ملت ایران در آبانماه ۱۳۹۴ در پاسارگاد، دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ در بیش از یکصد شهر،ایران خواهی و حق جویی خود را فریاد زد و بر یک تسلیم هزار و چهارصد ساله، نقطه پایانی گذاشت. این گام بزرگ میهن پرستان برای پس گرفتن کشور از یک اشغال چهارده سده‌ای، به خاک و خون افتادن شمار بالایی از جوانان این مرز و بوم انجامید.”ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم” نشان آشکاری از کوشش برای بازسازی روح و روان عنصر ایرانی و “رضا شاه روحت شاد” نشان از گرایشی نیرومند و اصیل در میان ایرانیان برای برساختن یک شهریاری مقتدر، کارآمد و سازنده بوده است. شوربختانه،گواه آن هستیم که هیچگونه سازماندهی، شبکه سازی و ارائه برنامه‌ای منسجم برای نجات کشور و برپایی دولتی ملی، از سوی هیچیک از گروههای اوپوزسیون برونمرز و درونمرزانجام نشده است.

در پی جذب نیروهایی هستیم که تنها سر سپرده‌ی ایران هستند و جایگاه صلاح و نیک فرجامی کشور را بالاتر از هر ملاحظه‌ی دیگری می‌دانند. همان ایرانیانی که برون رفت از وضعیت اسفبار و خطرناک امروز را در پدید آوردن یک رستاخیز سراسری برای پایان دادن به جمهوری اسلامی و تباهی‌های برآمده از آن می‌دانند. هم‌میهنانی که از “نو ایرانی شدن” را در اندیشه و رفتار، شرط لازم برای ایجاد یک نیروی اجتماعی توانمند برای ساختن ایران و پاس داشتن از مام میهن در فردای پس از جمهوری اسلامی می‌انگارند، طرف سخن ما هستند.

برای گذرکم خطر وکم هزینه ازاین دوران،نیازبه همگامی وهمراهی بیمانندی درمیان ایرانیان می‌باشدکه تاکنون کم پیشینه بوده است. بر این باوریم که برپایی این حزب سیاسی، گام استواری در راستای گرد آوردن هموطنان پُرانگیزه و دلسوز ولی پراکنده و ساختن یک نیروی سِتُرگ اجتماعی و سیاسی از آنان است.

نیروی کارآمدی که نه تنها برای برانداختن تباهی و استبداد موجود بلکه برای نگهداشت یکپارچگی سرزمینی، یگانگی ملی و برای ساختن ایرانی با مردمانی شاد در سایه‌ی اقتصادی شکوفا،آزادی،امنیت وآبادی خواهد بود. حزب رستاخیز ایرانگرایان برای بازپسگیری مام میهن از چنگال اهریمن جمهوری اسلامی، چمروش گونه از فراز البرز کوه بپا می‌خیزد. این حزب با بازشناخت درست فرهنگ ایرانشهری و انبوهی از آموخته‌های سیاسی هموندان خود، برای برانداختن فرقه‌ی تبهکار حاکم بر کشور، برپا ساختن یک دولت ملی و بازسازی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران، آغاز به کار می‌نماید.

همه‌ی آرمان‌ها و دیدگاههای حزب رستاخیز ایرانگرایان در باره‌ی جستارهای بنیادین از جمله شکل و درونمایه‌ی حکومت مطلوب ما، شفاف و سنجیده در آرمان نامه‌ی حزب گنجانده شده‌اند. اساسنامه‌ی حزب نیز که در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته دربردارنده‌ی اندامهای حزبی، شرح وظایف آنها و پیوند آنها با یکدیگر است. این حزب بر روی بستر اندیشه‌ای و فرهنگی که توسط جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی پدید آمده، بنیاد نهاده شده ولی کاملا نهادی جدا از آن است و بر خلاف جنبش رنسانس ایرانی که جنبشی فرهنگی است، رستاخیز ایرانگرایان یک حزبی سیاسی است که برای بدست آوردن قدرت سیاسی کوشش خواهد نمود.

برای آزاد سازی، نگهداشت و آبادسازی ایرانزمین، دستان توانای شما هم‌میهن دلسوز و پرانگیزه را می‌فشاریم و در این راه دشوار، به یاری و همراهی شما امیدوار هستیم.

پاینده ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)