چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
ولایت فقیه؛این همه ی خوب وبد،زشت وزیبای انقلاب۵۷است.
هرآنچه امروزمادرحال درووبرداشت کردن آن هستیم،منتج ازاقتداروسلطه ی یک شخص (ولی فقیه)بریک ملت برای اجرای احکام اسلام است.
روحانیت شیعی هیچ اعتقادی به رای مردم ومنشاء اثربودن آن ندارد.
افرادی مثل مصباح یزدی باصراحت وشجاعت آنرااعلام می کنند؛ولی بخش دیگری ازروحانیت یابانیت خیرخواهی ویانیت مردم فریبی،عوام فریبی می کنندوآرای مردم رادرحکومت اسلامی منشاء اثرمی دانند!
زیراروحانیت می خواهداحکام اسلام راجاری وساری سازدواعتقاددارددین اسلام یک دین جهانی ست وبایداقامه حق کند.حق که همان اسلام باشدبقول مولانادرمثنوی چون یک آینه ی شکسته شده ای ست که هرتکه اش دردست کسی ست که فقط خودرامی بیند.
آیاروحانیتی به منشاء اثربودن آرای مردم اعتقاددارداگربایک رفراندوم درحکومت اسلامی روبروبشودکه بخواهدیک اصل مسلم ازاحکام اسلام راملغی کند،آیامی پذیرد؟
درجمهوری اسلامی ایران این۶نفرمنصوب ولی فقیه هستندکه به مامی گویندچه چیزاسلامی ست وچه چیزخلاف آن.
شخص آقای خامنه ای بیش ازربع قرن است که طبق قانون اساسی قدرت مطلق راداردولذاهمه ی امورمتوجه اوست ومسئول هرآنچه هست می باشد.
بنی صدرکمتراز۲ماه قدرت رابطوررسمی دراختیار داشت.وایضامواجه شدن بایک جنگ تحمیلی تمام عیار.
همین قدرت بخش اصلی آن دراختیارخمینی وحزب جمهوری اسلامی بود.
پس کلاه خودراقاضی کنید.
دکترسیدابوالحسن بنی صدرمثل همه ی سیاستمداران دارای نقاط قوت وضعف و ویژگی های مثبت ومنفی ست.طبیعی ست کسی که توانسته درجوملتهب آن زمان وسال نخست پیروزی انقلاب که آزادی مطلق وجودداشت وهمه گروه هاورسانه هاآزادانه فعال بودند،رای اول را برای ریاست جمهوری بدست بیاورد،بخواهدافرادهم عقیده ونزدیک به خودراپشت سرداشته باشدوایده وبرنامه خودرااجرایی کند.
منتهاحزب جمهوری اسلامی که بدنبال وجوداحزاب وگروه های باسابقه چپ ومسلمان که فعال مایشاء بودند،
باگردهم آوردن افرادبعضانامتجانس تاسیس شد_که زیاددوام هم نیاورد_ می خواست یانفوذمعنوی خود،هدایت افکارعمومی را بدست گیرد.ولی بامنع شدن بهشتی ازکاندیداشدن برای ریاست جمهوری وحذف کاندیدای موردنظربدلیل غیرایرانی بودن،می خواست بنی صدررابااکثریتی که درمجلس داشت،تحت سیطره ی خودداشته باشدکه افتادمشکلهاورفت این دیوارتاثریاکژ.
گفتنی ست آنچه در[کروشه]می خوانیداستنتاج اینجانب ازمتن ونظرشخصی ست.
این گزارش،قسمت سوم هم دارد.منتظرباشید.
قسمت اول رامی توانیددرهمین سایت وفیس بوک وتلگرام اینجانب دنبال کنید.
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)
خرداد۱۳۹۶
shoorijezehmohammad

اینجا:

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=80658

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)