به مناسبت آغازبکار ۳۰نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران،در شهرآفتاب
بنام خالق هستی
خالقی که کثرت راپدیدآوردودرکثرت وحدت را!
این اولین برنامه ی صوتی وتصویری اینجانب دراین سالهااست که می بینیدومی شنویدودراختیارافکارعمومی قرارمی گیرد.
این فایلصوتی وتصویری درباره کتاب،من وکتاب،سابقه ی من وکتاب،سنگ اندازی ووقت کشی هایی که درارتباط با وزارتارشاداسلامی و انتشارات داشته ودارم،می باشد.
قبلادرجاهای مختلف درموردکتاب هایم ووضعی که بوجودآورده اند،نوشته ام.این دفعه تصمیم گرفتم که باصداوتصویرخودم برنامه ای ضبط ودراختیار#افکار_عمومی، آنهایی که می توانندببینندوبشنوندومی خواهندببینندوبشنوندوبرای ندیدن ونشنیدن(کوچه علی چپ زدن)فراربه جلونمی کنند،قراربدهم.
دراین فایل مطالبی گفته شده که به علت اولین کارم درارائه برنامه ی صوتی وتصویری برخی اسنادومدارک بدلیل بهم خوردن کاغذهارویت داده نشد.ویکجاهم درمورکتاب سه جلدی:”همه حرف خدا”گفته ام آخرین کارم.که اصلاح می کنم دومین کارم وآخرین کارم کتاب عشقخانه بوده است.
درموردبیکاری،سعی حکومت ونهادهای امنیتی این است بدون آنکه بخواهندمسئولیت بپذیرندمراواداربه کاری کنندکه شغل من نیست.امامن توانسته ام دراین سالهادربدترین شرایط اقتصادی براین سنگ اندازی هایی که حکومت برایم بوجودآورده فائق آیم وباکمترین وحداقل ترین درآمد(که شخصی ست وخداراشاکرم که درتمام سالهای عمرم حقوق دولتی نگرفته ام)اداره ی معیشت کنم.
شما تصورکنید:باماهی۵۰۰هزارتومان درآمددرتهران زندگی کنی که ازهمین مقدارهم بایدپس اندازکنیدتابتوانید سال دیگربررهن خانه ات بگذاری…
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)
۱۲اردیبهشت۱۳۹۶
https://t.me/shoorijezehmohammad

به بهانه ی ۳۰ نمایشگاه بین المللی کتاب،درتهران،در شهر آفتاب
از:محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)
آدرس ویدئو:

به مناسبت آغازبکار #۳۰_نمایشگاه_بین المللی_کتاب در #تهران،در #شهر_آفتاببنام خالق هستیخالقی که کثرت راپدیدآوردودرکثرت وحدت را!این اولین برنامه ی صوتی وتصویری اینجانب دراین سالهااست که می بینیدومی شنویدودراختیارافکارعمومی قرارمی گیرد.این #فایل_صوتی وتصویری درباره #کتاب،من وکتاب،سابقه ی من وکتاب،سنگ اندازی ووقت کشی هایی که درارتباط با #وزارت_ارشاد_اسلامی و #انتشارات داشته ودارم،می باشد.قبلادرجاهای مختلف درموردکتاب هایم ووضعی که بوجودآورده اند،نوشته ام.این دفعه تصمیم گرفتم که باصداوتصویرخودم برنامه ای ضبط ودراختیار#افکار_عمومی، آنهایی که می توانندببینندوبشنوندومی خواهندببینندوبشنوندوبرای ندیدن ونشنیدن(کوچه علی چپ زدن)فراربه جلونمی کنند،قراربدهم.دراین فایل مطالبی گفته شده که به علت اولین کارم درارائه برنامه ی صوتی وتصویری برخی اسنادومدارک بدلیل بهم خوردن کاغذهارویت داده نشد.ویکجاهم درمورکتاب سه جلدی:"همه حرف خدا"گفته ام آخرین کارم.که اصلاح می کنم دومین کارم وآخرین کارم کتاب #عشقخانه بوده است.درمورد#بیکاری،سعی حکومت ونهادهای امنیتی این است بدون آنکه بخواهندمسئولیت بپذیرندمراواداربه کاری کنندکه شغل من نیست.امامن توانسته ام دراین سالهادربدترین شرایط اقتصادی براین سنگ اندازی هایی که حکومت برایم بوجودآورده فائق آیم وباکمترین وحداقل ترین درآمد(که شخصی ست وخداراشاکرم که درتمام سالهای عمرم حقوق دولتی نگرفته ام)اداره ی معیشت کنم.شما تصورکنید:باماهی۵۰۰هزارتومان درآمددرتهران زندگی کنی که ازهمین مقدارهم بایدپس اندازکنیدتابتوانید سال دیگربررهن خانه ات بگذاری…#محمد_شوری(نویسنده و#روزنامه_ نگار_بیکار)۱۲اردیبهشت۱۳۹۶ https://t.me/shoorijezehmohammad

Publicerat av Mohammad Shori Jeze den 2 maj 2017

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com