چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
ولایت فقیه؛این همه ی خوب وبد،زشت وزیبای انقلاب۵۷است.
هرآنچه امروزمادرحال درووبرداشت کردن آن هستیم،منتج ازاقتداروسلطه ی یک شخص (ولی فقیه)بریک ملت برای اجرای احکام اسلام است.
روحانیت شیعی هیچ اعتقادی به رای مردم ومنشاء اثربودن آن ندارد.
افرادی مثل مصباح یزدی باصراحت وشجاعت آنرااعلام می کنند؛ولی بخش دیگری ازروحانیت یابانیت خیرخواهی ویانیت مردم فریبی،عوام فریبی می کنندوآرای مردم رادرحکومت اسلامی منشاء اثرمی دانند!
زیراروحانیت می خواهداحکام اسلام راجاری وساری سازدواعتقاددارددین اسلام یک دین جهانی ست وبایداقامه حق کند.حق که همان اسلام باشدبقول مولانادرمثنوی چون یک آینه ی شکسته شده ای ست که هرتکه اش دردست کسی ست که فقط خودرامی بیند.
آیاروحانیتی به منشاء اثربودن آرای مردم اعتقاددارداگربایک رفراندوم درحکومت اسلامی روبروبشودکه بخواهدیک اصل مسلم ازاحکام اسلام راملغی کند،آیامی پذیرد؟
درجمهوری اسلامی ایران این۶نفرمنصوب ولی فقیه هستندکه به مامی گویندچه چیزاسلامی ست وچه چیزخلاف آن.
شخص آقای خامنه ای بیش ازربع قرن است که طبق قانون اساسی قدرت مطلق راداردولذاهمه ی امورمتوجه اوست ومسئول هرآنچه هست می باشد.
بنی صدرکمتراز۲ماه قدرت رابطوررسمی دراختیار داشت.وایضامواجه شدن بایک جنگ تحمیلی تمام عیار.
همین قدرت بخش اصلی آن دراختیارخمینی وحزب جمهوری اسلامی بود.
پس کلاه خودراقاضی کنید.
دکترسیدابوالحسن بنی صدرمثل همه ی سیاستمداران دارای نقاط قوت وضعف و ویژگی های مثبت ومنفی ست.طبیعی ست کسی که توانسته درجوملتهب آن زمان وسال نخست پیروزی انقلاب که آزادی مطلق وجودداشت وهمه گروه هاورسانه هاآزادانه فعال بودند،رای اول را برای ریاست جمهوری بدست بیاورد،بخواهدافرادهم عقیده ونزدیک به خودراپشت سرداشته باشدوایده وبرنامه خودرااجرایی کند.
منتهاحزب جمهوری اسلامی که بدنبال وجوداحزاب وگروه های باسابقه چپ ومسلمان که فعال مایشاء بودند،
باگردهم آوردن افرادبعضانامتجانس تاسیس شد_که زیاددوام هم نیاورد_ می خواست یانفوذمعنوی خود،هدایت افکارعمومی را بدست گیرد.ولی بامنع شدن بهشتی ازکاندیداشدن برای ریاست جمهوری وحذف کاندیدای موردنظربدلیل غیرایرانی بودن،می خواست بنی صدررابااکثریتی که درمجلس داشت،تحت سیطره ی خودداشته باشدکه افتادمشکلهاورفت این دیوارتاثریاکژ.
گفتنی ست آنچه در[کروشه]می خوانیداستنتاج اینجانب ازمتن ونظرشخصی ست.
این گزارش،قسمت سوم هم دارد.منتظرباشید.
قسمت اول رامی توانیددرهمین سایت وفیس بوک وتلگرام اینجانب دنبال کنید.
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)
خرداد۱۳۹۶
shoorijezehmohammad

اینجا:
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=80658

[فسادبزرگ]
روزنامه کیهان۳۰خرداد۱۳۶۰
علی خامنه ای(درنمازجمعه):
مساله آقای بنی صدربرای ملت مایک مساله ساده وروشن است.
جریان انقلاب اسلامی برمبنای اسلام شروع شدوهمه شهادت هاواحترام هابه اشخاص بخاطراسلام بودواین جریان نمی توانست تحمل کندکه برای قرآن واسلام خون داده شودتاکسانی روی کارباشندکه نمی خواهنداسلام وقرآن درجامعه پیاده شود.عیب نظام طاغوتی گذشته ازلحاظ داخلی تمرکز همه قدرت درشاه بود.
شاه هم قوه مقننه هم قوه قضائیه وهم قوه مجریه وهم نیروهای نظامی رادراختیارداشت واین به آن فسادبزرگ منجرشدکه دیدید بعدازپیروزی انقلاب وتدوین قانون طبق اسلام ودستگاه قانونگذاری وقضایی واجرایی با اختیارات قانونی تشکیل شدوآقای بنی صدر بعدازانتخاب به ریاست جمهوری رئیس قوه مجریه ورئیس شورای انقلاب یعنی رئیس قوه مقننه موقت کشورهم شد.فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم شد.یعنی سه جریان عظیم که اداره کنندگان امورکشورند درقبضه اقتداربی قیدوشرط ایشان آمدوپس ازاستقرارنهادهای قانونی ایشان حاضربه سپردن هرنیروبدست صاحبش نمی شد.
آقای بنی صدرمی خواست مجلس ودولت دردست اوباشد.چون این کارخلاف قانون اساسی بودودولت ومجلس حاضربه چنین کاری نشدند،شروع به حمله به آنهاوکوبیدنشان کردودرمورددستگاه قضایی هم چون آقای بنی صدرنمی توانست ادعاکندکه بایددراختیاروی باشدحملات واتهامات خودرابراین دستگاه ازهمه بیشترکرد.فرستادن تلگراف به یک محکوم قضایی ویاشایع کردن شکنجه برای ضربه زدن به دستگاه قضایی بود.
آقای بنی صدرمایل بودکشور ایران باانقلابی که کرده است وباشهدایی که داده است به دوران سلطنت برگردد.آن روزشاه درراس همه قوه هابود،امروزایشان باشد.
ایشان بااستفاده ازقدرت های قانونی خوددرشورای انقلاب اختیارات بی شمارهم برای خودش درست کرده بود.اینهامطالبی است که باسندومدرک دراختیارمردم قرارخواهدگرفت.تامردم بدانندکه ایشان جامعه را بطرف دیکتاتوری مطلق می برده است.
اگروضع اقتصادخراب است مسئولش آقای بنی صدرهستندکه وزیراقتصادبودند.
اگروضع مملکت نابسامان است مقصرآقای بنی صدراست که رئیس شورای انقلاب ورئیس هیات وزیران بود.
واگروضع بانکی وپولی خراب است تقصیرآقای بنی صدراست که وابستگان ایشان درراس بودند.
اگرارتش خراب است تقصیرآقای بنی صدراست بااینکه همه چیزدراختیارایشان بودواگرعقب گردی درمیان است تقصیرآفای بنی صدراست.
آیااین ناجوانمردانه نیست که ایشان مصیبت برای کشوربباربیاوردومسئول فلج اقتصادی ونظامی کشورباشدوبجای آنکه درصددجبران وعلاج بربیایدچندنفرمعین رازیرسوال قراردهدوآنهارامتهم کند،
[توجه!
آقای بنی صدرکمترازدوسال قدرت رادراختیارداشت که آنهم اولاابتدای پیروزی انقلاب بود،وثانیابایک جنگ نابرابرمواجه شد.اماآقای خامنه ای نزدیک۳۰سال است همه ارکان قدرت رادراختیارداردواکثرعزل ونصب های مدیران اجرایی واصلی برعهده ایشان است.پس نتیجه اینکه فسادکنونی درکشورونابرابری اقتصادی وناهنجاری های اجتماعی حاصل مدیریت وی است.]

[شرمت بادوشکسته بادقلمت]
روزنامه کیهان۳۰خرداد۱۳۶۰
محمدیزدی(سخنان قبل ازخطبه نمازجمعه):
وی سپس به قسمت هایی ازنوشته های آقای بنی صدراشاره کردوگفت:
من کمترین شایستگی وکفایت رابرای ایشان نسبت به مقام ریاست جمهوری قائل نیستم.
حجت الاسلام محمدیزدی درپایان سخنانش گفت:
شرمت بادوشکسته بادقلمت که درباره نظامی که باخون مردم بوجودآمده است چنین می گویی.اشخاص دراین نظام تاوقتی محترمندکه به قانون اسلام احترام می گذارندودرروابط بین امت وامامت فقط احکام خداوقوانین الهی است.
[توجه!
اسلام ازنگاه محمدیزدی،همان قرائت شورای۶نفره ی نگهبان از اسلام است؛که همگی نیز منصوب ولی فقیه هستند.تطابق قوانین بااسلام،بایدازفیلتراین اعضاء عبورکند!؟!]

[تصمیم نهایی بامقام رهبری ست]
روزنامه صبح آزادگان۳۰خرداد۱۳۶۰
آیت الله دکتربهشتی دریک مصاحبه
ابتداخبرنگاری درموردادامه کارآقای دکترسیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهورسوال کرد،آقای دکتربهشتی گفت:
امام نظرقاطع خودشان رادراین باره اعلام کردند.وآن اینست که علاقه همه ماهاوعلاقه امت وجامعه مااین بودنخستین رئیس جمهورمنتخب بتواندباهماهنگی بامجلس وقوه قضائیه ودولت منتخب ازهمه فرصت هابرای سازندگی استفاده کندوهرگزهیچکس مایل نبودونیست باوضعی جزاین روبروشویم. بنابراین راه همیشه بازبوده وهست منتهی مطالبی که ازایشان درطی همین دوروزپس ازسخنان امام منتشرشدمتاسفانه نشان دادکه ایشان این روش راکه داشته اندهمچنان ادامه داده اندوبه هرحال این مجلس واین نمایندگان مردم درقوه مقننه هستندکه به استنادوظایفی که قانون اساسی برای آنان معین کرده مطلب رادنبال خواهندکردو سرانجام تصمیم نهایی با مقام رهبری خواهدبود.
[توجه!
آش را مامی پزیم،افکارعمومی تحریک می شود،مقام رهبری تصمیم نهایی می گیرد!!]

[پایداری دین باتعطیلی روزنامه]
روزنامه اطلاعات۳۰حرداد۱۳۶۰
حجت الاسلام اشراقی(درمراسم بزرگداشت ۲۵شهیددراصفهان):
مبارزه بافردمطرح نیست که یکی رابالاودیگری راپائین آورد.بلکه آنچه مطرح است،اسلام است.من به فرمان امام،نمایندگی آقای بنی صدررادرهیات۳نفره بااین شرط پذیرفتم که بین من واو،حق حاکم باشدوباتوجه به فرمان امام،الان بهترین فرصت برای بازگشت ایشان به دامن اسلام است.
آقای اشراقی دردنباله سخنان خودبااشاره به عدم تطابق کامل رئیس جمهوری باقانون،گفت:
توقیف روزنامه منتسب به ایشان بایدانجام می شدواین برای پایداری دین که پشتوانه شرف استقلال وناموس یک ملت است،لازم بود.
[توجه!
اشراقی نماینده بنی درهیات حل اختلاف ودامادخمینی بود.
واشتباه بنی صدردرگزینش یک روحانی منتسب به مرکز قدرت،حکایت انتخاب تحمیلی موسی اشعری توسط امام علی برای پایان جنگ صفین است که رای اشعری سبب خلع یدازامام علی شدو قدرت رابه معاویه تفویض کرد]

[خروج باسلامت کامل؟!]
روزنامه کیهان۲۷خرداد۱۳۶۰
به علت ۸جلسه غیبت:
احمدسلامتیان ازعضویت کمیسیون امورداخلی اخراج شد.

[خیال خارج شدن ازگودسیاست راندارم]
روزنامه کیهان۲۷خرداد۱۳۶۰
ایران ورادیوهای خارجی
صدای آمریکا:
بنی صدرامروزاستعفاوپارلمان رامنحل خواهدکرد.
رادیوصدای آمریکا:
دررسیدگی پارلمان ایران به صلاحیت ابوالحسن بنی صدرازدوستان رئیس جمهورنقل شده است که وی قبل ازتشکیل جلسه مجلس استعفای خودراتسلیم آیت الله خمینی خواهد کرد.لکن بنابه قانون اساسی جدیداستعفای رئیس جمهورمنجربه انحلال پارلمان خواهد شد.وانتخابات مجلس زمانی می تواندانجام شودکه ابتداانتخابات ریاست جمهوری برگزارشود.
ازقول یاران بنی صدرگفته شده است که وی به هیچ وجه خیال خارج شدن ازگودسیاست رانداشته وبامخالفین خودخواهدجنگید.حتی اگراین به معنای مبارزه درخفاباشد.
دیشب درتهران هواداران بنی صدردست به تظاهرات زدندونیروهای امنیتی راغافلگیر کردند.بااین حال ازوروددیگرتظاهرکنندگان که ازشهرهای مجاورقصدورودبه تهران راداشتند جلوگیری شد.

[هاشمی؛هاشمی ابوالحسن درنره]
روزنامه کیهان۲۷خرداد۱۳۶۰
صبح دیروزهزاران نفرازاقشارمختلف مردم مسلمان تهران درپی سخنان بسیارمهم روزدوشنبه امام درمقابل مجلس شورای
اسلامی اجتماع کرده وباشعارهای مرگ بربنی صدرخواستاررسیدگی هرچه فوری تربه کفایت سیاسی رئیس جمهوردرمجلس شدند.
دروقت تنفس نمایندگان دربالکن ساختمان مجلس ظاهرشدندوبه احساسات مردم پاسخ گفته وعده دیگری ازنمایندگان به میان جمعیت رفتند.
هادی غفاری نیزکه درمیان نمایندگان دیده می شدپشت میکروفنی که دربالکن وجودداشت قرارگرفت وگفت:
آقای بنی صدردرنامه ای که دیروزبعدازظهربه امام نوشته ماراسردسته چماقداران ومردم راچماقدارمعرفی کرده است.(همهمه مردم،شعارمرگ بربنی صدردادند).
سپس مردم باشعارمامنتظرهاشمی هستیم خواستارحضوررئیس مجلس درآنجاشدند.
وقتی هاشمی رفسنجانی دربالکن ظاهرشدمردم بافریادمی گفتند:
هاشمی؛هاشمی ابوالحسن درنره
[توجه!
جو،درمرکزقدرت تولیدمی شودوباشیوه های مختلف به صورت شعارمیان توده هابازتولیدوسپس بافراگیرشدن افکارعمومی،تیرخلاص به مقصدمعلوم!
سرنوشت انقلاب وشعاردرانقلاب۵۷خودکتاب وتحقیقات جداگانه ی مستقل طلب می کند]

[تله پاتی باذهن ناخودآگاه مردم!]
روزنامه صبح آزادگان۲۷خرداد۱۳۶۰
گزارشی ازاجتماع مردم مسلمان تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی
به گزارش خبرنگاران خبرگزاری پارس هنگامی که حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قصد ورودبه ساختمان مجلس راداشت مورد استقبال تظاهرکنندگان قرارگرفت.وجمعیت شعارمی دادندصلی علی محمدیارامام خوش آمد.
براساس همین گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی خطاب به جمعیت حاضر گفت:
شمامردم مسلمان ومبارزبامشت محکمی که به دهن گروهک های مخالف ومرتدزدید،مورد توجه امام زمان حضرت ولی عصر(عج)وهم چنین امام امت ونمایندگان مجلس قرار گرفتید.من به شماوخواهران وبرادران که به خانه خودتان آمده ایدازطرف خودونمایندگان مجلس به شماخوش آمدمی گویم.
وی سپس بااشاره به طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدرگفت:
نمایندگان شماندای شماراباوجدان خودقبلا فهمیده بودندوشماهمینطورکه تابحال در صحنه بوده دایدازاین به بعدنیزتاپایان در صحنه باشیدکه حضورشماتمام مشکلات و خطرات راازجمهوری اسلامی دورخواهدکرد.
آنگاه حجت الاسلام هادی غفاری درجمع آنان به سخنرانی پرداخت وگفت:
آقای بنی صدردرنامه خودمراسردسته چماقدارمعرفی کرده وجمعیت فریادزدند:
مرگ بربنی صدر.
وی درادامه سخنان خودگفت:
کارآقای بنی صدردیگرتمام شده است.
تظاهرکنندگان هم چنبن شعارهایی برعلیه حجت الاسلام حجتی کرمانی می دادند.
[توجه!
درون خوانی حاکمیت ازذهن ناخودآگاه توده های مردم ازجمله استراتژی هایی ست که هدفش به سرانجام رساندن وثبیت قدرت است.حالاچطور وچگونه ندای درونی مردم راتشخیص می دهندکه بعد هم بخواهندبه وجدان خودعمل کنند،این بماند؟!اماهمواره بازیگردانان قدرت سیاسی ندای درونی همه ملت راپشت سرخودمی دانندواز جانب مردم سخن می گویند.اماآیاواقعاهمینطور است؟!
بازتاب افکارعمومی بستگی به این داردکه جوراچگونه بسازندوچطورجوسازی بشود!؟!]

[پشت نقاب آقای بنی صدر]
روزنامه کیهان۲۶خرداد۱۳۶۰
مهندس بهزادنبوی سخنگوی دولت درمصاحبه مطبوعاتی:
درصورت لزوم قوای انتظامی قاطعانه بامساله درگیری های خیابانی برخوردمی کند.
مهندس بهزادنبوی وزیرمشاوردراموراجرایی وسخنگوی دولت صبح دیروزدریک کنفرانس مطبوعاتی باحضوردریک کنفرانس مطبوعاتی باحضورخبرنگاران داخلی وخارجی نقطه نظرهای خودراپیرامون مسائل جاری مملکت اعلام کردوگفت:
مخالفین پشت نقاب آقای بنی صدردست به فعالیت زده اندتابه مردم نشان دهندکه جو متشنج است.ودولت قادربه کنترل اوضاع نیست.دراین درگیری ها مردم همیشه درصحنه حاضربوده وتمام توطئه هاراخنثی کردند. وخواهندکردوتااین زمان دستگاه های انتظامی مانیازبه دخالت احساس نکرده اندامااگرلازم باشدقوای انتظامی قاطعانه بااین مساله برخوردخواهندکرد.
سخنگوی دولت افزود:
مساله دوم جریانات سیاسی داغ هفته گذشته است.همانطوری که می دانیددراوایل هفته گذشته چندروزنامه توسط دادگاه انقلاب مرکزتوقیف گردیدوبدنبال آن درگیری هادر جامعه بروزکرد.گروه هایی که بیشترفعالیت می کنندگروه هایی چون جبهه ملی وحزب رنجبران مجاهدین خلق وجناح های بختیاروسلطنت طلب می باشندکه حیات و بقای خودرادرخطرمی بینندواخیراهم درتبریزگروهک خلق مسلمان شروع به حرکتی که که فقط درحدشایعه موفق شد.عملکرد مخالفین جمهوری اسلامی که متاسفانه مخالفین دولت هم به آنهاپیوسته انددراین برهه اززمان بخوبی روشن است.
نبوی سپس گفت:
سازمان دهنده این توطئه هاسازمان مجاهدین خلق است که به لحاظ تشکل نسبی که دارندمی تواننداین برنامه هارابه طوردرازمدت سازماندهی کنند.آنهادرتهران نیروهای خودرابسیج می کنندوپشت نقاب آقای بنی صدرفعالیت خودراشروع می کنندتاچیزی که مطلوب آنان است بوجودآید…دستگاه های انتظامی مانیازبه دخالت رااحساس نکردندکه دقیقااین یکی ازویژگی های انقلاب ماست. وگروه هاسعی دارندتاقوای انتظامی رابامردم درگیرکنند.
وی افزود:
اگرلازم باشدقوای انتظامی قاطعانه بااین مساله برخوردخواهندکردومردم این اجازه را خواهندداد.
نبوی سپس گفت:
علاوه برتمام مطالبی که گفته شدعملکردآقای بنی صدرغیرمنطقی وازشان یک رئیس جمهوری بدوربوده است.ایشان بعدازتوقیف روزنامه انقلاب اسلامی درهمدان برخلاف فرمان امام سخنرانی می کنندوچیزهایی راکه درکارنامه خودنوشتندبرزبان می آورندوبطور رسمی مطرح می کنند.
وی اظهارداشت:
اگراین مطالب ازسوی یک رهبری سیاسی مطرح می شد،طبیعی بود،اماچنین مساله درشان رئیس جمهورنیست.ایشان مردم رابا استقامت ومقاومت دعوت کرده اند.درحالی که معلوم نیست مقاومت درمقابل چه چیزوچه کسی ومقاومت برای چه.استقامت درقبال نهادهای قانونی.استقامت درقبال فرامین امام.ایشان متاسفانه درصحبت خوداعلام کردندکه در۱۵خردادقصدداشتندمردم رابرای مقابله بارئیس جمهوربه خیابان هابکشند اما کسی نیامد.واین جای بسیارتعجب است.زیراهرکسی که این حرکت عظیم مردم رادیده بودمتوجه می شدکه چقدربودند.حتی گروه های مخالف ادعاکردندسیصدهزارنفر بودند وبرای ماهمین بس که گروه های مخالف ۳۰۰هزارنفرراقبول دارند.
وی گفت:
سخنان آقای بنی صدرانسان رابیادصحبت های آقای ازهاری می اندازد.
دراین مرحله بودکه امام تصمیم گرفتندایشان راازفرماندهی کل قوابرکنارکنند.که ایشان دراین زمینه هم عکس العمل خوبی نشان ندادند.وحتی پس ازبرکناری که به تهران
آمدندازسوی دفترایشان مردم تحریک می شدندکه خوشبختانه باحضورمردم درصحنه این توطئه هاخنثی شدوایشان عکس العمل مردم رادرقبال این صحنه ازرئیس شهربانی درخواست حفاظت ازمنزل خودراکردند.
آقای نبوی باقرائت هایی ازاطلاعیه ۲۲خرداد رئیس جمهورپیرامون اظهارات رئیس جمهوری که سخنرانی ایشان باعث تضعیف روحیه رزمندگان مادرجبهه هابودگفت:
درتمام مدتی که ایشان فرماندهی کل قوارابرعهده داشتندکوچکترین کلمه ای که روحیه رزمندگان مارا تضعیف کندکسی برزبان نیاورد،اماایشان بعدازبرکناری این مطالب رامطرح کردندکه:جنگ تحمیلی درصورت طولانی شدن به فرسودگی کامل نیروهای ایران وعراق می انجامدودرخاورنیانه زمینه اجرای برنامه آمریکافراهم خواهدکردومانندجریان گروگانکیری مساله طولانی خواهدشد.ایشان عملاتسلیم رابه مردم القاء می کنندوبه مردم می گویندروزشماسیاه می شودومملکت شکست می خوردوبالاخره ارتش مابه این مرحله خواهدرسید
وی گفت:
آقای بنی صدردقیقامثل مجاهدین خلق عمل می کنند.
آقای بنی صدرتمام خوبی هارابه خودنسبت می دهندوتمام نارسایی هاومشکلات راحتی درمدت حکومت موقت به دوش حزب حاکم انداختندومعلوم نیست که آیااین حزب هنوز حاکم است یانه.
رئیس جمهوری درقسمت دیگری ازاین نامه خطاب به مردم گفته اندبه شما مردم می گویم شمابه توانایی خودباورکنیدوتسلیم جوسازان وچماقداران نشوید.استقامت کنیدزیراکه راه های استقامت رایافته اید،ایشان مردم رارسمابه قیام علیه دولت وکل نظام دعوت کردند.
[توجه!
پشت نقاب شخصیت های کاریزمارفتن استراتژی دائمی افرادابن الوقت ونوکسیه وبی محتواوبدنام است.
سازمان مجاهدین خلق بواسطه فعالیت های خوددرقبل ازانقلاب محبوبیت داشت،اما مسعودرجوی درقدوقواره ی بنیانگذارانی چون حنیف نژادنبودواوکه توانسته بودپس از پیروزی رهبری این سازمان رابدست گیردازاین محبوبیت وتوجه جوانان،سهم سازمان درقدرت راطلب می کردکه متاسفانه حاکمیت اگرجایی مثل نمایندگی مجلس دست آنان را بندمی کردوسعه صدرنشان می دادشایداوضاع سال نخست انقلاب به این سرانجام نمی رسید.
بهزادنبوی پای ثابت حاکمیت دردهه۶۰واز مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی_که درمقابل سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد_است که خودبعدامغضوب حاکمیت شد.
درموردبهزادنبوی جداگانه مستقلابررسی می شود.]

[پست ماندنی؟]
روزنامه کیهان۲۵خرداد۱۳۶۰
سمینارهماهنگی دوایرسیاسی ایدئولوژیک درنیروی دریایی به کارخودپابان داد.
درابن سیمینارابتداحجت الاسلام الهی مدیرسیاسی ایدئولوژیک نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران دربخشی ازسخنانش گفت:
اشرف پهلوی مقاومت بنی صدررتحسین کرد. بله بایدمقاومت کردولی جلوی چه کسی؟ جلوی آمریکایاجلوی امام؟ مساله مامساله اشخاص نیست این پست هاماندنی نخواهدبود.
[توجه!
اماپست آقای الهی ماندنی ماندنی شد!!آنهم کجادرهمان آمریکا!!
ایشان هم اکنون وسالهاست که درآمریکاوبه عنوان یک شهروندآمریکایی ومستقل ازباصطلاح دولت ایران،یک مرکزبزرگ تبلیغاتی تاسیس کرده ومشغول هدایت مسلمین آن دیاراست وگه گاهی هم به عنوان یک فردمستقل وجدای ازحاکمیت،برای سمینارهای مختلفی که درایران راه می اندازند و درحوزه کاری ایشان هم هست،دعوت می شوندوبعدهم بعدازاتمام به آمریکابرمی گردندوبه موعظه مشغول!!]

[موج]
روزنامه کیهان۲۵خرداد۱۳۶۰
موج حمایت انجمن ها،گروه هاونهادهای اسلامی ازبرکناری بنی صدرازفرماندهی کل قوا

[منشاءفشار.گروه فشار.فشارقانون]
روزنامه کیهان۲۴خرداد۱۳۶۰
ملاقات رئیس مجلس شورای اسلامی باامام امت
رفسنجانی:
ترجیح داردکه آقای بنی صدردراین سمت بمانند.
بعدازعزل آقای بنی صدرازسمت جانشینی فرماندهی کل قوادرمجلس فشارشدیدی واردمی آیدکه مساله کفایت سیاسی ایشان مطرح شود.درپایان این دیداررییس مجلس شورای اسلامی گفت:
درمجموع وبامشورت هایی که کرده بودیم نظرمن این بودکه آقای رئیس جمهوربپذیرندکه درمحدوده حقوق وتکالیفی که قانون اساسی برای رئیس جههوروهمه ارگان های دیگرمعین کرده است عمل کنندوترجیح داردکه ایشان دراین سمت باقی بمانندوحتی اگرمن بتوانم باتقاضایاتوضیح مجلس راهم ازطرح بحث درباره کفایت سیاسی ایشان منصرف بکنم وفکرمی کنم مصلحت این باشد.
وی افزود:
امامساله بستگی داردبه اینکه ایشان چه مقدار
آماده باشندکه تابع قانون باشند.
[توجه!
بستگی داردچه قدرآقای بنی صدردردایره ی حزب جمهوری اسلامی باشد.
این همان خواسته پنهان روحانیت ودراصل حزب جمهوری اسلامی بامشخصه و خصوصیات وویژگی های فکری وشخصی۳نفر ازبازیگردانان قدرت درسال نخست انقلاب،یعنی بهشتی،خامنه ای ورفسنجانی بودکه توانستندبرخمینی اشراف داشته باشند. وایشان(خمینی)رادائمابمباران اطلاع رسانی کنند!]

[جوانقلابی.جوسازی.جو…]
روزنامه کیهان۲۴خرداد۱۳۶۰
مجاهدین انقلاب اسلامی باانتشاربیانه شماه ۹۷خودجوانقلابی جدید رابه ملت مسلمان تبریک گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
تبریک به ملت مسلمان بخاطرجوانقلابی جدید
براستی که می بایست همه وهمیشه درخلوت وآشکاردعابرای طول عمروسلامت امام کنیم که هرچه حرکت وخروش واصالت وقاطعیت است همیشه ازاوست وازاوآغازمی شودبااو اوج می گیرد وخودبه نیکوترین شیوه پایان می برد…
می دانیم که پس ازجنایت۱۴اسفندفرمان آرامش وقانون توسط امام صادرشدوهیات سه نفره مامورحل اختلاف گردید.امادیدیم که عملا ازتحرک کافی برخورداردارنبودوتشنج آفرینان ازافرادوروزنامه هاوگروه هاهمچنان بکارخویش که هویت وبقای آن است،یعنی مخالفت بانهادهای قانونی وانقلابی وسرپیچی ازمصوبات قانونی مجلس وشورای نگهبان ادامه دادند…مردم به تنگ آمده ازاین همه اختلاف اندازی وکارشکنی عده ای معدودو خودخواه که اینک پس ازگزارش”هیات بررسی شایعه شکنجه”وپس ازرسوایی سرقت اسناد وزارتخارجه وماجرای کشف باندبزرگ توطئه وقاچاق باشرکت موثرمنوچهرمسعودی مشاور حقوقی دفتررئیس جمهورواقعیات هرچند تلخی برایشان آشکارشده بودکلام امام رامثل همیشه چون مرحم دردهاوبهترین پاسخ آرزوی خویش استقبال کردند…پاسخ نماینده رئیس جمهوردرهیات سه نفره به نامه ایشان وهم چنین پاسخ وزیراقتصادبه آقای بنی صدر درموردعدم صلاحیت رئیس بانک مرکزی منتخب ایشان بازضربه دیگربرجناح آشوبگری بودکه می کوشیدازهمه مخالفان حتی منافقین نیرویی درنقابل خط امام علم کند…دراین زمان همچنانکه روزهای تاریخی تاسوعاوعاشوری۵۷ ازنظر”زمانی”یک معجزه بود،”۱۵خرداد۶۰”هم درشرایطی اززمان قرارداشت که آنچنان “معجزه ای”راتداعی می کردودیدیم که خروش یکپارچه وطولانی مردم درخیابانها وکوچه های همه شهرهای ایران خط بطلان برتمامی خواسته های پوچ وواهی آن گروه مخالف خوان بودکه تبلیغ می کرد”همه ملت بامن هستند”و۱”اکثریت ملت مخالف این اوضاعند”…
[توجه!
اول جورابوجودمی آورند،بعدجوسازی آغازمی شودوسپس بدلیل ناآشنایی،جوانقلابی توده هارافرامی گیرد.وسپس آتش به اختیار!
این سناریویی ست که درسال نخست بازیگردانان قدرت سیاسی(اعم ازاحزاب،افراد،حاکمیت ودولت)به تناسب توانایی واشراف برتوده ی مردم ترتیب دادند.سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی(متشکل ازسه جناح وتفکر)یکی ازهمین گروه هاویک پای ثابت وموثردرجریانات دهه۶۰است.که برای قضاوت نهایی بایدجداگانه آنرابررسی کرد]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)