سكسواليته، ابزار سركوب و ارعاب در نظام مقدس(۱)

گزيده و توضيح از: احمد مجد

گزارشهاي مستند
كليپ پيوست نمونه مستندي است از اين كه «نظام مقدس جمهوري اسلامي» چگونه براي ارعاب و به تسليم كشاندن و به زانو درآوردن يا به خدمت گرفتن افرادي كه حتي در درون رژيم انتقاداتي دارند، از انواع اتهامات و صحنه سازيهاي جنسي استفاده ميكند.
محمد نوري زاد كه دراين گفتگو با يك مأمور اطلاعاتي-تبليغاتي رژيم شركت كرده، فاش مي كند كه در پي نامه هاي سرگشاده يي كه براي خامنه اي در باره رسواييها و ستمگريهاي رژيم نوشته، از سوي دستگاه اطلاعاتي رژيم با بمباراني از سكسواليته مواچه مي شود و بيشرمانه ترين روشها را بر ضد خودش و خانواده اش(همسر و دخترش) به كار مي گيرند.
ايجاد روسپي خانه هاي بسيار وسيع و مدرن از كارهايي است كه آخوندهاي درجه اول رژيم در آن سهم و نقش مدير و مدبر دارند. در اين نمونه به صورت ايجاد يك روسپي خانه در فيسبوك تلاش ميكنند نوري زاد و خانواده اش را به ستوه بياورند.
يادآوي اين نكته ضروري است كه محمد نوري زاد خود از كساني است كه از اوان پيدايش اين رژيم در ارگانهاي سركوب و كشتار اين رژيم (مثل جهادسازندگي و تلويزيون رژيم) در نقشهاي تبليغاتي و با انديشه و دستگاه فكري پوپوليستي و مردمگرايي مبتذل خرده بورژوايي چند دهه به اين رژيم «صادقانه» خدمت كرده و هنگامي كه از فساد و تبهكاري اين رژيم سرخورده شده، زير ضرب سركوب وارعاب رژيم قرار گرفته و آخوندها با سكسواليته و اتهامات جنسي تلاش كرده اند او را به زانو در بياورند.
هم چنين حسين دهباشي مأمور اطلاعاتي-رسانه يي كه براي اين كار آموزش ديده و هدايت شده است، با همه تلاشي كه براي پوشاندن چهره حقيقي خود به عنوان مخالف اين كارها نشان مي دهد، در واقع تلاش مي كند با اين ژستها محمد نوري زاد را در درون رژيم نگهدارد و از فاصله گرفتن بيشتر وي با رژيم جلوگيري كند.
هدف از انتشار اين فاشگوييهاي رسوايي برانگيز، انتقال تجارب مربوط به شيوه هاي رژيم است. چه به صورت آن چه بر سر نوري زاد آورده و چه به صورت آن چه در اين صحنه از طريق حسين دهباشي انجام مي دهد.
(بر روي لينك زير با كليك راست گزينه دوم را انتخاب كنيد و كليپ را ببينيد)
https://web.facebook.com/100015382728952/videos/194119317777491/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)