شرح رویدادهای تاریخی، بویژه تاریخ سیاسی در کشور ما بیشتر اوقات در جهت کسب مشروعیت  صورت می‌گیرد و وقایع‌نگاران، آشکارا یا پنهان به تحریف تاریخ دست می‌زنند.

چهل سؤال پیرامون قتل‌عام سال ۶۷

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=295

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)