١: در انتخابات شرکت نمی کنيم چون شهروند درجه دوم و پايين تَر هستيم .
٢: درانتخابات شرکت نمی کنيم چون استاندار و وزير نداريم.
٣: در انتخابات شركت نميكنيم چون يك سني يا مسيحي يا يهودي يا بي دين صلاحيت نمي شود.
٤:در انتخابات شرکت نمی كنيم چون انتخابات آزادي نداريم.
٥: در انتخابات شرکت نمی کنيم چون به زبان مادری اجازه نداريم بخوانيم و بنويسيم .
٦: در انتخابات شرکت نمی کنيم چون به سبكي به مليت كورد وبلوچ و عرب وساير نگاه ميكنند.
٧: در انتخابات شرکت نمی کنيم چون زنداني و شکنجه و اعدام ملت می كنند.
٨: در انتخابات شرکت نمی کنيم چون در برابر قانون اساسي خود حتي برابر نیستيم .
٩: در انتخابات شرکت نمی کنيم چون در برابر حقوق زندگي خود باتبعیض وسبكي قرار می گیريم .
١٠: در انتخابات شرکت نمی کنيم چون ملت در حال كليه وكبد فروشي و تن فروشي قرار گرفته اند.
١١: در انتخابات شرکت نمی كنيم چون از دادرسی ودادگاه عادلانه محروم هستند بيگناهان.
١٢: در انتخابات شرکت نمی کنيم چون حق تعيين سرنوشت كشوردست ما نيست!
١٣: در انتخابات شرکت نمی کنيم چون به ما زنان حق صلاحيت وانتخاب نميدهند.
١٤: در انتخابات شرکت نمی کنيم چون آزادي بيان وقلم نداريم .
١٥:در انتخابات شركت نمي كنيم چون عقيده وباور ودين ومذهب را عمومي كرده اند و خودرا فقط برتر از هر عقيده ايي مي نامند.
١٦:درانتخابات شركت نمي كنيم چون صلاحيت صدا وسيما ومجلس و شوراي نگهبان وهمه آخوندها دست رهبري و اطلاعاتش است.
١٧: در انتخابات شركت نمي كنيم چون آن چيزي نيست كه از صندوق ها بيرون مي آيد بلكه از قبل انتخاب شده است .
١٨: در انتخابات شرکت نمی کنيم چون حكومت ماله ما نيست بلكه تمام داريي ملت در لبنان و سوريه و در خاورميانه صرف ميشود. وفقط سهم ملت پديد آمدن،پلاسكو ،سيل (بلوچستان، آذربايجان،كردستان)،كولبران ،معدن ،سربازان،اعدام وخودكشي وخودسوزي وقتل ،تصادف ،كليه وكبد ،بچه و تن فروشي،فقروبيكاري وطلاق ،گرد وخاك خوزستان و دادگاهي نشدن صاحب فيش هاي نجومي است.
١٩: در انتخابات شرکت نمی کنيم چون فناوري ارتباطات ودنياي مجازيم تحت كنترل و سركوب است ودرآن بيشتر سرك مي كشن وادعاي منشور حقوق بشري هم رعايت نمي شود.
٢٠:درانتخابات شرکت نمی کنيم چون جمهوری اسلامی ايران ،”مادر نقض حقوق انسانيت “است.
احسان فتاحي

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)