طبق گزارش رسیدە بە کمیتە حقوق بشر کنگرە ملی کوردستان، روز ۲۳-۶-۲۰۱۷ در یک درگیری میان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران و فعالان سیاسی یکی از احزاب شرق کوردستان در شهر سنە (سنندج) بە وقوع پیوست کە سە تن از نیروهای این حزب جان باختەاند و یک نفر دیگر بنام رامین حسین پناهی در حالی کە زخمی شدە بود، بازداشت شده‌ است.
بعد از این حادثه‌ افشین، انور، زبیر و احمد حسین پناهی، اعضای خانوادەی این فعالان سیاسی کە در این درگیری شرکت داشتند، توسط نیروهای نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. این در حالیست کە طبق گزارشات رسیدە این افراد صرفا بە دلیل خویشاوندی با فعالان سیاسی فوق بازداشت شدەاند.
لازم بە ذکر است کە تاکنون از وضعیت و محل نگهداری رامین، زبیر و احمد حسین پناهی گزارشی از طرف دستگاە قضایی جمهوری اسلامی ایران ارائە نشدە است.
کمیتە حقوق بشر کنگرە ملی کوردستان بر مبنای مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ اعلامیە جهانی حقوق بشر کە تاکید دارد هیچ ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد. همچنین هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزائی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند و هر شخص متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
کمیته‌ حقوق بشر کنگره‌ ملی کوردستان از دستگاە قضایی جمهوری اسلامی ایران میخواهد کە اعضای بازداشت شدەی خانوادەی شرکت کنندەگان در درگیری فوق ازاد شوند. همچنین جهت مداوای رامین حسین پناهی اقدامات عاجل پزشکی صورت گیرد و امکان دسترسی وی بە وکیل فراهم شود.
همزمان کمیتە حقوق بشر کنگرە ملی کوردستان ضمن محکوم کردن تبعیضات و ناعدالتیهای اعمال شدە نسبت بە شهروندان ملیتهای ساکن جغرافیای سیاسی ایران از جملە کوردها، بلوچها، ترکها، عربها از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، سازمان عفو بین الملل، دیدەبان حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشری میخواهد کە نسبت بە ناعدالتیهایی کە جمهوری اسلامی ایران بر ملیتهای ساکن این جغرافیا روا میدارد ساکت نباشند و از دولتهای جهان بخواهند کە جمهوری اسلامی ایران را مجبور بە پایبندی از مفاد اعلامیە جهانی حقوق بشر نمایند. زیرا کە اساس همزیستی مسالمت امیز مستلزم برابری وعدالت اجتماعی برای همە ملیتهای یک جامعە میباشد.
کمیتە حقوق بشر کنگرە ملی کوردستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)