چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
قطب ولایت فقیه؛اسلام فقاهتی؛اسلام روشنفکری؛سکولاریزم؛مشروطه مشروعه!
دعوایی که مدرنیته باخودآورد…
باانقلاب مشروطیت وتاسیس مجلس قانونگذاری،دعوای مشروعه شدن مشروطه و تطبیق قوانین باشرع مقدس اسلام_که توسط روحانیت سنتی استنباط،استنتاج واستخراج می شدوکتاب رسمی اش رساله عملیه نام داشت_بالاگرفت.
روشنفکران غرب دیده مقابله کردند؛تاآنکه سرانجام انقلاب مشروطیت انتهایش به استبدادمحمدرضا پهلوی ختم شد.
روحانیت توانست انقلاب بهمن۵۷رارنگ آمیزی کندوایضامردم را!!
توده های منتظرمعجزه ی اسلام،تمام قدپشت سرآنان سینه زدند،شعاردادندوباحمایت خودشان،خوددلیل جرات واقتدارگرایی روحانیت برهمه ی شئون ملت شدند.
و”راس”های قبیله(بقول علی شریعتی درکتاب”امت وامامت”)،”رای”های کم اطلاع وناآگاه راجهت.
جنگ احزاب بالاگرفت.وایضادعوا.دردعواهم که حلواپخش نمی شود!
روحانیت که درحاکمیت دست بالاراداشت با بهره وری ازهمین کم اطلاعی،وازهمه موثرتر،با آوردن پای قرآن،خدا،پیغمبر،جهنم،بهشت وگناهان کبیره به وسط(وعلاوه براین هیزم خوبی چون جنگ عراق باایران)،توانست میخ ولایت فقیه رامحکم برزمین ایران بکوبدوتا الان هم توانسته باهمین چماق،فرمان آتش به اختیاردهدوباحذف فیزیکی وغیرفیزیکی وقلع وقمع،به نام اسلام فقاهتی وولایت فقیه(که مردم راجزوصغاروایتام می داند) بربرج بلندبالایی که ساخت،سلطنت کند.
قطب ولایت فقیه غیرخودراتاوقتی درطول ودنباله اش باشند،می پذیرد؛آن هنگام که بخواهنددرعرض ولایت فقیه عرض اندام کنند بایدمعدوم ومنهدم شود.چون قطب ولایت فقیه حق است وغیرآن باطل!!
درسال نخست انقلاب،اطلاع رسانی وتوزیع آگاهی فقط ازراه مطبوعات آزادبود.هرکس وهرجریان سیاسی هرچه دل تنگش می خواست می نوشت.مطبوعات ایستگاه آگاهی بود.
یکی ازشیوه های مثبت آنزمان_که توسط دکتر ابوالحسن بنی صدربه عنوان اولین رئیس جمهوری ایران انجام گرفت_نوشتن کارنامه رئیس جمهوردرمطبوعات بود.که به طورمستقیم به مردم گزارش کارمی داد.
قطب ولایت فقیه طبق قرائت حاکمیت ازقرآن واسلام،تنهاسخن خودراحقیقت کامل وازجانب خدامی داند،لزومی نمی بیندبه مردم گزارش کاربدهدویابخواهدپاسخگوی مردم باشد. اومتکلم الوحده ی ست که چون خدای باری تعالی شریک نمی پذیرد.
درهمان سال نخست انقلاب،ایستگاه مطبوعات خطرناک اعلام شدوتاالآن هم همان خطربرای قطب ولایت فقیه همچنان هست.
امابادوره ی پسامدرنیته که ماهواره واینترنت راآورد،چه کنند؟
الآن قطب های دیگرمی توانندبه سهولت تمام،عقایدوآرای سیاسی وفکری خودرامنتشر ودرمعرض دیدقراردهندوبه توده ها(همان ناس دراصطلاح قرآن )تلنگربزنندوایضاشوک وارد کنند!
اینجنین حکومت دینی باپس لرزه های متعددی روبروشدکه دوام خودرادرخشونت دانست.
اینجاست که می بینیم وقتی پای ثبیت وحفظ قدرت به هرطریق ممکن باشد،باباصطلاح دفع افسدبه فاسدکردن،وسیله هدف،توجیه می شود.وبطورمثال بامهارتی که روحانیت درسفسطه و مغلطه کردن دارد،به همراه فن خطابه ای که درحوزه تمرین نموده اند،آیه ی”والله یعصمک من الناس”،اینگونه ازلسان خطیب جمعه تفسیرمی شود:
“خداوند متعال… می‌گوید”الله یعصمک من الناس”‌ای پیغمبر،خداتورااز”ناس”حفظ می‌کند. موضوع خطروسوژه خطررا«ناس»معین می‌کندوسوژه خطرتوده است.ناس یعنی توده مردم.خدابه پیغمبرمی‌گویدازمردم بترس،از یهودنترس،ازمسیحیت نترس،ازشرک و بت ‌پرستی نترس،ازتمام تهاجمات وحملات جبهه‌های خارجی کفرونفاق علیه اسلام نترس؛ اماازناس بترس،ازتوده مردم.”والله یعصمک من الناس”.خطر توی توده است”.
همه ی ترس وواهمه ی متکلم الوحده(خامنه ای)ازدوران پسامدرنیزم،وعصرارتباطات است که می تواندباانتقال وتوزیع اطلاعات وآگاهی _آنهم باسرعت نور_درکمترین ثانیه،پنبه ی همه را بزند.
لذاهرچه ازعمرقطب ولایت فقیه درایران گذشت،خمینی وسلفش بیشتراختیارراازکف دادندوفرمان آتش به اختیار!
گفتنی ست آنچه در[کروشه]درادامه ی مطالب می خوانید استنتاج اینجانب ازمتن ویک نظرشخصی ست.
این مجموعه چهارمین قسمت هم دارد.
تابعد…
محمد شوری
(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)
تیرماه۱۳۹۶

[امنیت نداریم]
روزنامه صبح آزادگان۲۶خرداد۱۳۶۰
درجلسه علنی مجلس:
آقای معین فرنامه سه تن ازنمایندگان آقایان بازرگان،یدالله سحابی وسامی رامبنی برعدم شرکت آقایان درمجلس به این شرح قرائت کرد:
بسمه تعالی:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی!
بطوری که اطلاع داریدوملت عزیزمان آگاه می باشدمدتی است که ارتباط آزادماباموکلین خودوامکانات لازم برای اجرای ایفای وظیفه نمایندگی درجلوگیری ازاستبدادوانحصارودفاع ازآنهادرراه اسلام وایران وجمهوری اسلامی سوگندیادنموده ایم مشکل گردیده واخیرا بیشترمواجه باممانعت هاوخطرات زیرمی باشیم.ازآن جمله است:
۱_توهین وتهدیدوعدم تامین درمحوطه ودر ورودوخروج مجلس ومزاحمت هاوجوسازی هادرجلسات مجلس
۲_اخلالگری شدیددراجتماعات قانونی که تشکیل می شودویادعوت می شویم وممانعت ازسخنرانی هاهمراه باضرب وشتم ازطرف دستجات غیرمسئول ولی شناخته شده ومورد حمایت دستگاه.
۳_سانسورومحرومیت مخصوصی که صداو سیمای جمهوری اسلامی درپخش اظهارات مخالفین درمقایسه باسایرنمایندگان اجرامی نمایدواجازه توضیح ودفاع دربرابراتهامات نارواوخبرهای ناصحیح که علیه ما به عمل می آیدنمی دهند.
۴_ادامه توقیف غیرقانونی روزنامه های آزادکه دربعضی ازآنهاامکان انتقادوابرازنظرفکری با ملت وموکلین خودبرطبق قانون اساسی داشته ایم.که بوسیله دادستان انقلاب مرکزصورت گرفته وبدون صلاحیت قانونی وبدون اجازه قانون مطبوعات وآئین نامه دادگاه هاو دادسراهای انقلاب منصوب شورای انقلاب.
باتوجه به مراتب بالاواحساس بی اثرشدن در مجلس وبنابروظیفه نمایندگی مردم و شرمندگی نسبت به آنان درعدم انجام کامل وظیفه نمایندگی بدین وسیله اعلامدمی نماییم مادامی که رفع توهین وتهدیدوتوقیف های خلاف قانون فوق الذکربه عمل نیامده معترضادرجلسات علنی مجلس (جزدرمورد بودجه وجنگ)خودداری می نماییم.
ربناافتح بینناوبین قومنابالحق وانت
خیرالفاتحین.

[حق قانونی وقانون حق ]
روزنامه صبح آزادگان۲۶خرداد۱۳۶۰
آنگاه رئیس مجلس(هاشمی رفسنجانی)در پاسخ سخنان آقای شهرکی درموردکارمجلس گفت:
من قضاوت رادراین زمینه به ملت وکسانی که کارمجلس رادیده اندواگذارمی کنم.
آنچه ایشان اختلاف ازناحیه مجلس می گویند نهایت بی انصافی است.
کارهایی که دربیرون ازمجلس درجهت تفرقه ملت می شدکه نمونه اش همان بیانیه ای بود که دیروزاینجاخوانده شدونمایندگان مجلس بانهایت بردباری وبدستورامام دندان روی جگر می گذاشتندوجواب نمی دادندتاقضیه منجر شدبه این که امام هیات حل اختلاف رامعرفی کنندواین هیات نیزعلی رغم توصیه هایی که می شدسعی کنیدائتلاف بوجودبیاوریدصبر کردندوبازهم نگفتندتادراین اواخرگفتندوپرده هادریده شد.
رئیس مجلس افزود:
این بی انصافی است که مامجلس رامتهم کنیم که درجهت تفرقه حرکت می کند.این عین عملی است که لیبرال هاودشمنان خارجی می خواهندبگویند.منتهااززبان نماینده ای که ما میل نداشتیم این حرف رابزند.
مجلس اگرمی خواهدحقایق باآنطوری که می گذردبگویدکه خواهدگفت،توجه خواهیدکردکه چه چیزهایی رامجلس نگفته وچه چیزهایی دیرگفته.منتها دستورامام بودکه سکوت گردید.وقتی که آقای غضنفرپورنامه ای راپشت تریبون می خواندکه ماجسارتش راازپیکاری ها ومجاهدین خلق ومنافقین خلق هم نمی بینیم که بگویندبازهم این حرف قابل قبول است که بگوینددرمجلس خفقان وجوسازی است؟وقتی که نماینده ای به مجلس می آیدوبیانیه ای می خواندوبیرون می رودچنانکه آقای سلامتیان وآقای غضنفرپورماموربودندآمدنداینجاواین بیانیه راخواندندوازجلسه خارج شدندووظایف نمایندگی شان راانجام ندادندودربحث ورای گیری شرکت نکردندوبردباری شما ومن به عنوان مسئول اداره مجلس آنقدربودکه یک کلمه دربین صحبت های ایشان نگفتیم.بازمی فرمایندکه جوسازی ومحیط خفقان مجلس.
رئیس مجلس گفت:
توطئه روشن است.توطئه ازاول جوردیگری بود.بنابودمجلس راازاعتباربیاندازندکه نشد.و آخرین حرکتشان هم این است که اعلام کنند چون اینجوری است مابه مجلس نمی آئیم.
رئیس مجلس افزود:
من بااین آئین نامه موجودکاری نمی توانم بکنم.واین آئین نامه مجلس انقلابی نمی شود. ملت ایران ومردم تهران بدانندکه نمایندگان آنهادرمجلس به این ترتیب خدمت می کنند. روزی که مابرای یک رای،مجلس رابرای یک ربع معطل می کنیم که به حدنصاب برسدآقایان می گویندمعترضانمی آئیم.
رئیس مجلس به اشاره به اعلامیه اعتراض آمیزی که توسط معین فرخوانده شدگفت:
من مورداعتراض بحق نمایندگان واقع می شوم که چراتریبون مجلس رادراختیارکسانی می گذاریدکه اعلامیه آشوب مجلس راازاینجا بخوانند.امابدانیدماازموضع قانونی حرکت می کنیم.اگردادستان بااستفاده ازحق قانونیش روزنامه ای راتوقیف می کند،منهم باحق قانونی به نماینده اجازه می دهم که اینجا حرفش رابزندوباحق قانونی که اگراهانتی به مجلس شدبایدازمجلس دفاع کنم وباوظیفه قانونی وقتی که نماینده ای اینجا بگوید مجلس درجهت اختلاف حرکت کرده واین نسبت ناروارابه مجلس می دادبایداین تذکررا بدهم.
رئیس مجلس خطاب به نمایندگان گفت:
ارزش این تریبون مجلس راحفظ کنیدتاآئین نامه وتاقانون مجلس وتاحق اجازه می دهدکه نماینده ای اینجاحرفش رابزند،بپذیریم که حرف بزنند.واظهارنظرهم بکنندوامنیت و احترامشان هم بایستی کاملامحفوظ بماندو بایدتحمل کنندجوابش راهم بشنوند.
[توجه!
حق قانونی،که به قانون حق متحول شدو حق آن چیزی شدکه ولایت مطلقه فقیه می گفت. وایشان هم ازطریق منصوبین خوددر شورای نگهبان،وشورای نگهبان هم ازحق قانونی خودرنظارت برانتخابات،به نظارت استصوابی رسید!!]

[ولگدکردن اساس حقانیت انقلاب شد]
روزنامه اطلاعات۲۳خرداد۱۳۶۰
حائری شیرازی نماینده شیرازدرمجلس:
این انقلاب افرادی راروی سرگذاشته وبعدزیرپالگدکرده وبعدازاینهم چنین خواهدکرد.واین اساس حقانیت این انقلاب است.
[توجه!
واینگونه بودکه هرکه درطول ودنباله ولایت فقیه قرارنگرقت،لگدمال شد]

[کی بایدبرود؟!]
صبح آزادگان۲۲خرداد۱۳۶۰
مصاحبه حجت الاسلام هادی غفاری نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی:
پیمان شکنان وقتی می بینندعدالت سخت علی اجرامی شود،توطئه راشروع می کنند.
درپی توقیف روزنامه میزان وانقلاب اسلامی وچندنشریه غیرقانونی دیگر،درسطح شهرازسوی طرفداران گروهک های معلوم الحال ووابسته تظاهراتی صورت گرفت.نظرشما دراین موردچیست؟
هادی غفاری:
بسم الله الرحمن الرحیم.
مابارهااین مساله رابشکل تجربی دیده ایم. بخصوص باانقلاب خودمان.این انقلاب پس ازپیروزی یعنی در۲۲بهمن اگرمی توانست به محتوای اسلامیتش کاری نداشته باشدیعنی یک ظاهری ازاسلام داشته باشدودیگربه محتوانپردازددشمنان انقلاب بااین انقلاب هیچ کاری نداشتند…وقتی مساله عمل به اسلام مطرح می شوددشمنان سردرمی آورند.چه آمریکاوچه شوروی وچه سایرابرقدرت هاو….
بعدازپیروزی انقلاب دیدیم که بعضی ازروزنامه های خودفروخته که تادیروززبان گویای شاه خائن وپرچمدارمبارزات اعلیحضرت بودندمثل بامدادورستاخیزوآیندگان اینهابجای اینکه فوراتوقیف شوندوبجای اینکه قلم بدستان آن روزنامه هابه جزای اعمال کثیفشان برسندازفرصت آزادانقلاب سوء استفاده کردند واین دفعه بصورت یک انقلابیون سوپردو لوکس ودوآتشه همه ارزش های انقلاب رابه بادمسخره گرفتند.ازآن روزهامردم آمدنددر خیابان هاوگفتندکه بالاخره بایداین روزنامه هاتکلیفشان معلوم شودتاقانون اساسی نوشته نشده بوداینهاظاهرادلیل قانونی می خواستند ووقتی قانون اساسی نوشته شد،قانون مقرر می داردکه نشریاتی که برخلاف اسلام و مضر به روابط انسانی جامعه وحاکمیت ملت نباشدآزاداست آنوقت این هاآمدند وگفتند ماکاری به اسلام وملت نداریم وما خودمان ملت هستیم وشروع کردندهمه ارزش های انقلاب رازیرپاله کردن،اولین حرکت دادستانی ازتوقیف روزنامه آیندگان آغازشد.ویادمان هست که همان روزمجاهدین خلق وبسیاری گروه های دیگروچریک های فدایی خلق اطلاعیه هایی دادندوتوقیف روزنامه آیندگان راکه ازآن ورشکستگان آریامهری بودمحکوم کردندودرحالی که مردم درخیابان هاشعارمی دادندکه آیندگان رورنامه بیگانگان. اینهاآمدندوگفتندآیندگان آیندگان روزنامه آزادگان.ولی به هرحال اینهانتوانستنددرمقابل مردم مقاومت کنندومردم آنهارابسرجایشان نشاندند.اخیراباتوجه به شرایط جنگ امام اخیراخیلی اصرارداشتندوالان هم دارندکه بگذاریدنیروهایمان جنگشان رابکنندواظهار نظرهایی نکنیدکه مردم جامعه مان بخصوص نیروهای بسیج ونیروهای عشایزی وقوای انتظامی روحیه شان خراب شودوبگذارید اینهاجنگشان راادامه دهند.اما دیدیم که بعضی ازروزنامه هاجامعه رابه یک هرج ومرج وقاتون شکنی سوق دادند.تاجایی که روزنامه میزان باآن مقالات مکرروتهمت های عجیب وافتراهای عجیب به مقامات قضایی وقوه مقننه دردفاع ازقدرت پرستان شروع کردندبه جنجال آفرینی تاجایی که وقاحت رابه حدی رساندندکه آن مقاله ی”کی بایدبرود”رانوشتند. درکنارروزنامه میزان،روزنامه انقلاب اسلامی ستون های متعددرابازروبرای کوباندن تمام ارگان های انقلابی،سرمقاله که همیشه فحش بودویک ستونی هم بازکرده بودندبنام”وقایع اتفاقیه”که به قول خودشان بازبان طنزهمه ارزش های مارابه بادمسخره گرفتندوتوهین های زیادی هم کردند.بعدشروع کردندبه کارنامه نوشتن که بجای کارنامه که معنی کاربرای همه مامشخص است وآقای رئیس جمهورهم کارشان مشخص است وخلاصه بجای کارنامه آمدندتفکرغربی ولیبرالی خودشان رابه مردم القاء کنندامانه بایک بر خوردمناسب وآرام بلکه دریک فضای جنحال برانگیزاتهامی،فحشی !تاجایی که چندین مورد به نمایندگان وشخصیت های مملکتی دروغ بستندوبهرحال دادستانی وهیات سه نفره موظف به رسیدگی به این تخلفات شدندونظر هیات سه نفره هم این بودکه این چندروزنامه متخلف هستندودادستان انقلاب هم براساس وظیفه قانونی خودبایدجلوی هرج ومرج و جنجال رابگیرد،دستورتوقیف این نشریات را دادند.اماجهت گیری های بعدی راهمه شما دیدیدکه بلافاصله برادرمان آقای بنی صدریک روزنامه غیرقانونی بنان پیام رئیس جمهور منتشرکردندبطورقاچاقی که می دانیدمحل چاپ این نشریه غیرقانونی هم لاک ومهرشد وغیرقانونی اعلان شدوگروهک های سیاسی دیگرکه اخیرایک محوری برای خودشان گیرآورده اندهمه زیرنام آقای بنی صدرتجمع کردند.ازچپ ترین چپ هاتاراست ترین راست ها.ساواکی هاوتااخلال گرهاوتامارکسیستهای آمریکایی وچینی و مائویست.همه برگرد محورجدیدوبایک کودتای سریع جدید.خلاصه این هاآمدندمحوری شده اندبرای بهم ریختن مملکت تاهم درجبهه ضعیف شویم وهم در داخل…هم درمقاومت های خارجی ضعیف شویم وتحلیل برویم.اماامام وهمچنین راهپیمایی۱۵خردادنشان داده است ملت سر جایشان هستندونشان دادندکه این ملت چیستندو کیستند وچه خطی رادنبال می کنند.
س:
درهمین موردآقای بنی صدرنامه ای خطاب به امام نوشتندومتذکرشده اندکه یکی از نمایندگان مجلس یعنی شمایک کارغیرقانونی درجهت اشغال دفترهمکاری های مردم بارئیس جمهورانجام داده اید،نظرشمادراین مورد چیست؟
ج:
اولانامه نه مهرداردونه امضاءداردونه تاریخ ونه شماره ونمی دانم که این نامه درست هست یانیست؟وفرض رابراین می گیریم که این نامه ازطرف آقای بنی صدرباشد،گرچه آقای بنی صدرازاین جنجال آفرینی هامی کنند ونامه بدون امضاء می نویسندکه اگرخدای ناکرده به بن بست رسیدبتواندحاشاکنند،ولی من این نامه راقبول می کنم ومنهم چوابش راچنین دادم.
[توجه!
هادی غفاری الان جزواصلاح طلبان است.و ایضادراین سالهامطبوعات بخاطراخلال در اسلام وامنیت،همچنان فله ای تعطیل نی شوندوهرجا که لازم باشدبرای اجرای آن عده ای هم تحت نام حزب الله ودلواپس جمع شده ونامشان هم مردم.همان مردمی که همواره حاکمیت توانسته ذهن ناخودآگاهشان رابخواند وبرای عمل به وجدان،وبرای وحعظ نظام که اوجب واجبات است،حتی باتعطیلی نظام و روزه وحج،پروژه لگدمالی ولجن مالی وبهتان زنیرراه بیفتد!]

[ماده۳۰]
روزنامه اطلاعات۲۱خرداد۱۳۶۰
نامه اعظم طالقانی به شورای عالی قضائی
خانم اعظم طالقانی نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی،دررابطه باتوقیف روزنامه ها،نامه ای به شورای عالی قضایی نوشته است.متن نامه بشرح زیراست؛
بسم رب الصالحین
لاتتروکواالامن بالمعروف والنهی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم ثم تدعون فلایستجاب لکم (وصیت نامه علی (ع)به امام حسن و حسین)
شورای محترم عالی قضایی!
نظربه اینکه امام امت روی اجرای قانون تکیه خاصی مبذول داشته واینطوربه نظرمی رسید هرکسی ازحدودقانون اساسی ومصوبات شورای انقلاب ومجلس شورای اسلامی پافراتر نهد،بایدازطریق قوه قضائیه عمل اومورد رسیدگی وتعقیب قرارگیردوازآنجاکه به نظر می رسددادستان انقلاب توقیف روزنامه های توقیف شده رابرخلاف اصل۱۶۸قانون اساسی (رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است وباحضورهیات منصفه درمحاکم دادگستری صورت می گیرد….) مصوبه شورای انقلاب درباره مطبوعات ماده۳۰(به جرائم ارتکابی بوسیله مطبوعات دردادگاه جنایی وبا حضورهیات منصفه رسیدگی می شود)انجام داده اند،تقاضا دارداقدام ورسیدگی فرموده ونتیجه راجهت آگاهی ملت مسلمان ایران اعلام فرمائید.
پروردگارااجرای قانون رابرجامعه مسلمان ما حاکم گردان تامردم رنجدیده ماعدل اسلامی راباوجودشان لمس واحساس نمایند.
اعظم طالقانی نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی

[استبدادرایی درنهادهای قانونی؟]
روزنامه اطلاعات۲۱خرداد۱۳۶۰
بیانیه دفترتحکیم وحدت درموردتشنجات ودرگیری های اخیر
درقسمتی ازآن می خوانیم:
اکنون که گروهک های منحرف ومنافق دربرابر فعالیت قانونی وآزادبه بن بست رسیده اند وقلم بدستان بی مسئولیت وبی تعهد ناجوانمردانه برقانون وتمام نهادهای قانونی که موافق طبع آنان نیستند.اعم ازمجلس شورای اسلامی شورای نگهبان وقوه قضائیه ودولت مردمی هجوم آورده اند…
تعجب آوراست که آقای رئیس جمهورنیزعلاوه برمخالفت بانهادهای قانونی فوالذکروهمچنین هیات۳نفره حل اختلاف که خودنیزبدان گردن نهاده حتی نظرنماینده خویش راموردتائید قرارنداده اند.آیااین بدان معنی نیست که انتظارداریدهمه چیزموافق رای شماباشد؟آیااین به مفهوم استبدادرایی نیست؟
[توجه!
دفترتحکیم وحدت درگذرزمان همرنگ زمان بودوتابع قدرت؛وحق رادرقدرت دیدوخودش هم دردام استبدادرایی نهادهای قانونی افتاد!]
روزنامه اطلاعات۲۱خرداد۱۳۶۰
دردرگیری های دیروزکه بطورپراکنده در مناطقی ازتهران روی دادتعدادی زخمی و تعدادی نیزدستگیرشدند.
دریکی ازاین درگیری هادرمیدان امام خمینی، یک جوان کشته شد.عکس فوق صحنه ای از درگیری های دیروزرانشان می دهد.

[می خواهندروحانیت راازصحنه بیرون کنند]
روزنامه اطلاعات۲۱خرداد۱۳۶۰
آیت الله مهدوی کنی وزیرکشوردریزد:
دفترهماهنگی مردم بارئیس جمهوری قانونی نیست.
یزد:دفترمرکزی خبر
آیت الله مهدوی کنی وزیرکشور،دربرنامه ارتباط مستقیم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مرکزیزدشرکت کردوبه پرسش های شنوندگان وبینندگان پاسخ گفت.
آقای کنی درپاسخ به این پرسش که مردم بیش از۱۱میلیون رای به آقای بنی صدرداده اند،حال چراقدرت ازوی گرفته می شود.ودربرابرایشان رروحانیت قدرت می گیرد.گفت:
هیچکس مخالف باآقای بنی صدروخواهان تضعیف ایشان نیست وحتی خودامام نیزگفته اندکه نمی خواهندکاندیدای ریاست جمهوری ازروحانیت باشداماحرف اینست که می خواهندروحانیت راازصحنه بیرون کنندومی گویندروحانیت به مسجدبرود…درموردقانونی بودن دفترهماهنگی مردم بارئیس جمهوری وتامین بودجه آن گفت:بایدازخودشان سوال کرد.تاآنجاکه من می دانم نه دولت آن راتائید کرده ونه خودآقای بنی صدر.پس به نظرما قانونی نیست.

[پشتیبان ولایت فقیه باشیدتامملکت آسیبی نبیند!!]
روزنامه اطلاعات۲۰خرداد۱۳۶۰
دیروزمردم باردیگرپشتیبانی کامل خودراازولایت فقیه اعلام داشتند.
عکس فوق تجمع دیروزمردم درمیدان انقلاب رانشان می دهد.
دردرگیری های دیروز۵۰نفر دستگیروتعدادی زخمی شدند.
[توجه!
جمله ی معروف خمینی:
پشتیبان ولایت فقیه باشیدتامملکت آسیبی نبیند.
اماهرآسیبی که مملکت دراین۳۸دیده است، مسئولش ولی فقیه نیست.
این بایدهایی که ایشان(حسن روحانی)درمقابل خامنه ای گفت وخامنه ای هم همان موقع پاسخش رادادکه:
این بایدهامتوجه خودرئیس جمهوراست!!(ونه ما!)اینگونه ایضاباعث انبساط خاطروخنده تمسخرآمیزرئیس قوه ی قضائیه ی منصوب خودش هم شد!!]

[چندگونی روزنامه قاچاق!!]
روزنامه اطلاعات۲۰خراد۱۳۶۰
چندگونی روزنامه انقلاب اسلامی درکرمان توقیف شد.
کرمان_بگزارش واحدمرکزی خبرازکرمان بعدازظهردیروزتوسط گروه های ضربت کمیته انقلاب اسلامی کرمان چندگونی روزنامه انقلاب اسلامی که بطورقاچاق،سحرگاه دیروز وارد کرمان شده بوددرترمینال کرمان کشف وبه همراه تحویل گیرنده تحویل مقامات مسئول ودادگاه انقلاب اسلامی کرمان شد.
[توجه!
انگاری که یک محموله بزرگ موادمخدرکشف وضبط کرده اند!!؟]

[وحادثه ی کوی دانشگاه ادامه ی این استبدادرایی]
روزنامه اطلاعات۱۹خرداد۱۳۶۰
خبرنگارعکاس اطلاعات آقای نعیمی پورکه دبروزبرای تهیه عکس به مناطق زدوخوردرفته بورتوسط مهاجمین بشدت مضروب گردید..
عکس فوق عکاس اطلاعات رادراداره بهداری موسسه نشان می دهد.
درپی انتشارخبرتوقیف ونشریه ازسوی دادستانی انقلاب اسلامی مرکزازاولین ساعات صبح دیروزگروه هایی ازهواداران روزنامه انقلاب اسلامی درتعدادی ازخیابان های اطراف بازارو دانشگاه تهران اجتماع کرده وبه راهپیمایی پرداختند.همزمان بااین راه پیمایی هاوتجمع گروه هایی نیزبه طرفداری وپشتیبانی ازاقدام دادستانی راه پیمایی کردندکه درمواردی درگیری ونزاع هایی بین طرفین بوجودآمدوبراثرآن ساعت های متمادی رفت وآمد وسایل نقلیه دراین خیابانهامختل گردید.
۱۸خرداد۱۳۶۰
روزنامه انقلاب اسلامی توقیف شد.
برای اعتراض به توقیف غیرقانونی روزنامه هاامروزساعت ۱۰بازار.
[توجه!
وکوی دانشگاه در۱۸تیر۱۳۷۸بخاطرتعطیلی روزنامه سلام؛وقصه ی مکرراستبدادرایی نهادهای قانونی…]

[باتوقیف مخالفیم]
روزنامه اطلاعات۱۸خرداد۱۴۶۰
پیشنهاداطلاعات به رئیس جمهوری
نظراطلاعات درموردتوقیف روزنامه هابطور اجمالی دراین نوشته آمده است.
درپی حوادث اخیرکه به توقیف روزنامه های مردم،عدالت،میزان وانقلاب اسلامی منجرشد دونکته مهم یادوپرسش اساسی مطرح می شود:
پرسش اول اینکه آیاتوقیف چندروزنامه، ازجمله روزنامه انقلاب اسلامی اقدامی قانونی یاخلاف قانون است؟
حقیقت مطلب این است که دراین موردبرای مانیزابهامات وپرسش هایی وجوددارد.اماباین وجودپاسخ نهایی راوقتی می توان بطور دقیق،مشخص وقاطع یافت که قبلاازادله و مستندات قانونی مقامات قضایی ودادستان انقلاب کاملاآگاه شده وکم وکیف آن ادله و مستندات موردبررسی قانونی قرارداده باشیم.
به نظرماراه حل توقیف هرچنددرقانون آمده است،اماتاآنجاکه اعمال راه حل های بهترو اساسی ترممکن است حتی المقدوربایداز کاربرداین شیوه پرهیزکرد.وتنهاوقتی بکار گرفت که نه تنهاادله قانونی بطورمشخص ومسلم وکافی وجودداشته باشد،بلکه کاربردراه حل های دیگرتماماناممکن بوده وهیچ راهی جزتوقیف نمانده باشد.بنابراین پاسخ نهایی درباره این اقدام دادستانی انقلاب منوط به آنست که ازسوی مقام مزبوربطورکامل ودقیق درجریان امروچون وچند ودلایل قانونی این اقدام قرارگیریم.
واماپرسش دومی که مطرح می شوداین است که آیاتوقیف یاهراقدام دیگردرباره روزنامه انقلاب اسلامی،لزومابه معنای مخالفت باشخص رئیس جمهوراست؟
به نظرمالزوماچنین نیست.اگرتوقیف میزان رابتوان به معنای مخالفت باشخص مهندس بازرگان یافردخاص دیگری دانست،توقیف روزنامه انقلاب اسلامی رانیزمی توان مخالفت باشخص رئیس جمهورتلقی کرد.نظرمااین است که این دوموضوع،دوموضوع جداازیکدیگراست.واتفاقاشخص آقای رئیس جمهورخوددربرخی مصاحبه هابه بیان های مختلف،تلویحاوتصریحاگفته اندکه مسئولیت روزنامه انقلاب اسلامی باایشان نیست. و مضافاایشان همه مندرجات این روزنامه راهم همیشه تائیدنمی کنند.روزنامه مدیرمسئول داردوآقای رئیس جمهورنیزدرتحریریه روزنامه حضوردائم ویابطورکلی حضورندارند.باتکیه برهمین قّبیل اشارات است که می گوئیم نهادریاست جمهوری ورئیس جمهورطبق قانون اساسی وضعیت،حقوق وتکالیف خاص خودرا داردومیان نهادمزبورباروزنامه هاونشریات یا تشکیِلات دیگررسماوقانونارابطه ای جزآنجه بطوررسمی وقانونی ثبت شده باشدوجود ندارد.
علاوه براینکه نکته مهم تری که مامی خواهیم باآقای رئیس جمهوردرمیان بگذاریم اینست که روزنامه اطلاعات ازمدتهاپیش بطرق مختلف ومکررازجمله تماس تلفنی سرپرست موسسه اطلاعات باآقای بنی صدریادرخواست وارسال پیغام ازطریف آفای جعفری مدیرمسئول روزنامه انقلاب،به شخص رئیس جمهور پیشنهادداده است که اجازه دهندتاعلاوه برمجموع اخبارومصابحه وسخنرانی هایی که دراطلاعات بطورمعمول ازایشان چاپ می شود،کارنامه رئیس جمهورنیزچاپ شود. مابارهاآمادگی خودرابرای چاپ کارنامه ایشان اعلام کرده ایم وبارهانیزگفته ایم که اگربنااست کارنامه رئیس جمهوربخصوص در شرایطی که فرماندهی کل قوارادروضعیت حساس جنگ کنونی رانیزبعهده دارودرروزنامه چاپ شووچه بهترکه روزنامه دیگرنیزآنراچاپ کنندوملت رابیشتردرجریان مسائل جنگ و فرماندهی ومسائل مهم دیگرقراردهند.
بااین وصف اکنون نیزهمان پیشنهادسابق خود راتکرارمی کنیم وازشخص آقای رئیس جمهور می خواهیم که کارنامه ودیگرمطالب و اظهارات خودرادراختیارروزنامه اطلاعات قراردهند.روزنامه اطلاعات باوجودآنکه باخط مشی روزنامه انقِلاب اسلامی درمجموع، مخالف است امابراین باوراست که رئیس جمهوربه عنوان بک مقام قانونی حق دارد مجموع نظراتش رابه اطلاع عموم برساندو مانیزدرپذیرش وانعکاس آن برای مردم احساس وظیفه می کنیم.
بنابراین تکرارمی کنیم که ازنظرمامساله روزنامه انقلاب اسلامی بااینکه ممکن است ازجهاتی مرتبط باایشان وافکارایشان باشد، درعین حال ازشخص ایشان جدااست.مقام ریاست جمهوری ووظایف وحقوق قانونی آن جدای ازاین یاآن روزنامه برای مامطرح است وموضع مادربرابر آن همانست که امام درپیام ده ماده ای خویش اعلام کرده اند.تنهاگروه های چپ رووگروهک های آشوبگرطلبندکه باید شرنامه پراکنی کنندوبه اعتقادمامسئولین مملکت درهردرجه ازمسئولیت حق دارندازهمه رسانه های گروهی بخواهندکه طبق ضوابط قانونی،اعلام کننده ودرج کننده نظرات وکارنامه هاومصاحبه های آنان باشندوبراین اساس روزنامه اطلاعات کمافی السابق در اختیارملت ومسئولین کشورازجمله شخص رئیس جمهوربوده وبرای انعکاس نظرات آنان همچنان آماده است…ماعلاوه براینکه باخط روزنامه های توقیف شدامخالفیم باتوقیف آنان نیزمخالفیم.

[بازگشت غول استبدادواختناق]
روزنامه اطلاعات۱۸خرداد۱۳۶۰
پیام رئیس جمهوردرموردتوقیف روزنامه ها
بدنبال اطلاعیه دادستانی کل انقلاب اسلامی درجهت توقیف شدن چندنشریه ازجمله روزنامه انقلاب اسلامی دیروزازسوی دکترسیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری پیامی انتشاریافت.
متن پیام بدین شرح است:
بسمه تعالی
خبرتعطیل چندنشریه دیگرازجمله روزنامه انقلاب اسلامی راشنیدید.
شب گذشته نیزبرنامه تلویزیونی دادستان کل کشورراکه به منظورلکه دارکردن رهبرنهضت ملی ایران دکترمصدق وخدشه دارکردن رئیس جمهوری تنظیم شده بود،تماشاکردید. اینهامراحل مختلف حرکتی است که حذف رئیس جمهوری منتخب شماراهدف قرارداده است.
آنچه اهمیت دارد،حذف رئیس جمهوری نیست،مهم آن است که غول استبدادواختناق می خواهدباردیگرحاکمیت خودرابشمامردم بپاخاسته تحمیل کندواثرخون های گرانبار عزیزان شماراکه درسرنگونی رژیم سیاه پهلوی نثاراسلام وآزادی شد،ازبین ببردواین در شرایطی است که کشورخودرابرای انجام انتخابات میان دوره ای آماده می کند.
رئیس جمهموری شماهمچنان درانجام رسالت خطیری که شماملت مسلمان ایران به عهده اوگذارده ایداستوارایستاده است.پیام وکارنامه خودرابه هرشکل ازجمله نوارواطلاعیه و….به اطلاع شماخواهدرسانیدوبه دعوت شماکه هر روزاورابه مقاومت واستفامت می خوانید صمیمانه لیبک می گوید.
شادوپیروزباشید.
رئیس جمهوری_سیدابوالحسن بنی صدر

[وهمچنان استمرارچماق..!!]
روزنامه انقلاب اسلامی۱۶خرداد ۱۳۶۰
چماقداران دفترروزنامه  انقلاب اسلامی در همدان را به آتش کشیدند.
همدان،خبرنگارانقلاب اسلامی :
چماقدران به دفتر روزنامه انقلاب اسلامی در همدان حمله برده وضمن شکستن وسرقت اموال موجود درآن محل دفتر رانیزبه آتش کشیدند. 
بنابراین گزارش،بدنبال راهپیمایی روزپانزده خرداد ماه،عده ای چماقداربادادن شعارهایی چون:مرگ بربنی صدر،درودبربهشتی،به دفتر روزنامه انقلاب اسلامی حمله کرده وکلیه شیشه هاودرهای دفترروزنامه راشکسته وپس ازآن وارددفترروزنامه شده وکلیه اموال
موجوددرآنجاراشکستند.چماقداران همچنین روزنامه های موجوددرآرشیوروزنامه رابه
خیابان ریخته وتعدادی ازآنهارادردفترروزنامه به آتش کشیدندکه حریق باکمک مردم وتلاش مامورین آتش نشانی خاموش شد.
بنابرهمین گزارش چماقداران ضمن حمله به
دفترروزنامه تعدادی صندلی،ضبط صوت،لوازم التحریرودودستگاه تلفن موجوددردفترروزنامه
رانیزبسرقت بردند.آنان همچنین به دفاتر دیگری که درساختمان دفترنمایندگی روزنامه انقلاب اسلامی واقع شده است،حمله برده و خساراتی به آنهاوارد کردند.

[مراسم ۱۵خرداددرکبوترآهنگ به درگیری کشیده شد]
روزنامه انقلاب اسلامی۱۶خرداد۱۳۶۰
کبوترآهنگ،خبرنگارانقلاب اسلامی:
مراسم بزرگداشت سالرورپانزده خرداددر کبوترآهنگ به خشونت ودرگیری گرائیدوطی این درگیری هادههانفرمضروب وچندنفر مجروح شدند.
بنابه گزارش خبرنگارمامراسم راهپیمایی ۱۵خردادکه می رفت به آرامی پایان گیرددر مقابل بسیج کبوترآهنگ به درگیری کشید.درگیری درطول سخنرانی حجت الاسلام رازینی رخ دادوعلت آن شعارهای توهین آمیزی بودکه برخی ازراهپیمایان که وابستگی آنهابه یک گروه خاص برای اهالی کبوترآهنگ روشن است برعلیه رئیس جمهوردادند.درگیری هایی که متعاقب این مساله رخ دادبخشدارکبوتر آهنگ نیزشخصابطورفعال شرکت داشت وچند نفرازاهالی منجمله فردی بنام صدرالله فرزند ولی رابشدت مجروح کرد.

[محمدجعفری مدیرمسئول روزنامه انقلاب اسلامی به دادسرای انقلاب اسلامی یزد احضار گردید]
روزنامه انقلاب اسلامی۱۶خرداد۱۳۶۰
همزمان باافتتاح دفترهماهنگی همکاری های مردم بارئیس جمهوردریزد،محمدجعفری مدیرمسئول روزنامه انقلاب اسلامی به دادسرای انقلاب یزداحضارگردید.
سخنرانی محمدجعفری درمراسم افتتاح  
راس ساعت۵،یعنی درست درهمان لحظه گه قراربودآقای جعفری سخنرانی کنند،ایشان ازطرف دادسرای انقلاب اسلامی یزدبه دادکاه احضاروتوسط افرادسپاه پاسداران به دادسرا هدایت شد.وپس ازچندساعت بازجویی شبانه بایک دستگاه اتومبیل پیکان توسط افرادسپاه به تهران منتقل وصبح روز بعددرتهران آزاد گردید.

[شکایت مردم!!]
روزنامه کیهان۳خرداد۱۳۶۰
روابط عمومی دادگستری اعلام کرد:
۲۲فقره شکایت علیه مطبوعات وافرادبه دادسرای عمومی تهران رسید
۲۲شکایت علیه مطبوعات وافرادتاکنون به دادسرای عمومی تهران رسیده است.
روابط عمومی دادگستری باصدوراطلاعیه ای شکایات رسیده به دادسرای عمومی تهران راجهت اطلاع عمومی بدین شرح اعلام کرد.
۱_ شکایت سرپرست موسسه اطلاعات علیه آقای کریم سنجابی دررابطه بامقاله شدیدالحن جبهه ملی.
این شکایت بعدامستردشده است.واتهام این شکایت،تهمت،افتراء واهانت بوده است.
۲_شکایت فرماندارقائم شهرعلیه گزارش روزنامه انقلاب اسلامی به اتهام گزارش های بی اساس.
۳_شکایت روابط عمومی نخست وزیری علیه صاحب امتیازومدیرمسئول روزنامه انقلاب اسلامی به اتهام نشراکاذیب.
۴_شکایت جمعی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص کارنامه رئیس جمهور،تیتر،مسائل شرعی.تحریف خبر.
۵_شکایت آقای بهزادنبوی علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص تهمت وافترا.
۶_شکایت آقای محمدرشیدیان نماینده مجلس شورای اسلامی علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص تهمت ونشراکاذیب.
۷_شکایت صداوسیمای جمهوری اسلامی علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص تهمت ونشرمقالات خلاف واقع.
۸_شکایت آقای کرباسچیان مسئول روزنامه نبردملت علیه آقای مهدی ممکن درخصوص تهمت،افتراء ونشراکاذیب.
۹_شکایت آقای کاظم امامی رضوی علیه وزارت ارشاداسلامی درخصوص توقیف نشریه.
۱۰_شکایت آقای سیدرضاسجادی علیه روزنامه جمهوری اسلامی درخصوص نشراکاذیب.
۱۱_شکایت آفای نصرالله اهورهوش علیه وزارت ارشاددرخصوص توقیف روزنامه.
۱۲_شکایت مردم وصداوسیمای جمهوری اسلامی علیه روزنامه میزان.
۱۳_شکایت روابط عمومی نخست وزیری علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص نشراکاذیب.
۱۴_شکایت روابط عمومی نخست وزیری علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص اهانت.
۱۵_شکایت دفترنخست وزیری علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص نشربخشنامه محرمانه.
۱۶_شکایت ستادامنیت تهران علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص نشرمقاله آدمکشی دروغ سازان.
۱۷_شکایت سرپرست روزنامه کیهان علیه کریم سنجابی درخصوص تیتر،مقالات،افترا،تهمت وجعل مطالب دروغ.
۱۸_شکایت حجت الاسلام صادق خلخالی علیه علی اصغرحاج سیدجوادی وپیام جبهه ملی درخصوص تهمت وافتراء.
۱۹_شکایت اداره سیاسی ایدئولوژیک ارتش علیه علی اصغرحاج سیدجوادی.
۲۰_شکایت منوچهرمسعودی علیه آقای محمدمنتظری درخصوص نشراکاذیب درمجله جوانان.
۲۱_شکایت کارگران ایران ناسیونال علیه روزنامه پیکار
۲۲_شکایت وزارت ارشاداسلامی علیه نشریات جاماوآرمان ملت.
همچنین دادسرای عمومی تهران اعلام کرددوپرونده جهت پیگیری قانونی ازهیات سه نفره حل اختلاف به این دادسرارسیده است.
پرونده مربوط آقایان علی اصغرحاج سید جوادی وکریم سنجابی درابطه صدوراعلامیه اعلامیه ومقالات منتشره درروزنامه جبهه ملی.
۲۳_پرونده اعلام جرم آقای رئیس جمهورعلیه آقایان نخست وزیروووزیرمشاورکه قبلاجهت ملاحظه به هیات ارسال شده بود.درخصوص موضوع اعلام جرم مربوط به بیانیه الجزایرراجع به حل وفصل اختلافات مالی بین دولتین ایران وآمریکا.
[توجه!
این شکایت مردم ازهمه جالب تراست؛شکایت مردم!!]
[مطبوعات صحنه جنگ]
روزنامه اطلاعات۲خرداد۱۳۶۰
آیت الله منتظری خطاب به دولتمردان
اختلافات شخصی راکناربگذارید.وروزنامه هارا صحنه جنگ قرارندهید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com