هراس آشكار ولي فقيه از خيزش مردمي!
چرا قاليباف به سود رئيسي كنار كشيد؟
اين يك نمود بارز هراس ولي فقيه ازقيام مردمي و جلوگيري از دومرحله يي شدن انتخابات و گشايش شكاف بالايي به سود خيزش پاييني‌هاست.
.بدون بستن شكافهايي كه به قيام راه مي برند، هيچ مهندسي ديگري در انتخابات امكانپذير نيست. چه كسي در مسير توفان خانه مي تواند ساخت؟
اين كار مهندسي را براي ولي فقيه ساده تر مي كند. اكنون توپ در زمين جهانگيري است كه به سود روحاني كنار بكشد. تضاد عمده در جناح رقيب آن است كه با توجه به نقشي كه جهانگيري ايفا كرده بهتر است روحاني كنار بكشد يا جهانگيري؟
چيزي كه مي تواند روحاني را براي كنار كشيدن وسوسه كند، وعده رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام است. زيرا خامنه اي بايد در اسفندماه رئيس جديدي بر مي گزيد ولي به عمد به تأخير انداخت تا اين تكه استخوان را جلو روحاني بيندازد.
اگر روحاني و جهانگيري هر دو باقي بمانند باختشان حتمي است.
ولي فقيه با دهنه زدن به سگ زنجيري اش قاليباف به آنها تحميل كرده است كه چنين كنند.
بدين سان ولي فقيه يك گام جلو افتاده و چيزي را به رقيب تحميل كرده است.
از روحاني و ابلهاني كه به خصوص در حاشيه رژيم او را حمايت مي كنند بپرسيد:
چنين كنند بزرگان، چو كرد بايد كار؟
به سادگي مثل بز اخفش سرتان را پايين بيندازيد و هر چه ولي فقيه ديكته مي كند تكرار كنيد!
احمد مجد۱۵ميي۲۰۱۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)