فتوای آیت‌الله خمینی
٫« ۲۸مرداد ۱۳۵۸»

،
* هجوم جهل بود،
طوفانی «کور و وحشی،»

٭با سرعت در هم می شکست درختان ریشه‌دار باغ، – و می بلعید تمامی زندگان را در شهر ..»

[ومن می‌دیدم،
انسان های بر خاک افتاده
درشهری که به جای آب،
خون در کوچه‌هایش روان بود….»

٭به چشم سر دیدم،
سگی که دست زنی را به دهان گرفته بود
وحشت، وحشتی که دل را سخت می لرزند….،»

با آمدن خمینی سیاه ترین و بدنامترین یا شاید خونبارترین دوران تاریخ ایران می شود گفت، یا نامید…»

خداوند جهل و نفرت،
رهبر پرقدرت جانیان بی رحم
در «دوران نوجوانی ما بود…»

مومنین چمکه پوش خدا،
بعد از«جنگ۲۴روزه» با جنایات بسیار شهر را فتح کردند
حضورشان در شهر آزاردهنده بود
آنها وحشی های بی مخ خدا بودند

از خود بیگانگان جانی!
که برای رضایت خدا انسان می کشتند

هیولا های وحشی که برای اذیت وآزار در همه جا شهر پخش و پلا بودند.،
مردم از ترس، در خونه ها را می بستند و جانیان کارش شکستن درها بود.

از آن روز به بعد سنندج جامه‌ی سرخ به تن کرد تا شعله آتش انقلاب را زنده نگاه دارد

شمع های بی شماری را در دشت های برزگ زندگانی، افراخته شد،
تا قصه ها را به لطافت و زیبایی پرهای گل،به آن معنای نو داده باشند

[به همین دلیل زبیاترین شمع در دل سیاهترین دوران تاریخی ایران، شهری که «سنندج سرخ» امید آفرید. غرور را دوباره در انسان بودن با تعریف خاص معنا بخشید….

از آن زمان قصه انسان و انسان بودند و انسان ماندن در دل مردم جای گرفت.

انسان مقدمتر شد از خاک، مقدمتر از اعتقادات، مقدمتر از هر آنچه که شما فکر کنید.

مردمان سنندج سرخ بدنبال ساختن یک دنیا بدون تبعیض، دنیای به یکسان و برابر برای همه دنیای که در آن انسان مقدمتر از خدا و خاک. جسور، جسورتر گشتند..
که در آن هزاران گل زیبا بی اعتنا به خارهای زشت از خاک سر برآوردند
اگرچه‌ صدها ستاره در آسمان آن شهر بر خاک افتاد.
با وجود خدا جهل و وحشت که در تاخت بود

اما سنندج شعله زبانه دار آتش مقاومت و ادامه انقلاب بود

به همین دلیل سرخترین شهر جهان (سنه سور) نام گرفت تاریخ مقاومت سنندج در برابر جهل و جنایت زیباترین داستان جهان،. تاریخ به یاد دارد

یاد جانباختان سرخ جاویدانه باد…

“«زاده شدۀ کوهستان پرازبرفم من
آنجاکه چشمه های آلوده به خون دارد
آنجاکه بیابانش میدان تاخت وتاز دشمنان است
وبدان گونه تاختنی که مومنان خداگفته اند
وبدان گونه کشتند که خواست خدا بود.”»

۱۷آگوست ۲۰۲۲میلادی آلمان

””
#شمی_صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)