جوینده حقیقت با به کاربردن عقل سنجشگر و دلیری‌کردن در کار‌بستن فهم خویشتن، نمی‌تواند با دلائل سست و داوری‌های غیرواقعی سازش کند.

http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)