۳۳سال از اعدام ۵۹ جوان مهابادی میگذرد یکی از عوامل این اعدام بە پاس این خوش خدمتی حال در جمهوری اسلامی چە پستی دارد؟

محسن مجیدی، سال ۱۳۳۹ شمسی در شهرستان اراک متولد شده است، بعد از انقلاب ملتهای ایران در سال ۱۳۵۷ شمسی، به نیروهای سپاە پاسداران تازه تاسیس یافته می پیوندد، سال ۱۳۶٠ از طرف سپاە بە کوردستان اعزام میشود و بە عنوان گشت ثاراللە در مهاباد سازمان دهی میشود، سال ۱۳۶۳ بە عنوان معاون ثاراللە شهرستان مهاباد انتخاب میشود و تنها یک سال بعد پست ریاست این گشت در مهاباد را متصدی می گیردد.

مجیدی که آنوقت در وضعیت جنگ م کشتار بی اساس و اصول دولت در کوردستان در مقام ریاست ثارلله شهرستان مهاباد حکمروایی می نمود، در دستگیری ۵۹ جوان مهابادی کە بعدها اعدام شدەاند و تاکنون نیز هیچ گونه شواهد عینی ای دال را مکان دفن آنها وجود ندارد، مشارکت فعال داشتە است.

محسن مجیدی تا سال ۱۳۶۸ در این پست باقی میماند، بعد از منحل کرد گشتهای ثاراللە، وی بە قرارگاە رمضان میرود و در بخش کردستانی سپاە قدس به ادامه تاخت و تاز خود در کردستان می پردازد.

بر طبق تمامی مدرک و شواهد، وی سال ۱۳۸۸ در سرکوبهای بیرحمانه و گسترده جنبشهای داخلی که به جنبش سبز معروف شد، مشارکت میکند، اما مجیدی که تمامی قریب به اتفاق عمر فعالیت خویش در سپاه را در کوردستان سپری کرده است، بعد از سرکوب و کشتار جنبش سبزیها، سال ۱۳۸۹ شمسی، باری دیگر و تحت عنوان آنچە “جلوگیری از نفوذ ضد انقلاب در پتروشیمی مهاباد” خواندە میشود بە شهرستان مهاباد بازمیگردد.

مجیدی که تمامی افکارش را قتل و عام و یغمای کوردها تشکیل داده و می دهد، تاکنون تحت عنوان “جلوگیری از نفوذ ضد انقلاب“، آنهم ضدانقلابی که خود خمینی آنرا منحله اعلام کرده است و می بایست تاکنون اثری از آن باقی نماینده باشد، دهها نفر از کارگران و کوادر کورد را از پتروشمی مهاباد اخراج کردە و افراد وابستە بە سپاە را جایگزین آنان کردە است.

مجیدی هم اکنون در شهرستان مهاباد در خانەی در منطقە باغ اسماعیل آقا در کوچە سوم، سکونت دارد .

جهت مستند نمودن ادعاهای فوق به ویژه در زمینه اخراج کوردها و افراد بومی در پتروشیمی به ذکر موردی بسنده می نماییم.

مجیدی بعد از اخراج کارگران کورد تحت عنوان مبارزه با ضدانقلاب، شخصی به نام یوسف ازهرلوس که غیربومی و اهل شهرستان بناب از توابع استان آذریبایجان شرقی را به عنوان مسئول حراست پتروشیمی مهاباد برگزیده است که ازهرلوس نیز ۱۲۰ نفر بنابی را به عنوان کارمند و کارگر در پتروشیمی استخدام نموده است و اینک خواهر خود این شخص مسئول امور پرسنلی می باشد.

همچنین از ۲۷ پست مدیریتی موجود در پتروشیمی مهاباد، تنها ۷ پست مدیریتی تحت تصدی کوردها است که ۴ تن از آنان رسمی و ۳ تن غیررسمی می باشند (نوع استخدام).

لازم به ذکر است که منبعی آگاه در این زمبه به روژی کورد گفت: “تاکنون و در سه نشست، مجیدی کە اینک مدیر عامل پتروشیمی مهاباد است، اظهار داشته است که باید توسعه پتروشیمی مهاباد، متوقف شود، زیرا وی اعتقاد دارد که مردم شهر نمی توانند هیچ گونه ضمانتی به دولت بدهند که پتروشیمی مهاباد آماج گلوله قرار نگیرد”.

این فرد مطلع همچنین به روژی کورد گفت: “در اعتراض به گفته های مدیر عامل پتروشیمی مهاباد، فعالین و مردم مهاباد در نظر داشتند به صورت اعتراضی آب پتروشیمی را که از سد مهاباد تامین می شود قطع نمایند که با وساطت محمدزاده، نماینده مهاباد، جلوی این امر گرفته شد، نماینده مهاباد قول بر حل مساله داد که تاکنون نیز بحالت خود باقی است:.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)