١: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون شهروند درجه دوم و پایین تَر هستیم .
٢: درانتخابات شرکت نمی کنیم چون استاندار و وزیر نداریم.
٣: در انتخابات شرکت نمیکنیم چون یک سنی یا مسیحی یا یهودی یا بی دین صلاحیت نمی شود.
۴:در انتخابات شرکت نمی کنیم چون انتخابات آزادی نداریم.
۵: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون به زبان مادری اجازه نداریم بخوانیم و بنویسیم .
۶: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون به سبکی به ملیت کورد وبلوچ و عرب وسایر نگاه میکنند.
٧: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون زندانی و شکنجه و اعدام ملت می کنند.
٨: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون در برابر قانون اساسی خود حتی برابر نیستیم .
٩: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون در برابر حقوق زندگی خود باتبعیض وسبکی قرار می گیریم .
١٠: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون ملت در حال کلیه وکبد فروشی و تن فروشی قرار گرفته اند.
١١: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون از دادرسی ودادگاه عادلانه محروم هستند بیگناهان.
١٢: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون حق تعیین سرنوشت کشوردست ما نیست!
١٣: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون به ما زنان حق صلاحیت وانتخاب نمیدهند.
١۴: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون آزادی بیان وقلم نداریم .
١۵:در انتخابات شرکت نمی کنیم چون عقیده وباور ودین ومذهب را عمومی کرده اند و خودرا فقط برتر از هر عقیده ایی می نامند.
١۶:درانتخابات شرکت نمی کنیم چون صلاحیت صدا وسیما ومجلس و شورای نگهبان وهمه آخوندها دست رهبری و اطلاعاتش است.
١٧: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون آن چیزی نیست که از صندوق ها بیرون می آید بلکه از قبل انتخاب شده است .
١٨: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون حکومت ماله ما نیست بلکه تمام داریی ملت در لبنان و سوریه و در خاورمیانه صرف میشود. وفقط سهم ملت پدید آمدن،پلاسکو ،سیل (بلوچستان، آذربایجان،کردستان)،کولبران ،معدن ،سربازان،اعدام وخودکشی وخودسوزی وقتل ،تصادف ،کلیه وکبد ،بچه و تن فروشی،فقروبیکاری وطلاق ،گرد وخاک خوزستان و دادگاهی نشدن صاحب فیش های نجومی است.
١٩: در انتخابات شرکت نمی کنیم چون فناوری ارتباطات ودنیای مجازیم تحت کنترل و سرکوب است ودرآن بیشتر سرک می کشن وادعای منشور حقوق بشری هم رعایت نمی شود.
٢٠:درانتخابات شرکت نمی کنیم چون جمهوری اسلامی ایران ،”مادر نقض حقوق انسانیت “است.
احسان فتاحی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)