#چندسال پیش(ویژه #ابوالحسن_بنی_صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
بی تردیدازمیان کاندیداهای دوره اول ریاست جمهوری،دکترسیدابوالحسن بنی صدرقابل اعتمادتر،باسوادتروکامل تربود.
باوجود عدم کفایت سیاسی توسط #مجلس،و خلع یدازایشان،وجوسازی خناسان وآلودگی سیاسی و ادامه آن تاالآن،هم ازنظرکیفی وهم کمی تعدادآرای وی هنوزحرف اول رامی زند!
احساس عمومی وطبیعی آحادملت این بودکه بنی صدراولین رئیس جمهوراین جمهوری ست.
شایدالان که به عقب نگاه کنیم باخودمان بگوئیم:
بنی صدرباکاندیداشدن اشتباهی استراتژیک کرد!واومی بایست یک دوره متوالی صبروبا پشتوانه قوی تروشناخت بهترنسبت به افراد،واردصحنه مدیریتی کشورمی شد.
درهرصورت وضعیت کنونی وفعلی #انقلاب۵۷_ که درشکل جمهوری اسلامی ادامه حیات داد_متاثرازعدم شناخت کافی مردم به مهندسین انقلاب بود.
درهیاهوی تب انقلاب،مردم باانبوهی ازگروه ها وافراد،وباسوابق خاص روبروشدندکه آنهاراتا آن زمان نمی شناختندواطلاعات وآگاهی شان جزاندکی بیش نبود.
این گروه هاوافرادهم دغدغه حفظ انقلاب را داشتندوهم خودراقیم وولی برتر!
وازمیان این همه، #روحانیت توانست کل انقلاب راباسوء استفاده ازاحساسات مذهبی مردم به نفع خودمصادره به مطلوب کندولذاغیرخودرا که می خواست درعرض آنان عرض اندام کند؛ نمی پذیرفت.
روحانیت غیرخودرادرطول ودنباله می خواست وهرکه غیراین مسیرمی رفت غیر خودی ودرنهایت سرکوب می شد.
خط مشی وتفکرمعلوم بود:همان چیزی که #هاشمی_رفسنجانی درمصاحبه اش گفت:
اسلام فقاهتی که متکی برفقه است.
#دوقطبی که هنوزهم هست:
یک قطب،قطب #ولایت_فقیه که همه مردم و نیروهای سیاسی واحزاب رامطیع وگوش بفرمان می خواهد.
وقطب دومی که خود متکثراست ازتضادو تفاوت ها!
سوء مدیریت درفضایی رشدمی کندکه درآن تملق وریاکاری،خریدارداشته باشد؛وپایان انقلاب #بهمن۵۷،این ایستگاه شد.
نمونه واضح وبی پرده اش کسانی هستندکه آنگونه ازهمسرسعیدامامی بازجویی کردندو همگان فیلم بازجویی اش رادیده اند…این هادر مرکزقدرت یعنی”#واجا”ویابقول بنی صدر “#واواک”قرارداشتند.واتفافا کسانی چون #کلاهی و #کشمیری هم درزیرعبای همین روحانیت توانستندچنین فاجعه هایی راخلق کنند.
اسنادرنظام ج.ا،خیلی اهمیت داردودستیابی به آن می توانست ومی تواندنقاب خیلی هارا کناروپشت پرده هارابه نمایش بگذارد.
اسنادچهره تاریخ است!
دستیابی به اسناد_آنهم اسنادساواک ومراکز مهم_درسال نخست انقلاب،بسیارحیثیتی و نقش بسزایی برای طیف های مختلف سیاسی داشت.این دستیابی هنوزهم اهمیت ویژه دارد وماتاالان_که۳۸سال ازعمرج.ا،می گذرد_بااین دست ازحوادث ازنوع سال اول انقلاب روبرو هستیم وهمین نیزسبب سکوت عده ای وباج خواهی عده ای هم شده است!
آنچه درزیرمی خوانیدهمه قضایانیست وبرای شناخت وتکمیل پازل،بایدیک غوردیگرکردو منابع دیگرراهم دید.
مادراینجاقضاوت نمی کنیم.خواننده خوددر لابلای همین سطورمی توانددرک خودرابدست آورد.
گفتنی ست آنچه در[کروشه]می خوانید استنباط شخصی نویسنده ازمتن است و حاشیه ای ست جداگانه که دراصل خبر نیست.
این مجموعه قسمت بعدی هم دارد.
#محمد_شوری
#نویسنده و #روزنامه_نگار_بیکار
تیرماه۱۳۹۶
@shoorijezehmohammad
[چرب وشیرین بودن راه رجایی!]
روزنامه صبح آزادگان۷بهمن ۱۳۵۹
حرف های هاشمی رفسنجانی دریک مصاحبه:
س:
اینطورکه ازنوشته های روزنامه های ایرانی برداشت می شوددرایران۲خط سیاسی وجود دارد.یکی سیاست بنی صدراست ودیگر دولت رجایی.به نظرشماکدامیک ازاین دوخط ادامه انقلاب ایران است؟
ج:
من نظرم رامکررگفته ام.البته من تاحدودی می پذیرم که دوجریان درایران وجودداردواین دو جریان فکری است پیش ازآنچه که سیاسی محض باشددوبینش است.این دوبینش الان در دولت آقای رجائی ودراطراف آقای بنی صدر بچشم می خورد.ازنظرشخصی من بینش صد درصداسلامی وخالص وفقاهتی که متکی بر فقه اسلام باشدموردقبول است که طبعاازنظر من راه آقای رجائی می چربد.
[کپی نبوداصل نامه بود]
روزنامه جمهوری اسلامی۳۱اردیبهشت۱۳۶۰
مصاحبه مطبوعاتی بهزاد #نبوی:
وزیرمشاوردراموراجرایی درموردخروج اسناد سری وزارت خارجه ومسائلی درارتباط بااین موضوع گفت:
دوروزقبل،شخصی درحالی که ازوزارتخانه خارج می شده است،یک مجموعه اسنادسری وطبقه بندی شده راباکیف خودحمل می کرده که دراثرتحقیقات به عمل آمده اسم این شخص آقای فضلی نژاداست که ازدفترریاست جمهوری حکم داشته ولی چون حکم خودرا نشان نداده است،اطلاعیه ای که وزازتخارجه داده بوداشاره ای به این حکم نداشت ولی بعدا بااطلاعیه ای که دفترریاست جممهوری داد معلوم شدکه بادفترریاست جمهوری ارتباط داشته است که باشخصی بنام اسماعیل ناطقی که یکی ازمدیرکل های وزارت خارجه است ارتباط داشته واسنادرااز #وزارتخارجه بیرون آورده است وازجمله این اسنادکه خیلی مهم است یکی پرونده شخصی بنام”کاظم #رجوی”است درارتباط بارژیم سابق و #ساواک بوده ودراین رابطه مستمری می گرفته است و عجیب آن است که درموارددیگراکثرافتوکپی پرونده هابرده شده امادرمورداین پرونده واین فرداصل نامه وپرونده کاظم رجوی درحال خارج شدن بوده است که مامورین هم ایشان (فضلی نژاد) وهم ناطقی مدیرکل وزارتخارجه رابازداشت کرده وتحقیقات دراین زمینه ادامه دارد.واینکه تاامروزارتباط این فردودفتر ریاست جمهوری عنوان نشده بودبه این دلیل بودکه مساله ازنظرمقامات مسئول روشن نبود وبعدازروشن شدن البته چیزی ازجرم این افراد کاسته نمی شودچراکه اولاکانال ارتباطی ایشان(بنی صدر)درست نبوده واگرریاست جمهوری نیازی به سندی داشته باشندمستقیما بانخست وزیری تماس می گیرندونخست وزیری سندرادراختیارایشان قرارمی داد.
مهندس بهزادنبوی درپاسخ به این سوال که در رابطه بااین قسمت ازسخنان نماینده نجف آباد (محمد #منتظری)که درمجلس شورای اسلامی که گفته است:
“دفتری هست بنام دفترانقلاب که اسناد وزارتخارجه درزمان وزیرخارجه سابق(یزدی) خارج کرده اندوبعدهم که بافشارآقای رجایی برگردانده شده ۳۰۰پرونده ازآن گم شده
است”اظهارداشت:
بله،چنین مساله ای واقعیت داردویک سری اسنادبه مناسبت برگزاری کنفرانس بررسی جنایات آمریکاازوزارتخارجه بیرون برده شده است(حدوددوکامیون)که آخرین مقراین اسناد درنخست وزیری درقسمت دفترامورانقلاب بوده که این دفترامورانقلاب زیرنظرآقای مهندس چمران اداره می شده وبعداکه ایشان رفتندومعاون تحقیقات واطلاعات آقای رجایی (تهرانی)مسئولیت این دفتررابرعهده گرفتند.این اسناددریک اطاق بسته بودومعاون تحقیقاتی آقای رجایی عینااین هارابه وزارتخارجه منتقل کردوظاهراآنطورکه گفته می شود۳۰۰سندیاتعدادی بیشتریاکمترازاین سندهانیست که مشغول بررسی هستندکه هر وقت نتیجه بررسی هامشخص شودبه اطلاع عموم خواهدرسیدولی شخص بخصوصی را فعلانتوانسته مشخص کنند.
[توجه!
کاظم رجوی،برادرمسعودرجوی است که در سال نخست انقلاب ازطرف جمهوری اسلامی نمایندهٔ دائم ایران دردفتر سازمان ملل متحد درژنوشدولی بدلیل آشکارشدن اسنادهمکاری اوباساواک به ایران بازنگشت وسرانجام در تاریخ۲۴آوریل سال۱۹۹۰نزدیک خانه اش در کوپه ژنوتروروکشته شد.
[تعبیرسرقت؛دردادگاه معلوم می شود]
روزنامه انقلاب اسلامی۲خرداد۱۳۶۰
آیت الله #بهشتی(دریک مصاحبه):
س:
آقای دکتر!
شورای عالی قضایی تاچه حددرجریان سرقت اسنادسری وزارت امور خارجه قراردارد؟
ج:
برای من تعبیر #سرقت هنوزازنظرقضایی و اخلاقی به این عنوان قابل طرح نیست.
به عنوان سرقت قابل طرح نیست.این سوال به این عنوان قابل است کسانی به وزارتخارجه رفته اندوباتبانی بایکی ازماموران آنجامقداری ازاسنادراگرفته اندکه به خارج از وزارت امور خارجه ببرند،طبیعی است که اولین سوال این است که چه مجوز قانونی برای این کارخود داشته اندواین کاررادادگاه خواهد کردونتیجه را باتحقیق کافی به اطلاع عموم خواهدرساند.
[توجه!
نتیجه وسرنوشت خیلی ازاتفاقات ورویدادهای مهم ابتدای انفلاب ودهه۶۰وهمینطورحال حاضرهیچگاه درنظام ج ا،بطورقطعی معلوم نشدونمی شود!!
موسوی اردبیلی وقتی حادثه۱۴اسفندشد،گفت: سرنخ این حادثه دردست ماست؛وماهنوزبعداز ۳۸سال به ته نخ(که کلاف سردرگم شده وگره اش کوروکورترمی شود)نرسیده ایم!!
اسنادگره کورتاریخ رابازمی کند.]
[مساله،مساله حذف رئیس جمهوری است]
روزنامه #کیهان۲خرداد۱۳۶۰
اطلاعیه روابط عمومی دفترریاست جمهوری
ازسوی روابط عمومی دفترریاست جمهوری اطلاعیه زیرمنتشرشد:
دروضعیت بحرانی کنونی کشورودرشرائطی که همه آگاهان وفاداربه جمهوری اسلامی ایران،مصالح کشوروضرورت استمرارانقلاب رابحق درحاکمیت قانون وتعادل سیاسی در جامعه تشخیص داده اند،باکمال تاسف جامعه هنوزباادامه سیاست های تشنج زاوبی توجهی عنادآمیزبه موازین قانونی مواجهه است.این بی توجهی بخصوص درارگان های دولتی در برابراختیارات قانونی رئیس جمهوری وریاست قوه مجریه چشم گیراست،برخوردهای غیر منطقی وغیرمسئولانه نسبت به مامورین و نمایندگان دفترریاست جمهوری ازناحیه مقامات دولتی سیری روزافزون پیداکرده واز حالت استثناء خارج شده است.اگراشکال تراشی برسرراه انجام وظایف قانونی ریاست جمهوری زمانی بدورازبخشنامه های غیرقانونی وممانعت،بررسی ونظارت نمایندگان رئیس جمهوربکارارگان های مسئول محدودمی شد، امروزاین پدیده درروندرشدیافته خودبحدی است که معاون غیرقانونی وزارت امورخارجه درتوضیح خودظاهرفریب مشاورالیه ازریاست جمهوری منتخب مردم رسیده است.اگرچه بنا بقول رئیس جمهوری مساله مساله حذف رئیس قوه مجریه است.ازروزنخست هم همین برنامه راداشتندبلحاظ اینکه مردم جسارت کرده ودرانتخاب رئیس جمهوری بدلخواه این آقایان رای ندادو….ومردم آگاه ایران به تلاش سازمان یافته چندجانبه علیه رئیس جمهور منتخبشان واقف هستند،مالازم می دانیم ضمن جلب توجه همیهنان به عواقب صحنه سازی های این دست نشاندگان غیرمسئول،و… غیرمسئولانه صداوسیمادرانعکاس وپخش مطالب بی اساس آن برای روشن شدن اذهان عمومی توضیحات ذیل رابه آگاهی عموم برسانیم:
۱_اجرای وظایف قانونی ریاست جمهوری در ریاست برقوه مجریه وتوجه به مسئولین که رئیس جمهوربه موجب قانون دربرابرملت دارد ایجاب می نمایدکه حداقل امکانات برقراری نظارت کلی ازناحیه ایشان برمدیریت اجرائی فراهم آیدواین امرمستلزم تحقیق درباره مسئولین وبررسی پرونده هاومدارک وسوابق اجرای کارهامی باشد.
۲_ازآنجائیکه تعمیم نظارت وبررسی مستقیم رئیس جمهوری برتمام اموردرسراسرکشوربه تنهائی عملی نیست لذارئیس جمهوری نمایندگان مورداعتمادرابرای تحقیق وبررسی مامورمی کندکه مسئولیت آنهاناشی از اختیاری است که رئیس جمهوربرای انجام وظایف خودبه آنهاتفویض کرده است.
۳_مساله بررسی پاره ای ازپرونده هادروزارت امورخارجه که معترضین این چنین درباره آن جنجال براه انداخته اندیکی ازمواردرسیدگی به سوابق اشخاصی است که بایستی مورد بررسی وتحقیق ریاست جمهوری قرارمی گرفت ورئیس دفترریاست جمهوری بااستفاده ازاجازه مخصوص رئیس جمهوری حکم ماموریت ماموراعزامی راصادرنموده است.
۴_کاربررسی ماموراعزامی بااطلاع ونظارت یکی ازمسئولین رسمی وزارت امورخارجه انجام گرفته است وتعدادمحدودی فتوگپی از مواردموردنیازدراختیاراین مامورقرارداده شده که درموقع بررسی به مشاوره ضبط کیف دستی نامبرده هیچگونه صورت برداری از محفوظات کیف به عمل نیامده است وچنانچه ازتبلیغات سازمان یافته مخالفین ریاست جمهوری دررسانه هامشهوداست…ونوع مدارک موردبرسی انواع سوء استفاده تبلیغاتی به عمل آمده است.
درخاتمه ازآنجایی که مابرسرآن نیستیم که در شرایط حساس واستثنایی کنونی به همه اظهارات مفسدانه که ازرسانه های عمومی پخش می گرددپاسخ دهیم امیداینکه همه مردم بابرخورداری هوشیارانه به این شبوه های کهنه تخریبی مقابله نمایند.
والسلام
روابط عمومی دفترریاست جمهوری
[بنی صدربایدبه سوالات ماپاسخ دهد!]
روزنامه کیهان۲خرداد۱۳۶۰
یک مقام آگاه دروزارتخارجه:
تاکنون۲۰۰پرونده سری ازوازرتخارجه سرقت شده است.
یک مقام آگاه دروزارت امورخارجه طی یک گفتگوباخبرنگارکیهان پرده ازسرقت اسنادو مدارک رسمی ومهم وزارتخارجه برداشت و گفت:
دررابطه باسرقت اخیرودستگیری عوامل سرقت ماپس ازکنترال پرونده های محرمانه وسری دریافتیم که تاامروزبیش از۲۰۰پرونده ازاین سری پرونده هاازوزارتخارجه به سرقت رفته است.
وی افزود:
امیدواریم بازپرس دادگاه انقلاب بادستگیر شدن عوامل سرقت دقیقابه این مساله رسیدگی کندوروشن نمایدکه این پرونده ها برای چه اغراضی به سرقت رفته وعاملین اصلی آن چه کسانی هستند.
این مقام البته افزود:
البته دست های مخفی درکاراست وماتااندازه ای توانسته ایم شبکه آنراکشف کنیم.برای پاسخ دادن به یک سری سرقت هابایدوزرای خارجه سابق واسبق پاسخگوباشند.
وی آنگاه بااشاره به پرونده های مسروقه گفت:
علاوه برپرونده های محرمانه وسری مسروقه که بععضابسیارمهم وبه منافع مادرخلیج فارس ارتباط داشته،اموال زیادی نیزازوزارتخارجه وسفارتخانه های ایران درخارج به سرقت رفته اندکه ماداریم دقیقاآنهارارسیدگی می کنیم و درآینده نزدیک گزارش آنرابه ملت قهرمان ایران تقدیم می کنیم.
این مقام مطلع درپاسخ به جوابیه دفترریاست جمهوری گفت:
عمل مادرچهارچوب قانون ومقررات واخلاق اسلامی است.ماسوالهایی راازبرادربنی صد کرده ایم که بایدپاسخگوباشند،ولی توقع نداشتیم که دفترایشان درپاسخ ماپاسخ ناصحیح وناروابدهند.درهرحال هم اکنون مساله دردست رسیدگی مراجع قضایی است که آنهاپس ازرسیدگی نتیجه رابه اطلاع مردم خواهندرسانید.
[فساداخلاقی دربین بوده است؟!]
روزنامه کیهان۲خرداد۱۳۶۰
اطلاعیه انجمن اسلامی وزارت امورخارجه دررابطه باسرقت اسناد
انجمن اسلامی وزارت امورخارجه درمورد ربوده شدن اسنادی ازاین وزارتخانه اطلاعیه ای بشرح زیرمنتشرکرد:
ومکرواومکرالله واِلله خیرالماکرین
باردیگرمشیت واراده باری تعالی برآن تعلق گرفت که پرده ازچهره منافقین وخیانتکاران به اسلام وایران برداردوماهیت کثیف وضد مردمی آنهارابرملت غیوروشهیدپرورایران بر ملاسازد.آنچه درارتباط باسرقت اسنادسری وطبقه بندی شده برای انجمن اسلامی وزارت امورخارجه ونیزامت مسلمان ورزمنده ایران مطرح است اینکه:
۱_آیااین اولین باربوده که چنین اسنادی به خارج ازوزارت امورخارجه منتقل می شده است؟وآیاآقای ناطقی به تنهایی بدین کار مبادرت می نموده است؟ویابرعکس یک باند قوی ومجهزوبابر نامه ریزی قبلی بدین کار مبادرت می نموده اندکه آقای ناطقی عضوی ازاعضای آن است؟وآیامساله صرفابه همین جاختم می شده یاتخلفات مالی واداری و فساداخلاقی نیزدربین بوده است؟
۲_آیاهدف ازربودن وسرفت اسنادمزبورواسناد مشابه،آن نبوده است که برادران مومن و مکتبی ماازدست یافتن به سوابق کثیف خود فروختگانی چون رجوی ساواکی محروم گردیده بالنتیجه ساخت وزارت امورخارجه دست نخوده باقی بماند؟
۳_آیاهدف این نبوده است که بادردست داشتن سوابق افرادبعدابتوانندنسبت به تهدیدوتطمیع آنهااقدام نموده ازآنهابندگان مطیع وسربزیرساخته،درجهت خواست های خودعمل نمایند؟
۴_پیداشدن اسنادساوکی بودن کاظم رجوی ازکیف خودآقایان وانتصاب وی به سفارت با علم به این موضوع بیانگراین نیست که آقایان به گروهک هاباج سیاسی می داده اند؟وآیادر بودن این اسنادوطرح ریزی آن دست گروهک هادرکارنمی باشد؟
۵_حال که پیش بینی برادران مابه حقیقت پیوسته وصلاحیت مدیریت سابق وزارت امور خارجه وازجمله آقای ناطقی مسئول هیات پاکسازی روزبروزبیشترموردسوال قرارمی گیردآیاتجدیدنظراساسی وقاطع درامرپاکسازی وزارت امورخارجه وبخصوص رسیدگی به پرونده دارودسته قطب زاده بیش ازبیش ضروری نمی نماید؟
بااطلاع وشناختی که ماازدرون وزارت امور خارجه وهم چنین ازماهیت کثیف و عملکردهای غیرقانونی حضرات داریم معتقدیم که پاسخ به تمام سوالات بالامثبت وقابل اثبات است.لذاماضمن اعلام پشتیبانی خوداز دادستانی انقلاب اسلامی ازمقامات قضائی مسئول خواستاریم:
۱_به هیچ وجه من الوجوه تحت تاثیرجوسازی ها،فشارهاوشانتاژهای وارده ازسوی دفاتروگروهاواشخاص قرارنگرفته باکمال دقت وبی نظری موضوع راپیگیری نموده ماهیت پلیداین جریان راکه دردروزارتخانه هانیزسابقه داشته است کشف وافشانمایند.
۲_طبق اطلاع موثق کراراازسوی شخصیت ها ودفاتروگروه هافشارهایی واردمی شودکه مجرمین رابیش ازرسیدگی به جرمشان آزاد نمایندوازآنجاکه خوداین فشارهانشانگرآن است که مساله مساله یک جریان خطرناک واز قبل طراحی شده بوده ومنحصربه وزارت امور خارجه نمی باشد.
ماازدادستانی انقلاب قاطعانه تفاضاداریم تاامت شهیدپرورایران رادرجریان این مسائل قرارداده عاملین جوسازی وشانتاژرابه مردم معرفی نمایند.
[بایدونبایدگفت؟]
روزنامه #اطلاعات۲خرداد۱۳۶۰
سخن روز
مساله سرپوش گذاشتن برماجرای و ارتخارجه است؟!
بدون آنکه بخواهیم مقابله به مثل کنیم،جفا کنیم ومتقابلاحمله وهجوم رادردستورروزانه کارخودقراردهیم،چنانکه دیگران قرارداده اند، آغازکرده اندودوباره به آفرینش فضای اجتماعی بعدازحوادث۱۴اسفندوقبل ازپیام امام مشغولندتنهابه همان دلیل که:”…بایدگفت.”نکانی چنددررابطه باوقایع روزهای اخیررامطرح ساخته وامیدواریم نوبت به ماکه می رسدپای قانون”نبایدگقت”!قانون”تخریب وجوسازی:قانون”حذف”بمیان کشیده نشود…
درهرحال،همانطورکه بخاطرداریدچندی پیش درمحل ساختمان وزارت خارجه _که هنوزجزء وزارتخانه های یتیم است_اتفاق افتاد.کسی راهنگام خروج بازرسی کردندوپس ازآنکه اسنادمحرمانه آن وزارتخانه رادست وی یافتنداوراناچاربازداشت کرده وموردتحقیق وبررسی بیشتری قراردادند.معلوم شدکه “انتفال این اسناد”محرمانه نیزبطریق کاملا محرمانه ای انجام گرفته!کسی یاکسانی از مسئولین وکاربدستان وزارتخارجه هم دراین نقل وانتقال محرمانه شریک ودخیل بوده اند. درمیان این اسنادوجودبرخی سندهای مهم تر وسوال برانگیزوضعیت راپیچیده ترنشان دادوکاررامشکل ترکرد.
دراین اثناء دفترریاست جمهوری طی اطلاعیه ای اعلان کردکه شخص بازداشت شده به آن دفتر وابسته بوده ودراین مورددستورنیزداشته است!بدین ترتیب مشکل دوتاشدوفی الواقع صدتا!
اینست که نامه ای ازسوی معاون فعلی وزارتخارجه خطاب به رئیس جمهوروفرمانده کل قوانوشته شدوپرسش هایی دراین رابطه مطرح گردید.ازجمله این پرسش هااینست که شخص بازداشت شده چراخوددرابتدای امراز وابستگی بدفترریاست جمهوری حرفی نزده؟چه کسی به اوحکم داده؟چراوبه چه مجوزی؟انگیزه وهدف نهایی چه بوده؟چرابدون اطلاع ومشورت بامسئولین؟وبالاخره مگرمی توان اسنادمحرمانه راآنهم دراین شرایط که دیگر شرایط روزهای پس از۲۲بهمن نیست،چنین ساده وراحت برداشت وبرد؟وازاین قبیل پرسش ها.
دراین میان ناگهان روزنامه مدافع شخص بازداشت شده یک مصاحبه اختصاصی ولابد اتفاقی!انجام دادوبزرگترین تیترخودرا بدین پیشنهاداختصاص دادکه”سالم ترین راه بدون بحران اینست که همه موافقت بکنند.به مردم مراجعه کنیم وبا آرای عمومی آنچه بایدبشود،بشود”…
درادامه یادداشت می خوانیم:
مامی خواهیم فقط این پرسش ناقابل راطبق “قانون بایدگفت”بگوئیم وبپرسیم که طرح این پیشنهاددرست پس ازوقایع اتفاقیه اخیرچه چیزی رادرذهن تداعی می کند؟
آیاطرح مراجعه به آراء عمومی که قطعامنظور ازآن برگزاری یک”رفراندوم سراسری”است، واقعامحض رضای خداوخلق خداوفقط به قصد”خروج کشورازبن بست کنونی”انجام می گیرد؟!
چگونه است که روزهای پیش وپیش تر، روزهای پس ازحوادث۱۴اسفندوروزهایی که قطعا”بن بست”هابن بست ترازامروزبود!چنین طرحی پیشنهادنمی شد؟
همه ماآن فضای مسموم پس ازوقایع دانشگاه رابخاطرداریم.آیاآنروزبن بست بودیاامروز؟آنروزنه هنوزامام سکوت راشکسته بود،نه پیام ایشان وراه حل های طرح شده درآن پیام اعلام شده بودونه هیاتی برای رسیدگی به اختلافات ومنشاءاختلافات مسئولین امرفراهم آمده بود.آیاآنروزهمه چیزدربن بست افتاده بودیاامروز؟
هیچکس نمی تواندمنکراین واقعیت شودکه آنروزهاباآن شرایط خاص،باآن روزنامه هاو تیترهای صریح وفحش های علنی آزاد!بسیارخطرناکتر،حساستر،وپیچیده تربودوبن بستهاازهرسوآشکارتر،نزدیکترونفوذ ناپذیرتر.
پس چه شده که است که رفراندوم ناگهان در وضعیت کنونی وامروزی طرح می شود؟…
چرانبایددرذهن هاچنبن تداعی شودکه طرح ناگهانی چنین پیشنهادی آنهم به این درشتی!وباتوجه به تکرارآن(باوجوداینکه پرهیزازتکرار تیتر،بخصوص تیتراول،آنهم وقتی یک روزفاصله هم درمیان باشد،جزوالفبای کار مطبوعاتی وتخصصی بشمارمی رود)،بیشتراز آنکه فقط بخاطرمحتواومضمون طرح وتیتر باشد،بخاطرآنست که وقایع اتفاقیه در وزارتخارجه وانتقال محرمانه اسناد،ازذهن جامعه زدوده شود،فراموش گرددوسرپوشی روی آن حادثه مهم بخصوص پرسش های مطروحه پس ازآن گذاشته شود؟
[دزدحاضر،بزحاضر،واتومبیل شماره۹۲۹۴۲ حاضر؛فاقطعواایدیهما!]
روزنامه کیهان۲خرداد۱۳۶۰
طی نامه ای خطاب به مسئولین کشور
نماینده اهواز،نسبت به جریانات اخیردر وزارتخارجه وبانک مرکزی هشدارداد.
متن کامل نماینده مردم اهواز(محمدکیاوش)به شرح زیراست؛
باسم رب المستضعفین
اخطارفوری به مسئولین امور.هشداربه ملت شریف ایران واستمدادازبرادران متعهدمسلمان دربانک ها
لابدشمامردم قهرمان پرورمطلع شدیدکه آقای اسماعیل ناطقی مدیرکل امورکنسولی ورئیس اداره پاکسازی وزارت امورخارجه!!همراه بادو نفردیگروباهمکاری راننده اتومبیل۹۲۹۴۲تهران، درحین سرقت اسنادمحرمانه وطبقه بندی شده اداری ازوزارت امورخارجه دستگیرشدند ودرمیان این اسنادمدارکی بودمربوط به همکاری کاظم رجوی برادرمسعودرجوی با ساواک ومدارکی مربوط به سازمان مجاهدین خلق ونیزمدارکی مربوط به خیانت های بعضی کاردارهاوسفراکه هنوزهم آرم شیروخورشید بکارمی برند!گرچه درحکومت جمهوری اسلامی باوجودحکم قاطعی چون”السارق والسارقه فاقطعواایدیهما”تااین حدجسارت و بدترازدزدسرگردنه هابودن عجیب است،ولی عجیب تراینکه دراثرسهل انگاری وبی تفاوتی بعضی ازهاکاربجائی رییده است که هرکس در این مملکت دست به پلیدترین عملی می زند فوری ازسران،طرفدارپیدامی کندومساله را آنچنان ماست مالی می کنندکه “شتردیدی، ندیدی”امیرانتظام به اتهام جاسوسی دستگیر می شووباآنهمه اسناد،نهضت آزادی هواراپس می بیندوعضویت اورادنهضت انکارمی کندو خودراتبرئه می نماید.ولی تاجورامناسب می بینیدوبعضی ازمردم رافراموشکارازجریانات دولت موقت،فوری خودراشریک جرم معرفی می نمایدو”هل من مبارز”می خواندوسینه سپرمی کند.
وامروزعجیب است:دزدحاضر،بزحاضر،و اتومبیل شماره۹۲۹۴۲حاضر،اسناددرحال سرقت وفتوکپی گرفته شده حاضربازفلان دفتراعلام می داردکه این دزدی مجازبوده وطبق ابلاغ رسمی!!این ماموریت!!بدستورما انجام یافته!!وعجبا،متلی لااعجب ولی”مافات مضی”اماآنچه لازم باخطاروهشداراست اخطار به مسئولین امروهشداربه ملت شهیدپرورایران است که درحاضرمدارک بسیارمهمی در کمیسیون غارت اموال ملی،راجع به دزدی های شاه ملعون وخاندان خبیث اووپرونده خود مسعودخان رجوی که ازدرباربه بانک منتقل شده(همراه باسایراسناددربار)موجوداست، حتی درذیل یکی ازبرگ هانوشته شده”این رجوی کیست که شمااین همه درباره اوتوصیه می کنید”که اعدام نشود”.(بخط خودشاه ملعون)ونیزپرونده بعضی هاکه خودراپاک و پاکیزه معرفی کرده اند…وشایدمهم ترازهمه اینها،پرونده واسنادبیانیه الجزائراست که اگر حتی برگی مفقودشود،هستی ملت وشرف امت لکه دارمی شودواسنادمهمی درکمیسیون رسیدگی به ۲/۱۰میلیارداختلاف مالی ایران و آمریکاواسنادی ازمخارج دویست هزاردلاری بعًی هاواسنادمربوط به ثروت مملکت که به صورت ارزدرسایرکشورهاست ورمزهایش در دست بعضی ها!تلاش وکندوکاوبعضی هاتا ساعت یک ودونیم شب هاکه اجراشان ماجور!
مسئولین،امت قهرمان وبرادران متعهدومسلمان بانک مرکزی!این هستی وآبرووحیثیت ملت انقلابی بدست شماسپرده شده،شماکه انقلاب اسلامی راباایثارمال وجان وپست ومقام خویش به اینجارسانیده اید،همچنان بایدحفظ کنیدکه”فلااقتحم العقبه”.
من بنام ملت ازدادستان محترم کل کشور خواستارم تااین پرونده هاخدای ناکرده به سرنوشت پرونده های وزارت خارجه گرفتار نشده وجزمحموله دوکامیون پرونده های سابق درنیاید،دریابیدبیت المال رامباداکه چون صبح شودکه بزودی نزدیک است وگردوغبار بخوابدلاجرم دزدرفته باشد.
سیدمحمدکیاوش،نماینده مردم قهرمان اهواز
[به گاووگوسفندکسی برنخورد!]
روزنامه انقلاب اسلامی۲خرداد۱۳۶۰
مصاحبه مطبوعاتی بنی صدر
سوال:
دررابطه بابحث آزادی که چندشب پیش تلویزیون انجام شده ونشان داده شده است نظرتان چیست؟
رئیس جمهور:
من ازوقتی که درخارج هم بودم بحث آزادراراه انداخته وبه داخل هم که آمدم روزهای اول موضوع آنرامطرح کردم وامام هم موافقت کردندوبه من گفتندکه من ازاینطرف باشم و دیگران هم ازطرف دیگربیایندومباحثه کنیم.
خوب هرزمان یک عده ای که این بحث آزادرا باب طبع خودشان نیافتندمانع انجام آن شدند. دفعه آخر،(اگرشمابه مطلبی که درپاسخ پیام ۱۵اسفندامام درمجلس داده شددقت کنید) صحبت گروه هاپیش آمدومعنایش این است که عده ای نمی خواهندجوجامعه جداآرام باشد.بعدهم عنوان شدکه رئیس جمهوری با بعضی گروه هایک ارتباطاتی دارد.گفتم خیلی خوب،ماپیشنهادبحث آزادمان راازنو مطرح می کنیم.چون عقیده جای آن نیست که کسی بااو شوخی بکند.اگرگروهی بودکه ماعقیده آنهارا صحیح نیافتیم ونگفتیم،معلوم می شودکه حرف آقایان درست است؛واین هم ازکارهای جوسازی های معمولشان نیست.این است که آن بیانیه رادادیم وبردندامام هم دیدندو موافقت کردندوانتشارپیداکرد…خوب،مابحث آزادرامی خواهیم چه کنیم؟که اولارابطه مغزبا مغزجای خودرابه رابطه مغزباچماق ندهد.و ثانیاحق پیروزبشود.اگرماخودرابه عنوان مسلمان برحق می دانیم پس ماراازاینکه دیگران نظردیگری داشتنه باشندوبیایندو عنوان کنند،چه باکی است؟زیراآنچه حق است غلبه خواهدکرد…می شودبحث هایی را در آنجاطرح کردکه به گاووگوسفندکسی هم برخوردنکند،دراین صورت جامعه آن چیزی را که بایدبدست بیاورد،بدست نمی آورد…مامی خواستیم ومی خواهیم که بحث آزاددبه معنایی که مامی فهمیم بایدآزادی کامل برقرار بشودوتضمین های کافی هم ازهمه جهت داشته باشدواشخاص هم بایک فراغ بالی در آن شرکت بکنندوبتدریج جواجتماع ماهم سالم بشود.لذادوروزپیش هم آقای حجتی کرمانی دراین خصوص خدمت امام رفته اندوباایشان صحبت کرده اند…
سوال:
#مجاهدین اخیرایک نامه نسبتاطولانی خطاب به شما(رئیس جمهوری)نوشته اندواین نامه در رابطه باخلع سلاح است اگراین نامه را ملاحظه کرده ایدنظرتان چیست؟
رئیس جمهوری:
بله من نامه شان را خوانده ام.نوشته اندکه آماده انداسلحه شان راتحویل بدهند؛منتها گفته اندتضمین چیست که باماباقانون اجرابشود؟
خوب من چه جوابی بدهم؟
وقتی ازدفترریاست جمهوری برادرفضلی نژادراکه همه شمامی شناسید،دراروپادرانجمن اسلامی بوده است،فرستاده ایم تاکارمندهایی راکه قراراست اینجاکارکنندشناسایی کند،با حکم رسمی به آنجارفته است وبه مقام خود وزارتخانه هم مراجعه کرده است،اوراگرفته به عنوان اینکه شماسنددزدیده ای وآمده ای که سندبدزدی.
سوال:
آقای ناطقی راهم که بازداشت کرده اند؟
رئیس جمهوری:
بله،آقای ناطقی راهم که دراروپابودوعضو انجمن اسلامی بود،درایران هم زندانی شده بودوعیب ونقصی هم درکارش نبود،بسیار مسلمان خوبی هم بود،زندانی کرده اند.
خوب گفته بودندکه کسانی دردفترمارخنه کرده اند.ماگفتیم که بسیارخوب مامی گوئیم تحقیق کنند،وببینیدکه اینهاسوابقشان چه بوده است؟واگرکسی باشدکه سوابقشان خوب نباشد،دردفترمانمانند؛رفته اندکه سوابق اینهاراببینند،دستگیرشده اند.
بنی صدر:
چون شما می پرسیدبایدبگویم که مساله اساسی این است که من بایک باورهایی تربیت شده ام وبارآمده ام اینهاکه هست(نهادوغیرت نهاد)اینهامرانه می ماندونه می ترساندونه من کسی هستم که اهل مبارزه واستقامت نباشم، آنچه ازنظرمن اصل است این است که رهبری نمی بایدتضعیف بشود.بقیه رامن مساله نمی دانم.
این است که روی اعتقادخودم خواسته ام به اینکه طوری عمل نکنم که رهبری تضعیف شود.البته تا آنجاکه می توانم آنچه راکه صحیح می دانم بگویم.امااگریک وقت تصمیم گرفت که شمااین حرف رابزن،اینکاررابکن،آن کاررانکن،من کسی نیستم که بایستم.می گویم من نظرم راداده ام.اما تصمیم راایشان گرفته اندومن هم عمل می کنم.
روی این این زمینه هست که به نظرخودم بسیاری چیزهاراتحمل کرده ام وامیدوارم که خودایشان مراقبت رامی کنندوبالاخره اوضاع راجوری تدارک می کنندکه می بتوانیم جنگ رابااطمینان خاطرانجام بدهیم.
سوال:
چه اعمالی رهبری راتضعیف می کند؟
این رفتاری که درحال حاضردرجامعه می شود وضربات هم می زنداگرگفته نشودوبیان نشودو درباره آنهاتوضیحی داده نشودآیا فکرنمی کنید همین اعمال درنهایت رهبری را تضعیف کنند؟
رئیس جمهوری:
به نظرمن چرا.
برای اینکه من یک موردرابرای شمامی گویم:
چندنوبت پرسیدم که چه جورشدکه مساله گروگان هابه این صورت انجام شد؟
گفتند:
که ماموردبه موردباامام صحبت کردیم وایشان موافقت کردندوگفتندکه بگوئید.
همین دوروزپیش من ازایشان(امام) پرسیدم که این کارموردبه موردبه شما گفته اند؟
امام گفتند:خیر.
خوب،اگراینهاآشکارادرجامعه بیان شده بود احتمالابه این صورت حل نمی شدومن هم باور ندارم که آقای ریگان ازآقای کارترتوانایی بیشتری داشته ویک مثالی هم که دراین موردمی توانم برای شمابیاورم این است که وقتی دوگل درفرانسه زمامدارشدبه الجزایری هاگفتندکه حالایک آدم قوی آمد،الجزایری ها گفتندکه این آدم قوی غیرازآن چیزی که داشت چه داردکه به الجزایربیاورد؟تمام نیروهای مسلحش درآنجامی جنگندوهمه عملادیدیدکه قضیه الحزایرهم باهمان دوگل حل شد.پس مابه حرف اینکه کارتررفته است وریگان آمده است نمی بایدبه خواسته های آنهاتسلیم می شدیم.بنابراین بایداین مطالب بامردم درمیان گذاشته می شدوازاین مواردفراوان است.
سوال:
دررابطه باهیات مذاکرات صلح ادامه مذاکرات به کجاخواهدکشیدوآخرین نتایج چه بوده است؟
رئیس جمهوری:
این هیات که می آیندومی روند،زحمت گفتگو باماست،ولی زحمت شعاردادن وجوسازی هم بادیگران است که ناگهان بازچماق قاطعیت را بلندمی کنندکه:
بایدچنان کرد!بایدکذاکرد!
مطلبی که داریم این است که ماشرایطی را گفته ایم وآن شرایط راهم بایدتحقق بدهیم به آنهاهم که اینجامی آیندمی گوئیم که شرایط مااین است اگرمی خواهیدبرویدوبدشمن ما بقبولانیدواگرهم که نمی خواهید،ماداریم می جنگیم.معهذادرهرنوبتی که اینهامی آیندبازما می بینیم که همین جریان ازنو”فعلل تفعلل” ادامه دارد.حالااین کارمندکجاست؟به اخلاق اسلامی مربوط است؟خدامی دادند.
[وزارتخارجه پاسخ بنی صدررامی دهد!]
روزنامه کیهان۳خرداد۱۳۶۰
وزارتخارجه به مصاحبه رئیس جمهورپاسخ می دهد.
طی تماسی باجوادمنصوری معاون فرهنگی وزارتخارجه دررابطه باسرقت اسناداین وزارتخانه توسط فضلی نژادوناطقی دوتن از افرادمنتسب به دفترریاست جمهوری کسب اطلاع شدکه وزارتخارجه درنظرداردمشروح نظرات خودرادرپاسخ به مصاحبه دیروزآقای رئیس جمهوردرروزنامه انقلاب اسلامی طی اطلاعیه ای به اطلاع ملت مسلمان ایران برساند.
ازآقای منصوری سوال شدکه آیاازسرنوشت دوفرددستگیرشده اطلاعی دارندیاخیر؟
منصوری پاسخ گفت:
دستگاه قضایی مشغول رسیدگی به این موضوع می باشد.
یادآورمی شودآقای رئیس جمهورروزگذشته طی مصاحبه ای اختصاصی باروزنامه انقلاب اسلامی آقایان فضلی نژادوناطقی راعضو انجمن اسلامی اروپا،مسلمان ومتعهدخواندو درموردفضلی نژاداظهارکرده است که وی از سوی دفترریاست جمهوری حکم رسمی برای بررسی اسنادوزارتخارجه داشته است.
رئیس جمهوراضافه کرده است این بررسی برای پی بردن به سوابق افراداست که در دفتررئیس جمهورمشغول کارند.
[سرقت تیترها؟!]
روزنامه کیهان۳خرداد۱۳۶۰
درستون گذری ونظری:
رابطه تیترهاباسرقت اسنادوزارت خارجه!؟
اگربه یک انسان عادی که سری درسیاست ودستی دروسایل ارتباط جمعی وخلاصه کاری به کارفعل وانفعالاتی که درسطح دنیاودرداخل ایران درموردانقلاب اسلامی ایران می گذرد ندارد،بپرسیم که اساسی ترین مساله مملکت درشرایط فعلی چیست؟فکرمی کنیدچه پاسخی خواهدداد؟
به اعتقادماپاسخ این خواهدبود:
جنگ،جنگ وبازهم جنگ….
بگذرم،سخن برسرآنست که دراین جوجنگ آلودآیاهستندکسانی که جنگ دردرجات سوم یاچهارم اهمیت برای آنهاقراردارد؟
وآیاهستندکسانی که می خواهندبه مردم حقه کنندکه جنگ این اختلافات داخلی واختلافات درسطح مسئولین است که همه مسائل کنونی رابوجودآورده؟
خوب دقت کنید!دونفردزددرروزروشن به وزارتخارجه جمهوری اسلامی دستبردمی زند، بعداازسوی دفترریاست جمهوری اعلام می شودکه یکی ازاین افرادباحکم رسمی آن دفتربرای بررسی اسنادوزارتخارجه به آن وزارتخانه مامورشده است.معاون وزارت خارجه پس ازآن بانامه به حضوررئیس جمهوراعلان می کندکه قبل وبعدازدستگیری حکمی مبنی برماموریت بررسی اسنادتسلیم وزارتخارجه نشده.بعدازآن دوباره دفترریاست جمهوری ضمن اطلاعیه شدیدالحنی اعلام می کندکه تخطی ازقانون تاجائیست که مامور رئیس جمهورنمی توانددروزارتخانه به بررسی اسنادبپردازدوموردمواخذه یک معاون وزارتخانه قرارمی گیردودرپایان اضافه می کندکه مانمی خواهیم بیش ازاین درمورداین مساله صحبتی به میان آیدوالبته بالحنی از موضع قدرت،بااین معنی که چرابایدچنین مسائل معمولی زیرسوال قرارگیرد.
همزمان تیتری بزرگ دریک روزنامه عصرکه منتسب به همان دفترنیزهست،اساساخبراین سرقت راتحت الشعاع خودقرارمی دهدکه باید برای حل بحران عمومی به نظرخواهی ازمردم ورفراندوم رجوع کرد.توگویی اصلاسرقتی انجام نگرفته ویک امرمباح انجام شده وکسانی می خواهنددرادامه روش حذف اتهام ببندند!!!شماره بعدی همان روزنامه نیزازاسناد وزارتخارجه ویرقت آن سخن اساسی وقابل قبولی ندادالااینکه رئیس جمهورزیرتیتر”دولت حق حاکمیت ملی ایران رامخدوش نموده است”ودرپاسخ به سوالی درموردنامه مجاهدین به حضورایشان می فرمایند:”بله من نامه شان راخواندم،نوشته اندکه آماده اند اسلحه شان راتحویل بدهند.منتهاگفته اند تضمین چیست که باماباقانون اجرابشود؟خوب من چه جوابی بدهم؟وقتی ازدفترریاست جمهوری برادرفضل نژادراکه همه شمامی شناسیددراروپادرانجمن اسلامی بوده است، فرستاده ایم تاکارمندهایی راکه قراراست این جاکارکنندشناسایی کند،….”وبعددرپاسخ خبرنگاراضافه می کندبله آقای ناطقی راهم که دراروپابودوعضوانجمن اسلامی بوددرایران هم زندانی شده بودوعیب ونقصی هم درکارش نبودوجوان بسیارمسلمان وخوبی هم بود زندانی کرده اندماگفتیم که بسیارخوب،مامی گوئیم تحقیق کنندبه آقای فضلی نژادگفتیم گه شمااین هاراتحقیق کنیدوببینیدکه این ها سوابق شان چه جوربوده است؟واگرکسانی باشندگه سوابقشان خوب نباشددردفترما نماند.رفته اندکه سوابق اینهاراببیند (دستگیرشده اند).”
انسان راستی خیال می کندروزنامه بیانات رئیس جمهورراباجاافتادگی ویاخدشه در روزنامه آورده است،چراکه این همه ابهام در بیان رئیس جمهوروبخصوص درمقایسه با اطلاعیه دفترایشان انسان رابفکرمی برد.
۱_آقای رئیس جمهورگفته اندبرای بررسی اسناددفتر،آقای فضلی نژادماموربوده درحالیکه دراطلاعیه دفتررئیس جمهوری بررسی اسنادوزارتخانه هاعلی الاطلاق مطرح بود.
۲_اگردرهمه وزارتخانه هامساله بررسی اسناد وجودداشته پس مساله بیرون آوردن اسناد ازوزارتخارجه چیست؟واگرتنهاوزارتخارجه بوده مساله برسی اسنادمخصوص دفترریاست جمهورچیست؟
۳_مگرافراددفترریاست جمهوری دروزارت خارجه هم شاغلند؟
۴_خوب بودن افرادفوق الذکر(فضلی نژادو ناطقی)که عطف به ماسبق است ومعلوم نیست الان هم خوب باشندوخوداین مساله قابل تامل است،چه ربطی داردبه عدم عبوراز کانال قانونی برای بررسی اسنادوزارتخارجه و سوال این است که مگرهرآدم خوبی می تواند اسنادوزارتخارجه رابررسی کند؟
۵_ازهمه مهم ترآنکه آقای رئیس جمهوربه عنوان فرمانده کل قواتلویحابه مجاهدین خلق می گویندکه سلاح برزمین نگذاریدچون قانون اجرانمی شودواگرکسی خواست اسنادی را ازوزارتخانه ای خارج سازدجلوی اورامی گیرند.
توصیه می کنیم چون ممکن است مادر سوالانی که برای مان مطرح شده مسائل پشت پرده ای رانمی دانیم این مسائل رابرای ما روشن کنندوگرنه بگویندکجای این دستگیری پس ازسرقت،بی قانونی است گه برای آن جوازسلاح صادرشود؟
آیاآن تیترهاوطرح این مسائل همه برای قلب کردن مساله سرقت ازوزارتخارجه وانحراف ازمساله اصلی،یعنی جنگ نیست؟
[گندم نمائی وجوفروشی؛سرکوب سیاسی مدنظراست]
روزنامه کیهان۴خرداد۱۳۶۰
۷نماینده مجلس به سوالات کیهان پاسخ گفتند:
رابطه جنجال های سیاسی باسرقت اسناد وزارتخارجه چیست؟
درپی انتشارخبرسرقت برخی اسنادوزارت امورخارجه که طی آن دوتن ازافرادمنتسب به دفترریاست جمهوری ویک مدیرکل این وزارتخانه بازداشت شدند،کیهان برای اطلاع از چندوچون مساله وهم چنین آگاهی ازنظرگاه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی،باهفت تن ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی به گفت وگونشست که پاسخ آنرامی خوانید:
دراین نظرخواهی دکترولایتی،دکترابراهیم یزدی،محمدعلی هادی،علی محمد بشارتی،عطاءالله #مهاجرانی،محمدمنتظری و مهندس عزت الله سحابی شرکت کرده وبه دوسوال پاسخ داده اند سوال هاکه درجواب به آن استنادمی شود،به شرح زیراست:
۱_چگونه بایدبه مساله سرقت اسناد وزارتخارجه رسیدگی کرد؟
۲_آیاشمابین سرقت اسنادوایجادتشنجات داخلی ارتباطی می بینید؟
آنچه می خوانیدپاسخ نمایندگان به پرسش های بالاست:
عزت الله سحابی:
مهندس عزت الله #سحابی درپاسخ به سوالات کیهان گفت:
اولابایددیدکه این اسنادچه بوده است.واقعا اسنادمحرمانه بوده است یانه؟ وآیااسناد محرمانه اصلش یارونوشت آن بیرون برده شده است؟وتازه اگربیرون برده شده است بدستورچه مقامی بوده است؟مقام رسمی بوده یانه؟همه این هارابایدرسیدگی کردودید. باهو وجنجال سیاسی وروزنامه ای نمی شوداین مسائل مهم راحل وفصل کردوبه نظرمی رسد که دراین جریان یک نوع سرکوب سیاسی بیشتردرگیراست تایک امرحقوقی وقانونی.
من اطلاعی ازخودجریان ندارم.وواقعااطلاع ندارم که آن اسنادچه بوده وآن افرادکه بودند؟ ازطرف کدام مقام؟حالادفترریاست جمهوری گفته که این مامورمابوده.خوب اگردفترریاست جمهوری مامورش بود،بالاخره دفترریاست جمهوری یک نهادرسمی وقانونی کشوراست حالا.ممکن است که آقایان بگویندنه اصل اسنادمحرمانه رانمی شودازاداره بیرون برد.آیا واقعااین اسنادمحرمانه فوق طبقه بندی شده بوده است؟
اینهاراهمه اش توی روزنامه هامی نویسند بالاخره اگراین اموربه سطح روزنامه هاکشیده شده است بایدحقیقتش نیزبرای مردم شکافته شود.وخودوزارتخارجه بایدبگویداین اسناد طبقه بندی شدهربوده تامردم بدانندواقعاچه چیزهایی می خواسته است ازاینجابیرون برود.
وی درپاسخ به سوال دوم گفت:
طبیعتاارتباطی وجوددارد.الان اوضاع داخلی متشنج است واصحاب دعوا،حالاطرف های مختلف هستندکه هریک درمواضع خودشان پافشاری می کنندوطبعایک طرف وقتی شروع به حمله می کندطرف مقابل هم کوتاه نمی آید.اوهم حمله متقابل خواهدکرد.واین حملات متقابل جزاینکه اوضاع رامتشنج تربکندونظام جمهوری اسلامی رامتزلزل تربکندهیچ اثر دیگری برایش متصورنیست.حالاممکن است که یکی ازطرفین دعوابه دلیل امکاناتی که در اختیارداردقدرتش زیادترباشدوآن طرف را منکوب کندولیکن این منکوب کردن موقت،حل مساله نیست.یعنی ازآن طرف اختلافات رادر داخل جامعه تشدیدمی کند.لایحه ای که اخیرا به مجلس آمده تحت عنوان لغوفرمان ملوکانه این لایحه خودش اصلاتشنج زامی باشد.زیرا که باصطلاح معروف(گندم نمایی وجوفروشی کرده).به این دلیل که فرمان ملوکانه ای وجود ندارد.درشورای انقلاب مساله اینگونه فرمان ها واینگونه اختیاراتی که شاه داشته حل شده بود.درشورای انقلاب پاسخی به این داده شده وقرارشدکه یک سری احکام راکه شاه صادرمی کرده ازمقام رهبری بخواهندویک سری ازآن راا زمقام ریاست جمهوری که طبق قانون اساسی شخص دوم کشورمی باشدازاوبخواهند.بنابر این فرمان ملوکانه ای به لحاظ قانونی درکشور وجودنداشته یعنی دراین شرایط حاضروجود ندارد.وقتی می آینداعلام می کنندکه لایحه لغوفرمان ملوکانه،بایدپرسیدکدام فرمان ملوکانه؟فرمان ملوکانه زمان رژیم سابق یا امروز؟امروزدرقوانین موجودفرمان ملوکانه ای وجودندارد.بله درکتاب هایی که دست مردم می باشدممکن است این لغت نوشته شده باشدولی این هم دراختیاردولت نیست که بتواندتمام کتاب های مردم رابگیردوبگویدخط بزنید.به هرصورت به لحاظ قانونی وحقوقی فرمان ملوکانه ای وجودنداشته که اینها بخواهندحالالایحه ای بیاورندبرای لغوآن. بنابراین درحقیقت لغوفرمان رئیس جمهوری بوده است واینجاست که من می گویم”گندم نمائی وجوفروشی”وخوب طبیعی است که هر گونه اعمالی نظیراین صورت بگیردیعنی یک جناح قدرت درداخل جامعه کشورمی خواهد جناح دیگرراسرکوب کند.ازمواضع خارج کند. اخراج کند.ازحقوق خودش محروم کند.خوب این خیلی طبیعی است که آن طرف مقابل هم آرام ننشیندودرمقام عکس العمل برمی آید.در این عکس العمل چنانکه دراین چندروزه دیدیم نامه های آقای رئیس جمهورواینها،این نامه ضمن اینکه ازموضع دفاع ازخودش برمی آید ولیکن خوب کمک به تشنح هم می کند.
من به هرصورت مساله اسنادراکاملادررابطه بامسائل سیاسی موجوددرکشودمی بینم وای بساکه آن اسناددرسابق هم می رفته بیرون و می آمده یاازطرف مقامات دیگربیرون می رفته ومی آمده وهیچوقت چنین سروصدایی روی آن بلندنمی شدولی امروزه خوب برای اینکه یک برگه ای است برای کوبیدن طرف مقابل ابنجورروی آن سروصداوجنجال بلندمی شود.
[مقام ریاست جمهوری مورد سوء استفاده عناصرساواک]
محمدمنتظری:
نماینده مردم نجف آباددرمجلس درپاسخ اظهارداشت:
به نظربنده چگونگی رسیدگی لازم است که همه جانبه وقاطع باشد.مدتی پیش درمجلس شورای اسلامی گفتم که دوماشین بزرگ اسناد وزارت خارجه دردوران آقای قطب زاده و با تصویب آقای بنی صدربه دفترانقلاب آقای چمران رفته وپس ازاینکه آقای رجائی دستور ارجاع می دهندبیش ازدویست پرونده مفقود شده بوده است.وقتی به این مسائل رسیدگی جدی نمی شود،طبیعی است که افرادی ضد انقلاب بخودجرات می دهندکه اینگونه اسناد وزارتخارجه رابربایندوبعدازآن هم گفته شود که رئیس دفترریاست جمهوری(آقای تقوی) اجازه خاص داشته این چنین دستبردهایی را به افرادی چون مرتضی فضلی نژادواسماعیل ناطقی دستوردهند.اگرشمابه اسنادملی مراجعه کنیدوهمچنین اسنادوزارتخارجه، خواهیدفهمیدکه آقای تقوی کیست وچه پرونده های امنیتی خطرناکی داردوآنگاه اگر برای مثال پرونده های ضدانقلاب وعناصر ساواک وسیادروزارتخانه هادرپیش عناصری چون آقایان تقوی ومنوچهرمسعودی جمع شود،آیااین عناصربدین طریق سازماندهی نمی شود؟وآنگاه آیامقام ریاست جمهوری مورد سوء استفاده عناصرساواکی وغیره نمی باشد؟
وی درپاسخ به سوال دوم گفت:
بطورکلی همانگونه که درپاسخ اول گفتم، خطرناکترین مساله،سازماندهی عناصرضد انقلاب وساواکی وجاسوسان سیاوموساداست وسرنخ همه تشنجات همین عناصرمی باشدو همانگونه که بارهاگفته ام ضدانقلاب که در رابطه باامپریالیسم وصهیونیسم عمل می کنند،حداقل ازخوارج نهروان که برضدحکومت اسلامی شورش می کردندوتوطئه می آفریدند،کمترنیستندوامام علی پس ازکوشش ارشادی قاطعانه آنان رانابودساخت.
بنابراین لازم است بدون تسلیم شدن درمقابل جوهای ساختگی تبلیغات امپر یالیستی و صهیونیستی باکمال قاطعیت عمل کرد.این وظیفه ای است قرآنی که کوتاهی درآن موجب خذلان دنیوی واخروی است.
[اقدام وعمل بایک زمینه سازی قبلی]
دکترابراهیم #یزدی نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوالات گفت:
اولابایددیدواقعاسرقت:بوده است یاخیر؟بکاربردن لفظ”سرقت”شایددرست نباشد.امابه هرحال دراین موردبهتربود،خصوصاباتوجه به جومتشنج سیاسی این مستله بادرایت و تدبیری بیشتری بررسی می شد.مثلابهتربودکه وقتی مسئولین اموروزارتخارجه درمساله انتقال برخی اسنادمطلع شدند،بجای خبرکردن کمیته هاودستگیری فردموردنظردرخیابان موقع خروج ازساختمان وزارتخارجه،آن فردرا به اطاق خوداحضارمی کردند،خودشان به بررسی اسنادمی پرداختند.مجوزآنرامطالعه می کردند،مسئولین مربوطه دروزارتخانه را احضارمی کردند،وبعدازاین بررسی هااگرنیازی به ارجاع آن به مقامات صالحه دادگستری می دیدند،اقدام می نمو دند.طرزکارواقدام نشان می دهدکه بایک زمینه سازی های قبلی ودر رابطه بامسائل داخلی وجبهه گیری های سیاسی صورت گرفته است.این اقدامات به حیثیت وآبروی وزارتخارجه لطمه می زند. چگونه است که وقتی ازمقامات دولتی و دولتمردان انتقادی می شود،فریادبرمی دارند که دشمن شادکن نباشید خوراک برای رادیوهای بیگانه فراهم نکنید!واگرهست چرا چنین می کنندوبرای جلوگیری ازهرنوع انتقادی،ولوانتقادسازنده.اماخوددولتمردان هرگزکمترین توجهی نکردندکه توبوق کردن و بازداشت مقامات عالی رتبه وزارت امورخارجه واعلام سرقت اسنادسری واتصال آن به ریاست جمهوری چه عکس العملی دردنیا بوجودخواهدآورد.که آورده است!
کافی است شمابه تفسیرهای رادیوهای خارجی ومطبوعات آنهاتوجه کنید.
صحبت برسراین نیست که آیارئیس جمهورحق داردرونوشت اسنادی رابخواهدیاخیر وآیاطرز استفاده ازحق قانونی رئیس جمهوربه عنوان رئیس قوه مجریه چگونه بایدباشد؟بلکه بحث برسراین است که آیاعکس العمل انجام شده ودستگیری هاواعلام سرقت!وایجادتشنج و جنجال جدیدبه نفع مملکت است؟وآیانمی توانستندراه های دیگری راانتخاب کنندکه ایجادجنجال وتشنج ننماید؟ضمنابایدبگویم که مقررات معین برای رسیدگی به تخلفات کارمندان درمورانتقال اسنادبکلی سری ویا علنی وجودداردکه یک بازپرس بی نظرغرص سیاسی می تواندبرآن اساس قضیه راپیگیری نموده واقدام نماید.
وی درپاسخ سوال دوم گفت:تصورمی کنم با توضیحات بالاجواب این سوالتان راهم داده باشم.
[ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست]
محمدعلی بشارتی:
محمدعلی بشارتی نماینده دیگرمجلس درپاسخ به سوالات کیهان گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم
تصورمی کنم قبل ازپاسخ به این سوال بایدبه سوال دیگری پاسخ داده شودوآن اینکه چرا وزارتخارجه جمهوری اسلامی ایران که بعداز انقلاب یک روزهم هماهنگ باانقلاب نبوده است وبعدازتشکیل دولت آقای رجایی هرروزبه بهانه های گوناگون ازانتصاب وزیرخارجه جلوگیری شده است؟اکنون که برمبنای مصوبه مجلس شورای اسلامی سرپرستی وزارتخارجه به عهده نخست وزیرقرارگرفته است چرابه عناوین مختلف درکاروزارتخارجه کارشکنی می شود؟
به نظرمن سرقت اسنادوزارتخارجه هیچگونه توجیهی نداردویک سرقت به معنای اخص کلمه انجام گرفته است وسارق یاسارقین می بایست تحت شدیدترین پیگردهاباموازین جمهوری اسلامی وقوانین زمان جنگ قرارگیرند.
بشارتی درپاسخ به سوال دوم گفت:
پاسخ به این سوال رابایددرجواب سوال اول جستجوکرد.اکنون که امپریالیسم آمریکااز شکست قوای مسلح ماناامیدشده اندودلاوران ارتش جمهوری اسلامی وبرادران سپاه پاسدار وبسیج ونیروهای مردمی هرلحظه حماسه می آفرینندودرجبهه هابنحوشورانگیزی سنگرهای رژیم بعث عراق رافتح می نماینددشمن توجه خودرامعطوف جبهه داخلی کرده وقابل پیش بینی است که تشنجاتی ایجارخواهدکرد.و طبق معمول بطورقطع شکست هم خواهند خورد.
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
عرض خود می بری وزحمت مامی داری!
[آنچه رخ داه است یک فاجعه ملی است]
توجه!
وی بعدهاازدیدارکنندگان بامک فارلین بود.
محمدعلی هادی:
محمدعلی هادی نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوال ماگفت:
مساله سرقت اسنادطبقه بندی شده وزارت امورخارجه مساله ایست بسیارجدی که کلیه آحادملت انقلابی ایران بایددقیقاازکم وکیف آن باخبرباشند.اسنادوزارتخانه خارجه وهم چنین دیگروزارتخانه هاازسرقت های ملی مطع شوندوباتوجه به اهمیت این اسنادومساله سرقت تعدادی ازآنها،بایدموردرسیدگی مسئولان آن قراربگیرد.دردرجه اول وزارت امورخارجه که مسئولیت حفظ این اسنادرابه عهده داشته است مسئول بوده ودرآنزمان که اسنادی ازاین وزارتخانه جهت بررسی جنایات آمریکابه خارج ازوزارتخانه منتقل شده بود و بعدهم مقداری ازآنهابه وزارتخارجه برگشت داده نشدوهم چنین اسنادی که طبق گفنه مقامات وزارت امورخارجه ازوزارتخانه خارج گردیده است.اگردرموردآنهامسئولین وزارت خارجه مساله رابه صورت جدی تعقیب کرده بودندمسلماچنین حادثه ای رخ نمی داد.
سارفین اسنادچه وابسته به دفترریاست جمهوری باشندوچه نباشندآنچه رخ داه است یک فاجعه ملی است وبایدکلیه افرادی که در این رابطه مرتکب این جنایت شده اندبشدت موردمواخذه قرارگیرند.
وی سپس گفت:
باتوجه به شبکه سرقت اسناددروزارتخانه ها که اصل اسنادطبقه بندی شده را دربعضی مواردبسرقت برده اندوافرادآن نیزهم اکنون دارای پست هایی درکشوررهستند،این عمل می تواندپرده ازیک برنامه وسیع وهمه جانبه درزمینه سازماندهی ضدانقلاب برای ازبین بردن سوابق عناصری که به نحوی نمی خواهند پرونده آنهابرملاشودپرده بردارد،وخوداین موضوع ضمن اینکه کلیه اموروزارتخانه هارا مختل می نمایدموجب خواهدشدتااموال ملی نیزنابودشودوازاین طریق به تشنج درجامعه دامن بزند.
[باتوجه به طرزفکرم ازپاسخ معذورم!]
ولایتی:
درتماسی که باآقای علی اکبرولایتی گرفتیم ایشان درپاسخ به سوالات مامبنی براعلام نظر درموردمساله سرقت اسنادوزارتخارجه و ارتباط این موضوع باتشنجات موجوددرجامعه گفت؛
باتوجه به نحوه وطرزفکری که من دارم فعلااز پاسخگویی به این سوالات معذورم.
[مسئولین قدیمی امورخارجه نقش ستون پنجم دارند]
مهاجرانی:
عطاءالله مهاجرانی درپاسخ به سوالات خبرنگارکیهان گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم
مساله سرقت اسنادمحرمانه وزارتخارجه چه آن دست اسنادی که درتغییروتحولات مربوط به وزیرپیشین به سرقت رفته است وچه اسنادی که اخیراتوسط عامل دفترریاست جمهورخارج می شده است اگربه روشنی وبه دقت بررسی شودمی تواندچشم اندازی باشد که جومبهم ومه آلوددرگیری های سیاسی و جناح بندی هارامشخص کند.ظاهراسه گروه درگیراین مساله هستند:اول مسئولین جدید وزارتخارجه که مدعی اند.ودوم دفترریاست جمهوری که کارمندشان رافرستاده اندتااسناد رابیاوردوسوم برخی مسئولین قدیمی امور خارجه که نقش ستون پنجم داشته اندواین دوگروه متهم اند.
به گمان من این مساله کاملاارزش آنراداردکه ازسوی دستگاه قضایی موردبررسی وتحقیق قرارگیرد.
شیوه دیگری که جهت رسیدگی به مساله مزبورمی توان پیشنهادکردانجام یک میزگرد دررادیودتلویزیون ومطبوعاتیست که البته با توجه به مساله جنگ که مساله اصلی ماست نبایستی این مساله تبدیل به یک جنجال سیاسی شود.به هرحال طرفین دعواواتهام در چنین میزگردی حرف هایشان رابرای مردم خواهندزدوهمانطوری که مرتباگفته شده است که حقایق رابایستی برای مردم گفت ومردم بایددرجریان چگونگی مسائل قرارگیرند.این مساله اسنادرابرای مردم بیان کنندتامردم بدانندکه راستی قضیه اسنادمحرمانه وسرقت آنهاچیست؟ودفترریاست جمهوری چه نقشی داردومحتوای اسنادچیست ودیگرسوالات.
وی درپاسخ به پرسش دوم کیهان گفت:
به گمان من یک جبهه ناهمگون ولی هماهنگ حرکت هایی حساب شده ای راشروع کرره است.اهداف این جبهه رامی توان درسه مرحله مشخص کرد:
۱_ایجادجونارضایتی عمومی بابزرگ کردن نارسایی هاوتکیه وتاکیدمداوم برضعف هاواشتباهات.
۲_ایجادبی اعتمادی نسبت به مسئولین حکومتی یعنی دولت،شورای عالی قضائی مجلس،ونهادهای انقلابی
۳_آمادگی برای جایگزینی دولت ویاحاکمیت بر انقلاب اسلامی.
برای دامن زدن به نارضایی عمومی ازدرگیری های خیابانی که توسط گروه های مشخصی دامن زده می شودتاتشنجات سیاسی که برخی روزنامه هاآئینه تمام نمای آن هستندوایجاد نارسایی ونابسامانی دراموراقتصادی بویژه توزیع مایحتاج عمومی که سرمایه داران فرصت طلب کارگردان آن هستندپیداست اینان همگی درسربراندازی جناجی هستندکه تناسب نسبی بیشتری بااسلام وانقلاب دارند. امروزه این جبهه متحدحالت تهاجمی پیدا کرده وسعی داردعناصرواقع درگروه بندی خویش رابرای جایگزینی وجیه المله نشان دهد ومی خواهدکارنامه حامیان خودراازانواع و اقسام فسادسیاسی واداری واخلاقی پاک کند.
دقیقانکته اینجاست.سرقت اسنادمحرمانه وزارتخارجه گرچه می توانداهداف متفاوتی داشته باشدامامهم ترین آن ازبین بردن نقاط تیره وتاریک ومخدوش کارنامه سیاسی عناصر جبهه متحدفوق می باشد.اینان می خواهندبا بزرگ کردن ضعف هاواحیانااشتباهات مخالفین خودازسویی وایجادجونارضایی عمومی و تشنج سیاسی ازسوی دیگر،اعتمادمردم رااز دولت ومجلس وشورای عالی قضایی ونهادهای انقلابی سلب کنندونهایتاخودرابه عنوان گروه جایگزین که می تواندنابسامانی هاراچاره کند معرفی کنندودریک کلام سرفت اسنادتصحیح کارنامه سیاسی این عناصرظاهراناهمگون می باشدکه حرکت سیاسی واحدی رادنبال می کنند.
[هیجان های مصنوعی]
روزنامه کیهان۴خرداد۱۳۶۰
علی اکبرهاشمی رفسنجانی مجلس نماینده ای راماموربررسی خروج اسنادوزارتخارجه می کند.
حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروزدرگفت وگویی با روزنامه جمهوری اسلامی اعلام کردکه ازسوی مجلس نماینده ای ماموربررسی به مساله خروج اسنادازوزارتخارجه خواهدشد.
رئیس مجلس خاطرنشان کردکه مجلس کار اولیه اش این است که دراینگونه مسائل حضورش راهرروزنشان بدهدولی سعی می کندکه تشنج زانباشد…
وی درموردطرح مساله رفراندوم واینکه این مساله احتمالابرای سرپوش گذاشتن برمساله رفراندوم است،گفت:
همه چیزممکن است باشد.به هرحال به فرض باشدیانباشد،مابایددرحفظ منافع انقلاب و ثروت کشوروامکانات اداری وسیاسی وتجربیات وآن چیزهایی که داریم،تحت تاثیر هیجان های مصنوعی که بوجودمی آید، قرارنگیریم.
حجت اسلام رفسنجانی پیرامون گفته اخیر رئیس جمهوردرموردنقض حاکمیت ملی توسط دولت گفت:
من بدلیل اینکه ازبحث های تفرقه انگیزو اختلاف زاپرهیزمی کنم وبه عمل کردن به راهنمایی های امام درجنبه هایی که برخوردی باآقای بنی صدرداشته باشد،متعهدم،بحث نمی کنم.ولی درموردطرف دیگرقضیه بایدبه گویم دررابطه بادولت،من عمیقامعتقدم که این دولت نسبت به اسلام وحاکیت ملی وفادارترین دولت هایی است که درطول تاریخ ایران به خوددیده است ودرذهن شان(دولت)چیزی غیر ازاسلام وحق مردم وجودندارد.
[تسلیم شانتاژو فشار نخواهیم شد]
روزنامه کیهان۵خرداد۱۲۶۰
ازسوی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز
گروهی به اتهام خارج کردن اسنادبانک مرکزی تحت تعقیب قرارگرفت.
مسئول روابط عمومی دادسرای انقلاب اسلامی:
چندنفردیگردرارتباط باسرقت اسناد وزارتخارجه تحت تعقیب قرارگرفتند.
سرویس شهری:
سارقان اسنادسری وزارتخانه هاضمن اعتراف واظهارندامت چندتن ازهمکاران خودرابه دادسرای انقلاب معرفی کردند.
مسئول روابط عمومی دادسرای انقلاب اسلامی مرکزدراین موردبه به خبرنگارشهری کیهان گفت:
آقایان مرتضی فضلی نژاد،واسماعیل ناطقی که متهم به سرقت درپاره ای ازاسنادوزارت خارجه هستند۲روزقبل به زندان اوین منتقل شدندکه اینک تحقیق وبازجویی ازآنهاادامه دارد.این افراددرمراحل بازجویی وبازپرسی خوداعتراف به داشتن چندنفرهمکاردیگر درمورداین سرقت کرده اندکه اینک ماموران درتعقیب آن افرادمی باشند.
درموردتاریخ احتمالی محاکمه آنهاازمسئول روابط عمومی دادسرای انقلاب اسلامی مرکزسوال شد،وی پاسخ داد:
چون هنوزتمام افرادی که دراین رابطه بوده انددستگیرنشده اندومساله دیگرآنکه بنابه اعتراف خودمتهمین به دفترریاست جمهوری وارتباط آن بااین دونفراشاره شده است.ازاین جهت تانتیجه تحقیقات بطورکامل روشن نشودوکلیه دست اندرکاران این مساله دستگیر وبازجوئی نشوندازاین جهت معلوم نیست که محاکمه آنهاکی آغازخواهدشد.
روابط عمومی دادستانی انقلاب:
دادسرای انقلاب تسلیم هیچگونه شانتاژوفشارنخواهدشد.
دادسرای انقلاب اسلامی مرکزدرارتباط با سرقت اسنادومدارک وزارت امورخارجه مسئولان قضایی دادسرای انقلاب اسلامی پرونده متهمین رادرنهایت دقت وقاطعیت پیگیری نموده وتسلیم هیچگونه شانتاژی وفشاری نخواهدشد.
متن اطلاعیه که بعدازظهردیروزدداختیار خبرگزاری پارس قرارگرفت بدین شرح است:
بسمه تعالی
احسب الناس ان یترکواان یقول امناوهم لایفتنون
به استحضارامت صبوروآگاه ایران می رساند مدت مدیدی است که بعضی ازجریانات سیاسی که استقرارقانون راضربه ای به موجودیت خوداحساس می کنند،درجهت تضعیف وتجاوزبه حرمت وحریم قانون وارگان های انقلابی ودرنهایت قوه قضائیه برآمده تا آنجاکه تاسرحدبی اعتبارجلوه دادن آن ازهیچ کوششی فروگذارنکرده وباایجادفضایی تبلیغی ورعب سیاسی وحتی تهدیدوشانتاژدرجهت خدشه دارکردن امرقضاتلاش می نمایند.مردم آگاه ماخودواقفندکه هرروزه دستگاه قضایی ودادسراهای انقلاب اسلامی باجدیت بکار رسیدگی پرونده متهمین باجرائم مختلف مشغول است.ولی هرگاه که صحبت ازمحاکمه ویابررسی پرونده فردیاافرادوابسته به جریانات سیاسی ویامحل خاص که مرتکب جرائم قضایی می شوند،پیش می آید.
هجوم وجنجال علیه مبانی قانون شروع می شودوبخیال خودکه شایدبتوانندتعللی درامر رسیدگی ایجادنمایند.برای مثال دستگیری دوسارق اسنادطبقه بندی وسیاسی مستمسکی می شودبرای ایجادتوهم نسبت به کل قانون و مراحم وخاصه خرجی هایی بگروه های مسلح،دادسرای انقلاب وظیفه خودمی دانداز این پس ضمن پایداری ومقاومت درجهت تنفیذواجرای قانون به انتشاربعضی اسنادو مدارک دست زده وباافشای نیرنگ های ضدقانونی فضای آرام ومناسبی رابرای رسیدگی به جرایم قضایی وزدودن آنهااز توهمات وشوائب سیاسی که امرقضارا مخدوش می سازدبوجودآورد،وامادرباره سرقت اسنادومدارک طبقه بندی شده وزارت امورخارجه بنابه اعتراف متهم ردیف یک،آقای مرتضی فضلی نژادوی تاکنون پنج باربدون داشتن مجوزبرای خارج کردن اسنادبه وزارت خارجه مراجعه وتعداد۵۰۰برگ مدارک مهم و سری راباکمک آقای اسماعیل ناطقی به محل دفترریاست جمهوری منتقل کرده است.و آخرین باردرحال انتقال۳۷۲برگ ازاسنادطبقه بندی وازجمله اصل سندوسوابق همکاری کاظم رجوی فرزندحسین بانام مستعار”صفا”باساواک وتعدادی اوراق سوابق کارمندان وسفیران فعلی وزارت امورخارجه ومقداری هم اسنادو مدارک افرادپاکسازی شده دستگیرمی شود.و هم چنین آقای فضلی نژادطبق اعترافات صریح که تماماباحزئیات کامل درپرونده موجوداست اقرارنموده است که تاکنون به۸ وزارتخانه وارگان ددیگرازجمله دانشگاه ها، وزارکشور،وزارت کشاورزی، شهربانی،و غیره….جهت دریافت مدارک مراجعه نموده وبدون داشتن حکم خروج اسنادمقادیر معتنابهی مدرک وسندوفتوکپی پرونده اشخاص رابه دفترریاست جمهوری برده است.
دراین رابطه آقای اسماعیل ناطقی نیزصریحا اعتراف نموده که مدت زیادی است که درامر خارج کردن اسنادباآقای فضلی نژادوعده ای دیگرهمکاری می کرده است.
لازم به تذکراست که هردونفرمتهمین کرارابه اتهامات خوداعتراف نموده وضمن ابرازندامت تقاضای عفواعمال غیرقانونی خودراکرده اند.
درخاتمه دادسرای انقلاب اسلامی مرکزیادآور می شودکه پرونده متهمین فوق الذکررا علیرغم فشارسیاسی درنهایت دقت وقاطعیت پیگیری نموده وتسلیم هیچ گونه شانتاژو فشاری نخواهدشد.وپس ازتکمیل پرونده متهمین راتحویل دادگاه انقلاب اسلامی خواهددادتاکیفرالهی وشرعی رادرباره آنهاصادرفرماید.
روابط عمومی دادسرای انقلاب اسلامی مرکز
دادستانی انقلاب مرکزحفاظت اسنادبانک مرکزی رابه عهده گرفت.
مامورین دادستان انقلاب اسلامی مرکزبرای جلوگیری ازنسخه برداری ونقل وانتقال اسناد بانک مرکزی ازشب گذشته حفظ و حراست اسنادبانک مرکزی رابه عهده گرفتند.به این مناسبت اطلاعیه ای به این شرح ازسوی روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکزانتشارودراختیارروزنامه کیهان قرارگرفت.
متن اطلاعیه به این شرح است:
شب گذشته مورخ۴خرداد۶۰طبق گزارشات واصله به دادستانی مبنی برنسخه برداری ونقل وانتقال اسنادبانک مرکزی به دادستانی انقلاب اسلامی مرکر،بنابروظیفه شرعی وانقلابی خودمامورینی راجهت حفظ و حراست ازاسنادبه بانک مرکزی اعزام نمود.
روابط عمومی دادستان انقلاب اسلامی مرکز
[۵۰۰سندسری سرقت شد!؟]
روزنامه #اطلاعات۵خرداد۲۳۷۰
اطلاعیه دادسرای انقلاب اسلامی مرکز
۷۷۲سندمحرمانه ازوزارت خارجه ربوده شده است.
ازاسنادربوده شده۵۰۰مدرک مهم وسری به دفتررئیس جمهوری منتقل شده است.
[کاظم برادرمسعود]
روزنامه صبح آزادگان۶خرداد۱۳۶۰
دادسرای انقلاب اسلامی تسلیم هیچگونه شانتاژوفشاری نخواهدشد.
آقای فضلی نژاداقرارنموده است که تاکنون به ۸وزارتخانه وارگان های دیگرمراجعه نموده و مدرک وسندخارج کرده است.
بنابه اعتراف متهم ردیف یک آقای مرتضی فضلی نژادوی تاکنون پنج باربدون داشتن مجوزبرای خارج کردن اسنادبه وزارت امور خارجه مراجعه وتعداد۵چمدان برگ مدارک سندوسری راباکمک آقای اسماعیل ناطقی به محل دفترریاست جمهوری منتقل کرده است. وآخرین باردرحال انتقال۳۷۲برگ ازاسنادطبقه بندی شده وازجمله اصل سندوسوابق همکاری کاظم #رجوی فرزندحسین بانام مستعار(صفا)با #ساواک وتعدادی اوراق سوابق کارمندان و سفیران فعلی وزارت امورخارجه ومقداری اسنادومدارک افرادپاکسازی شده دستگیر می شودوهم چنین آقای فضلی نژادطبق اعترافات صریح که تماماباجزئیات کامل درپرونده موجوداست اقرارنموده است که تاکنون به ۸وزارتخانه وارگان دیگرازجمله دانشگاه ها، وزارت کشور،وزارت کشاورزی ،شهربانی وغیره جهت دریافت مدارک مراجعه نموده وبدون داشتن حکم خروج اسناد،مقادیر معتنابهی مدرک وسندوفتوکپی پرونده اشخاص رابه دفترریاست جمهوری برده است.
[ده فرمان امام!]
روزنامه #کیهان۶خرداد۱۳۶۰
ازسوی وزارتخارجه برای پیگیری بدون وقفه:
حقایق سرقت اسناددراختیاردادستانی قرارگرفت.
آقای علوی رئیس روابط عمومی وزارتخارجه طی تماسی باکیهان دررابطه بااطلاعیه ای که قراربودازسوی این وزارتخارجه درپاسخ به اظهارات آقای بنی صدررئیس جمهوردر مصاحبه باروزنامه انقلاب اسلامی منتشرشود اظهارداشت:
این اطلاعیه به علت پرهیزازدامن زدن به اختلافات وبنابرنصصریح فرمان ده ماده ای امام امت برای افکارعمومی منتشرنشد.وفقط دراجرای فرمان امام بیانیه مفصلی بردوراز حقیقت بودن اظهارات فوق الذکربه #دادستانی_انقلاب وهیات سه نفره حل اختلافات تقدیم شده است.
[ماهم بررسی کردیم]
روزنامه کیهان۷خرداد۱۳۶۰
هیات حل اختلاف مساله خروج اسنادازوزارت خارجه رابررسی کرد
عصردیروزطی جلسه ای درمحل وزارت کشورهیات سه نفری رسیدگی به حل اختلاف به کارخودادامه داد.
هیات ازدادستان کل کشورخواست نتیجه رسیدگی به تخلفات پاره ای ازروزنامه هارااطلاع دهد.
[سندربایی ازابتدای #انقلاب؛نضت ادامه دارد!!]
روزنامه اطلاعات۷خرداد۱۳۶۰
جریان سندربائی دروزارت امورخارجه ازابتدای انقلاب تاامروز،
پرسش های برخی ازخوانندگان مارابرآن داشت تااین سوال راکه آیاجریان سندربائی در وزارتخارجه ازبدوانقلاب تابه امروزمورد بررسی وپیگیری قرارمی گیردیانه؟بامقامات مسئول وزارت امورخارجه مطرح کنیم.
سخنگوی وزارت امورخارجه به سوال ماپاسخ مثبت داد.
وی گفت:
این پرسشنامه رابجایافتیم.زیرااسنادوزارت امورخارجه نه تنهاهنوزمی تواندبسیارازمسائل وابهامات روزراپاسخ گوید،بلکه این اسنادعلی الاصل بخشی ازتاریخ ایران نیزتشکیل می دهدکه خودیک سرمایه گرانبهای ملی و فرهنگی است ومی دانیم که جبران هرسند ازدست رقته تقریباغیرممکن است.
درآرشیوروزمانه اطلاعات ازابتدای انقلاب تابه امروزبه چندمقطع مشخص برمی خوریم که موضوع اسنادوزارت امورخارجه درروزنامه ها به عنوان خبربه چشم می خورد.
درروزنامه مورخه۱۴اسفندماه۵۸نامه ای راازیک خواننده می بینیم که دربخشی ازآن راجع به اسنادوزارت امورخارجه چنین نوشته است:
درزمان دولت موقت هنگامی که آقای دکترابراهیم یزدی معاون نخست وزیربود گویا۲۹الی۳۹صندوق سندازسفارت ایران در واشتگتن به ایران فرستاده شدیاقراربود فرستاده شود،این اسنادبدون شک پرده ازروی چندمساله مهم کشوربرمی داشت.درآن موقع شخصی به نام شهریارروحانی(داماددکتر یزدی)مسئول سفارت ایران درواشتگتن بوده است.
دکتریزدی به این نامه درروز۲۲اسفندماه۵۸ اطلاعات پاسخ داده وراجع به این اسامی گوید:
امام طی یک حکم کتبی۵نفررابرای اداره امور سفارت وکنسولگری تعیین نمودند.مسئول این کمیته دکترجلیل ضرابی،واعضای آن عبارت بودندازدکتررضاصدر،دکترطباطبائی، دکتر احمدعزیزی وشهریارروحانی این کمیته بلافاصله درمحل سفارت ایران درواشنگتن حاضرشدوصندوق بایگانی اسنادمحرمانه رامهروموم کرد.
یزدی می افزاید:
من ازکم وکیف این اسنادخبرنداشته وندارم و چنین اسنادی برای اینجانب ازآمریکاارسال نشد.امایزدی درجای دیگرازاین جوابیه ذکرمی کندکه بالاخره دراداره حقوقی وزارت امور خارجه،به صورت مجلسی برخوردم که به موجب این صورت جلسه مهروموم اسناد محرمانه سفارت درحضورعده ای ازکارمندان شکسته شده ودرصندوق رابازکرده واسنادرابه تهران ارسال داشته اند.بسته های ارسالی اسنادشایدهنوزدروزارت امورخارجه باشند.هم دراختیارآقای سنجابی بوده اندوهم بنده پس ازاستقراروزارت امورخارجه آنهاراملاحظه نموده ام به موجب این اسناداردشیرزاهدی در سال نومسیحی هدایائی ازقبیل مشروبات، کتاب،قاب های خاتم وغیره به اعضای سناو کنگره آمریکاهدیه می داده است.واماوقتی احمدسلامتیان معاون سیاسی دکترکریم سنجابی درباره علت استعفای سنجابی از وزارتخارجه سخن می گوید،همین موضوع را به شکل دیگری مطرح می سازدومی گوید: اردشیرزاهدی بیشتراسنادراازسفارت خارج کرده،ولی آنجه باقی مانده برای دکترسنجابی فرستاده شده است.این اسنادبالاخره بدست دکترسنجابی نرسید.سنجابی دوباره خواستار ارسال مدارک شد،اماپس ازمدتی دیگرهم ازاسنادخبری نشد.
صرف نظرازگفته های متناقض دراین صحبت هاحلقه مفقودشده این نیست که آیااسنادی که اردشیرزاهدی به موجب آنهاهدایایی به اعضای سناوکنگره آمریکاداده است که درطول حکومت ستمشاهی دولت آمریکت۲۵میلیون ایرانی رابه مسخ کشیده بودوجودداشته واز آنهاخبری نیست.دربررسی مطالبی ازاین مقوله به خبردستگیری درروزنامه مورخه۶خرداد۵۸ اطلاعات برمی خوریم که وزارت امورخارجه طی بخشنامه ای ازکلیه وزارتخانه هاوسازمان های دولتی درخواست کرده تمام اسنادمربوط به قراردادهای اقتصادی ونظامی که زمان رژیم سابق بااسرائیل بسته اندبه اداره هشتم وزازتخارجه تحویل نمایندکه سرانجام معلوم نشداین اسنادجمع آوری شدیاخیرواگرشد اکنون درکجاست وماهیت آنهاچیست؟واگر نشدآیاوزارتخانه های زیرربط اکنون این پرونده هارادراختیاردارندیاآنهاهم به سر نوشت پرونده های مسروقه گرفتارآمده آمده است.
امامورددیگری که سخنگوی دولت هم چندی پیش بدان اشاره ای داست این مورداست که درزمان وزارت آقای صادق قطب زداه یک سری اسنادبه مناسبت برگزاری کنفرانس جنایات آمریکاازوزارتخارجه بیرون برده شده که آخرین مقراین اسناددرنخست وزیری درقسمت دفترامورانقلاب بوده است که این دفتر زیر نظرمستقیم مهندس چمران اداره می شدو بعداکه ایشان رفتندومعاون تحقیقات و اطلاعات آقای رجایی مسئولیت این دفتررابه عهده گرفتند.اصولااسنادتحویل داده نشد.ابن اسناددریک اتاق دربسته بودومعاون تحقیقاتی آقای رجایی عیناآنهارابه وزارتخارجه منتقل کرد.ظاهرآنطورکه گفته می شد۲۰۰سندیا تعدادی بیشتریاکمترازاین اسنادنیست.اینها جریاناتی است که درداخل مملکت براسناد وزارت امورخارجه گذشته است درسفارتخانه های ایران هم ازاین جهت معلوم نیست وضع اسنادچگونه بودوچه برآن هاگذشته است.مورد اخیرهم که براساس اطلاعیه دادسرای انقلاب۷۷۲سندمحرمانه ازوزارت امورخارجه ربوده شده است.تنهاموردی است که مراجع قضایی درصددپیگیری آن برآمده اند.
بدین ترتیب یک جریان سندربائی ازابتدای انقلاب تابه امروزدروزارت امورخارجه ازکشور دردست سازمان سیاوموسادوغیره نباشد.
[حیثیت جمهوریرابه بادندهیم!]
روزنامه کیهان۱۲خرداد۱۳۶۰
#دکتر_ابوالحسن_بنی_صدر
(درمصاحبه مطبوعاتی):
امیدواریم که به سوالات شماجواب گفته باشم.
راجع به مطالبی که می خواستم باشمادرمیان بگذارم ضمن جواب هایی که به سوالات شما دادم،پاسخ دادم چندنکته اساسی بود.
یکی درباره قضیه سنددروزارت خارجه.سوال من ازشمااین است که چطوربعضی اسناددر مجلس خوانده می شودوکسی توقیف نمی شود؟اینهاقطعاسری است وچگونه کسی که دادگاه اورامحکوم کرده است به جای #زندان درمعاونت وزارتخانه است؟
وچگونه است که می گویندسندهایی که از آنجابرده شده است تاحالامعلوم نشده چه بوده وبه کجابرده شده وچرارعایت حیثیت این جمهوری رادردنیانکنیم؟بایدتاآخرقضیه رفت و رسیدگی کرد.این پرونده سازی چیست؟حقیقتی درآن هست؟
دیروزیکی ازنمایندگان پیش من بودگفت دراین موردپرس وجوکرده گفته اندکه فتوکپی نه، اصل پرونده استخدامی آقای کاظم رجوی را کسی که ازدفترریاست جمهوری رفته است برده است.من هرچه فکرکردم دیدم که کسی تفاضای شغلی که محتاج ریاست جمهوری باشدبرای آقای کاطم رجوی نکرده است که من خواسته باشم برای رسیدگی به عمل بباید. ثانیاهم اگربوده،من اوراازاروپامی شناسم محتاج پرونده استخدامی اش نبودم.ثالثااین همه دادوقال نمی خواهد.این پرونده استخدامی این آقاست…این جورکارهمان سلب امنیت است.وقتی ازرئیس جمهوی سلب امنیت بشودمعلوم نیست کاربقیه چطورمی شود؟واین به مصلحت رئیس جمهوری نیست که بگویداین کارهاراتقبیح کرده است.باید برودوقضیه رادربیاوردکه چه بوده وچرا اینطورشده است.
این راهم بگویم که وقتی شمامی گوئیدهر جمعه جمع شویدبه مناسبت نمازوغیرنماز،این همان رفراندوم است،حرفی ندارم،رای داده بشودمردم بیابندرای بدهندکاملامطیع حرف مردم هستم.دیگرنگرانی ودادقال برای چیست؟
اینگونه فرصت هارانبایدصرف زدوخوردهای سیاسی کردوالاخیلی چیزهارابه خرابی می کشد.
چون قرارشددراین موردهم عمل بشود،من بیشترازاین نمی گویم.
بازهم تاکیدمی کنم من ازروز اول مسئولیت را برعهده گرفته ام،پذیرفته ام آماده ام این مسئولیت راادامه بدهم وشمامردم این سرزمین ازطریق شماخبرنگاران اطمینان می دهم که اگرکاری به کارشمانداشته باشندبیشتر ازاین هم نه ماپیروزی رادراین جنگ بدست می آوریم واین پیروزی به معنای یک دگرگونی اساسی درتمام منطقه است.واین دگرگونی اساسی حضورابرقدرت هارادرمنطقه صعیف می گرداندوامکان استقلال مردم مسلمان را افزایش می دهد.وبه اسلام امکان می دهد درخشندگی وتلالوخودرادرزندگی انسان عصر امروزبدست بیاورد.ماآماده این کوشش بزرگ هستیم.اگربه ماکمک کردندبرفرض اینکه دعا صحیح باشدکه ناسازگاری ازجانب من است، لااقل درافکارعمومی این مطلب روشن می شودبالاخره این مردم قضاوت دارند…اگر قراربوراین تبلیغات شبانه روزی اثربگذاردکه تکه گوشت من هم بدست کسی نمی رسید. پس شمابیائیدوازاین طرف عمل کنید.ببینید اگرماناسازگاری کردیم،این مردم هستندکه می گویندشماچه مرضی داریدکه می خواهندبه خودت هم کمک کنندنمی خواهی؟
مامی توانیم جنگ راباپیروزی به پایان برسانیم ومشکلات راباموفقیت حل کنیم.ازهفت خوان دست ساخت کیسینجربه سلامت عبورکنیم بهرپیروزی دست پیداکنیم واین ملت پرچمدار پیشروی عصرتازه ای درزندگی بشربشود. امیدوارم که این مصاحبه دراین روزبرای مردم این سرزمین پیام امیدباشدوبرای همه دست اندرکاران دلیل همکاری وتعاون درراه انقلاب اسلامی ماکه پیروزی انسان است وقتی خودرا بنده خدامی داند.
[بلیط راازاعتبارسفارت تهیه کنیدآقای رجوی!]
روزنامه اطلاعات۱۳خراد۱۳۶۰
اطلاعیه وزارتخارجه درموردکاظم رجوی
روابط عمومی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه ای دررابطه با احضارکاظم رجوی کاردارایران درسنگال جهت ادای پاره ای توضیحات وعدم مراجعت ایشان واقامت غیرقانونی وی درپاریس مطالبی بیان داشت.
متن کامل این اطلاعیه که بعدازظهردیروز انتشاریافت بدبن شرح است:
درتاریخ۲۹اردیبهشت۶۰طی تلکس شماره۱۴۹۲آ قای کاظم رجوی برای ادای پاره ای توضیحات به ایران فراخوانده شدند.درهمان روزطی تلکس شماره۴۴ایشان جواب دادندکه بااولین وسیله ممکن حرکت می نمایندوسوال کرده بودندکه آیابلیت راازمحل اعتبارسفارت تهیه کنندیابرایشان ارسال می شودکه طی تلکس شماره۱۵۷۴درتاریخ۳۰اردیبهشت۶۰به ایشان پاسخ داده شدکه بلیط راازاعتبارسفارت تهیه کنند.
درتاریخ۳۰اردیبهشت۶۰طی تلکس شماره۴۶ ایشان پاسخ دادندکه آماده حرکت به سوی تهران هستند.
ازتاریخ۳۰اردیبهشت تاتاریخ۷خرداد۶۰از مراجعت ایشان خبری نشدودرتاریخ۷خرداد۶۰ اطلاع یافتیم که ایشان درپاریس رحل اقامت گزیده اندوطی نامه سرگشاده ای به ریاست جمهوری استعفای خودرااعلام نموده اند.به هر حال اگرایشان دررابطه بااسنادمحرمانه وزارت خارجه خودراازاتهامات وارده بری می دانستند،بهتربودکه به ایران مراجعت می کردندورفع اتهام می نمودند.نه اینکه بااقامت غیرقانونی خوددرپاریس صحه براتهامات خویش بگذارند.
[آقای بنی صدرراتعقیب جزائی کنید]
روزنامه صبح آزادگان۱۴خرداد۱۳۶۰
درنامه ای به دادستان کل کشور
معاون وزارت خارجه خواستارتعقیب جزایی رییس جمهورشد.
حسین صادقی معاون وزارت خارجه از اعلام جرمی علیه دکترابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری،ازدادستان کل کشورخواست وی را موردتعقیب جزائی قراردهد.
موضوع:
شکایت ازاتهام وارده توسط ریاست جمهوری.
همانطوری که استحضارداریدجناب ریاست جمهوری درتاریخ۹خرداد۱۳۶۰مصاحبه مطبوعاتی داشتندکه نوارآن دوشب قبل از تلویزیون پخش شد.
ایشان دربیان صحبت هایشان درپاسخ یکی از خبرنگاران جمله ای قریب به این مضمون فرمودند:
کسی راکه بایددرزندان باشدومحکوم شده است،اکنون به سمت معاون وزارتخارجه تعیین کرده اند.(این نقل قول ازبنی صدرهست).
[معمولی،سری،محرمانه وکاملامحرمانه]
روزنامه اطلاعات۱۷خرداد۱۳۶۰
دادستان کل کشوراسنادخاج شده ی وزارت خارجه معمولی،سری،محرمانه وکاملامحرمانه است.
دادستان کل انقلاب فاش کردکه پرونده بختیار ومصدق درمیان اسنادخارج شده ازوزارت امورخارجه وجوددارد.
وی توضیح دادکه پرونده های خارج شده هم فتوکپی است وهم نسخه اصلی،هم سری است،هم معمولی،هم محرمانه است وهم کاملامحرمانه.
آیت الله #موسوی اردبیلی دادستان کل انقلاب که شب گذشته ازسیمای جمهوری اسلامی اسلامی سخن می گفت،اظهارداشت:
قرائنی هست برای اینکه یک دستگاه اطلاعاتی دررابطه بادفتررئیس جمهوری تشکیل شودو اگرچنین چیزی ثابت شودخودآن خلاف قانون خواهدبود.
دادستانی کل انقلاب که درگفتارتلویزیونی دیشب خودضمن مروری براقدامات انجام شده درباره برخی مسایل اخیرودعاوی تحت بررسی دردادستانی کل انقلاب ماجرای خارج کردن اسنادازوزارتخارجه راتشریح می کردپس از افشای برخی ازجزئیات پرونده هایی که در اختیاروی بوده،ماده۲و۳ازقانون انتشاروافشای اسنادمحرمانه وسری دولتی رابازگوکردکه بر اساس آن حداکثرمجازات هریک ازکارکنان مذکوردرماده۱(این قانون)که حسب وظیفه اسنادمزبوردراختیاراوباشدوآنهاراانتشاریاافشاءنماید۱۰حبس جنائی درجه۲است واگرکسی رابطه ای بامسائل جاسوسی داشته باشددر دادسرای نظامی محاکمه می شود.
این بخش ازسخنان دادستان کل انقلاب راکه ضبط شده عینادرج می کنیم.بااین توضیح که کلمات داخل پرانتزهارابرای کامل کردن مفهوم جملات ماخوداضافه کرده ایم.
دراسنادوزارتخارجه چیزهایی درروزنامه ها منتشرشد.ازطرفین هم منتشرشد.نامی هم از مابرده شد.ناچارالازم است من توضیحی عرض کنم تامردم انقلابی بداندکه این مساله چه بوده است.
من خودم اول این قضیه راازطرف آقای رئیس جمهورمتوجه شدم ازآنجاتلفن کردندچندتا فتوکپی ازوزارت امورخارجه آوردندبیرون بخاطراینکه نگاه کنندببینندافرادچطورهستند تاراجع به استخدام دردفترآقای رئیس جمهور درباره آنهانظربدهند.وکمیته گرفته،چطور شده،درگیری بوده،سخت بوده،کتک زده اند،آن آقای ناطقی غش کرده وچه شده،مساله اینطوری برای من مطرح شدومن همان ساعت اول اقدام کردم ازبرادرانی که دراینکاربودند. ازآنهاخیلی جدی خواستم که برخوردشان چه جوربوده،آنهااطمینان دادندبمن که مسایل اینجورنبوده،بعدازتحقیق معلوم شدکه آقای ناطقی درگوش دادن به حرف مامورین یک مقاومتی کرده واینهاهم طبعایکی می خواهد حکمی رااجراکندومقاومت می کند.من دیدم اوافتاددراین اندازه بوده ولی خودآقای ناطقی دراین باره چیزی نوشته که دراینجاهست ایشان ازاین بابت هیچ اظهارناراحتی ونگرانی نکرده.مساله آنچنان نبوده است.اماراجع به اینکه این مسایل چیزهائی که ازآنجابیرون می آوردندچه بوده است.گفته شده چندتاپرونده بوده که دفترآقای رئیس جمهورمی خواستند پاکسازی کنندیاچکارکنند،اینهادرآنجا لازم بوده، تاآنجاکه من درجریان قرارگرفته ام مساله از این قبیل نبوده،اولاپرونده هایی که از آنجا بیرون می آورده انداین پرونده هامقداری فتوکپی بوده.امامقداری نسخه اصلی بوده فتوکپی هم نبوده واینهم کم نیست،زیاداست.
آیت الله موسوی اردبیلی سپس پرونده هایی راکه نمونه هایی ازنسخه های اصلی بوددر صفحه تلویزیون به بینندگان نشان دادازجمله پرونده ای بنام آقای جهانگیر(فامیل بخوبی شنیده نشد)رانشان دادوگفت این فتوکپی نیست ونسخه اصلی است.بعد،اینهافتوکپی است(پرونده ای دیگر)یامثل این پرونده، پرونده ای است نسخه اصلی هم داردو فتوکپی هم دارد.پس اگراینجابگوئیم که چند تاپرونده ای بوده آنهافتوکی هایش رامی خواستندبیاورندبیرون اینجوری نبوده.این مجموعه آن پرونده های سری است(بانشان دادن به بینندگان)،پرونده های محرمانه وکاملا محرمانه است،این پرونده های محرمانه است که دراینجاجمع آوری شده، پرونده های معمولی هم هست.راجع به اینکه اینهارامی آوردندبیرون ببیننداینهارامی شوداستخدام کرد؟نمی شوداستخدام کرد؟افرادی دراینجا (هست)،پرونده هایی دراینجاهست، بدردآن کار(بررسی سوابق برای استخدام)نمی خورد چون نام این(بررسی)درسخنرانی رئیس جمهورهم آمده بود،این پرونده کاظم رجوی است(بانشان دادن به بینندگان)پرونده ای است راجع به روابط ایشان،منبع بودن اودر ساواک وماهی چقدرمی گرفته وچه بودوچه اقداماتی می کرد.این پرونده اولاپرونده اصلی است.فتوکپی نیست وثانیانمی تواندمربوط به این باشدکه مثلامی خواستندپاکسازی کنند، ایشان رادرچه پاکسازی کنند؟یااستخدام بکنند یانکنند؟
[غش درمعامله آنهم درزمان دستگیری!!]
روزنامه کیهان۱۷خراد۱۳۶۰
شب گذشت آیت الله سیدمحمدموسوی اردبیلی دادستان کل کشوردریک برنامه تلویزیونی درموددکارهیات سه نفره،رسیدگی به تخلفات رورنامه هاواسناد وزارتخارجه، توضیحاتی داد.
آیت الله موسوی اردبیلی آنگاه به مساله اسناد وزارت خارجه اشاره کردوگفت:
دراین موردمسائلی که درروزنامه هامطرح شده تمام حقیقت نیست.من ازطریق دفترریاست جمهوری درجریان این امرقرارگرفتم.
تلفن کردندوگفتندکه آقای ناطقی درحین دستگیری غش کرده است که بعدازتحقیقات معلوم شددرست نبوده.
اینکه گفته شده فتوکپی این اسنادرامی خواسته اندبیرون ببرند،درست نیست.بلکه در میان اسنادهم فتوگپی بوده،هم اصل اسناد وکم هم نبوده.
آیت الله موسوی اردبیلی آنگاه چندموردازاصل اسنادی راکه ازطرف دفترریاست جمهوری قصدخروج آنهاراداشته اندرابه بینندگان نشان دادوگفت درمیان این اسناد،اسنادی هست که بدردمثلاپاکسازی دفترریاست جمهوری یا استخدام افرادنمی خورد.
آیت الله موسوی اردبیلی دراین زمینه به پرونده کاظم رجوی وسندمنبع بودن درساواک وهم چنین پرونده شاپوربختیارومصدق اشاره کردوگفت:
پرونده شاپوربختیاربه چه دردمی خورد.
آیت الله موسوی اردبیلی هم چنین اشاره که اگرگفته شودکه خروج این اسنادبرای اطلاعات دفترربایت جمهوری،نیزکارخلافی بوده است.چراکه اگراین واحداطلاعاتی تشکیل شده باشدبدون آنکه کسی ازآن اطلاع داشته باشد،خلاف قانون است.
[رئیس جمهوری که حق انتخاب نداشت]
روزنامه اطلاعات۱۸خرداد۱۳۶۰
سخنان #محمد_منتظری درپیش ازدستور:
بایدکوشش کنیم مردم رادرجریان مسائل مختلف قراردهیم ومسائل راتجزیه وتحلیل کنیم که بایستی خط انقلاب درهمه زمینه های سیاسی واقتصادی حاکم باشدومخالف این خط هرکه باشدبایددستگیرومحاکمه شود.ما نمی توانیم دراین کشوراجازه بدهیم افرادی مثل تقوی رئیس دفترریاست جمهوری برای ما تصمیم سیاسی واجتماعی اتخاذبکندوخودش دارای پرونده هایی باشدکه من نتوانستم پرونده های اورابیاورم.پرونده های خطرناکیست که ببینیدآقای رئیس جمهوری اختیارش دست چه اشخاصی داده است واین مساله برای ماخیلی حیاتی است.زیرااگراین عناصرقدرت بگیرند،خودرئیس جمهوری راهم کنارمی گذارند.
بنابراین کل عناصرضدانقلاب ومفسدراباید تصفیه کنیم وبااینگونه مسائل باقاطعیت برخوردکنیم.
[توجه!
این روندهمچنان ادامه دارد.به تناسب قدرت ونوع دولت وایدئولوژی حاکم،نه تنهاریاست جمهوری،بلکه ازجمله مراجع تقلیدوایضا #آیت_الله_منتظری(ابوی ایشان)،بایدبرای تشکیلات پیرامون خودافرادی رامنصوب وانتخاب می کردندکه آن قدرت وایدئولوژی زمان آنرا می پسندیدوگرنه بدون رفتن به دادگاه وهیات منصفه ورای قاضی مستقل،حکم قبل ازآن صادرمی شدوبعدباجوی که ایجادشده بود، دستگاه قضایی کشورکه خودمطیع ومنصوب قدرت حاکمه است ،رای راطبق تمایل جوزمان صادرمی کرد.
جدای ازاینکه فردمذکورآدم صالحی بوده یانه بوده،وهمینطورروندی که برای امثال #امیر_انتظام و یابیت آیت الله #شریعتمداری و منتظری ویا #مشایی دولت #احمدی_نژادوحسین فریدون دولت #روحانی وهکذاامثالهم…بوجود آمد،باهمین شیوه هاهم رای قضایی صادرمی شد!
ازیک سورجل شناسی افرادوبکارگیری آنهادر مدیریت کلان خصوصاابتدای انقلاب که همه چیزواقعا آزادبودوکشورومرزهایش دروپیکری نداشت،وامکان وجودشدن همه چیزممکن بود، بسیاراهمیت داشت وازسوی دیگرناآشنایی و کم وناآگاهی مردم به گرم شدن بازارشایعات و افشاگری دامن می زدوگاه ناواقعی رابه یک حقیقت مسلم تبدیل می کرد.]
[دکتریزدی وبریدن درب باجوش؟]
کیهان۲۶خرداد۱۳۶۰
اعلام جرم سردبیرمجله پیام انقلاب علیه دکترابراهیم #یزدی
حسین کفعمی لاتی(احمدی)سردبیرمجله پیام انقلاب طی نامه ای به دادستان کل انقلاب ضمن متهم کردن دکترابراهیم یزدی به خارج کردن اسنادمحرمانه ازمرکزاسنادانقلاب علیه اواعلام جرم کرد.
دراین نامه آمده است:
مرکزاسنادفعلی انقلاب”ساواک مرکزی سابق” زیرنظردکترابراهیم یزدی معاون نخست وزیر درامورانقلاب اداره می شد.این مرکزتوسط بردارانی که ازاصفهان عازم تهران شده بودند ومن هم جزوآنهابودم حراست می شد.ایشان چندمرتبه شب هنگام وآن هم بعدازنیمه های شب به آن ساختمان مراجعه کرده وباتوجه به گستردگی وپیچیدگی ساختمان وهم چنین کثرت پرونده هابانام ونشان به گاوصندوق هایی مراجعه وپی ازبریدن درب آنهاتوسط جوش،پرونده هاوپول هایی راکه درآن صندوق ها بودبرداشته وهمراه خودمی بردکه بازبنابه اعتمادبرادران محافظ به دولت هیچ گونه سوء نیتی به وی نشده وازعمل ایشان جلوگیری به عمل نمی آمد.ونکته مهم اینکه بعداطی ملاقاتی که بابرادرزواره ای معاون امنیتی فعلی وزارت کشورکه درآن موقع دادستان انقلاب بودنددرهمان محل داشتیم ایشان متذکرشدندهیچ کس به جزدادستانی انقلاب حق خروج اسنادازآن مرکزرانداشته است.
[درسوریه بودم،خبرندارم،ولی عجالتاعرض می شود….]
روزنامه اطلاعات۲۶ خرداد۱۳۶۰
محمدهاشمی #رفسنجانی معاون سیاسی و مشاورنخست وزیردرمصاحبه ای بااطلاعات
پرونده های مفقودشده:
درمورداسنادوزارت امورخارجه من درجریان نقل وانتقال اخیراسنادکه صورت می گرفت نبوده ام ودرسوریه بودم.منتهادرزمانی که آقای قطب زاده وزیرامورخارجه بودظاهراطبق دستورآقای بنی صدرتمام اسنادمحرمانه از وزارت امورخارجه بیرون برده شدکه بعداز اینکه آقای #قطب_زاده ازوزارتخارجه رفت با تلاش وپیگیری عده ای ازبرادران نخست وزیری ووزارت امورخارجه این اسنادبه وزارت امورخارجه برگردانده شد.تاآنجاکه من شنیده ام دربین این نقل وانتقال تعدادی ازپرونده های محرمانه فعلانیست.حالاکجا هست،آیا مفقودشده یادربین پرونده هایی است که برگردانده شده یانه باجای دیگری است من اطلاع ندارم.منتهاآنطورکه گزارش داده اند مقداری ازپرونده هاهنوزمفقوداست.اسنادی هم که اخیرابرده اندطبق گزارش تلویزیونی دادستان کل انقلاب پرونده کسانی وجود داشته که حتی درقیدحیات نیستندتاچه رسد به اینکه دردفتررئیس جمهوراستخدام شوند یاعده ای درخارج ازمملکت هستندوطبیعی است آنهانمی تواننددردفتررئیس جمهوری کار کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com