ایالات متحده خبر دستگیری این عضو سازمان لابی‌گری رژیم ایران را تائید نکرده است، اما با توجه به اتخاذ سیاست‌های جدید دولت پرزدنت ترامپ در قبال کشورهای تروریستی از جمله رژیم تروریستی ایران، به نظر می‌رسد خبر دستگیری سحر نوروز زاده نیز به مثابه‌ی خبر دستگیری عرفان قانعی فرد، عضو سپاه قدس رژیم ایران تأیید گردد.

از دیگر سو، رسانه‌ها از بازداشت محسن دهنوی، از اعضای سپاه قدس رژیم ایران و مسئول پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، خبر دادند، که در حالی که قصد سفر و ورود به ایالات متحده را داشت، توسط مأموران فرودگاه، دستگیر و دیپورت شده است.

رسانه‌های حامی جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران صادراتی رژیم ایران که در رسانه‌‌های فارسی زبان فعال هستند، بدون اشاره به سوابق این عضو سپاه قدس و بسیج دانشجویی، وی را پزشک محقق نامیدند.

این عضو شناختە شدە بسیج دانشجویی همچنین سال ۱۳۹۲ رئیس ستاد دانشجویی ستاد “سعید جلیلی” بودە است.

به گفته‌ی ناظران سیاسی، جمهوری اسلامی ایران قصد داشت مانند بسیاری از حامیانش، وی را تحت عنوان “پژوهشگر” روانە آمریکا کند تا در موقع مناسب بە کار ببندد.

گفته می‌شود، محسن دهنوی در حال حاضر معاونت “پژوهشکده رضایی دانشگاه صنعتی شریف” را بر عهده دارد که این پژوهشکده از سال‌ها قبل در حوزه رادار با نیروی هوایی سپاه پاسداران و سپاه قدس همکاری می‌کند.

طی سال های اخیر و خصوصا پس نارضایتی های از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، رژیم حاکم سیل عظیمی از هواداران خویش را تحت عناوین روزنامەنگار، محقق، پژوهشگر و دهها عناوین دیگر روانە آمریکا و اروپا کردە است.

این عناصر وابسته به رژیم ایران، به واسطە لابی های پشت پردە مانند نایاک توانستەاند در رسانەها و موسسات دولتی و غیر دولتی کشورهای غربی نفوذ کردە و بە نفع دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران عمل کرده و در تصمیمات کشورها در قبال رژیم ایران تأپیر بگذارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)