این تصویر ساختگی در هیچ موزه‌ای وجود ندارد. اینکه در گذشته، برخی زورخانه‌ها آن را نصب می‌کردند و قبحی هم نداشته، جعلی بودن آنرا توجیه نمی کند. پرسش پیرامون سندسازی است وگرنه نقد دین ضروری است و علی هم برتر از سؤال نبوده و نیست.

http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)