#خاتمی #رای مردم دردمکراسی غربی راآلت دست سیاست های حاکم می دانست ودرنظام جمهوری اسلامی عنصرامامت برسرنوشت امت راارحج می داند؛ولی اکنون نمی نویسدکه رای ملت آلت دست نظارت استصوابی شده است؟!
بخشی ازقسمت اول سلسله یادداشت های ایشان تحت عنوان:”آراء عمومی”این چنین است:
“رای مردم درکشورهای غربی آلتی است دردست سیاست های حاکم که ازطرفی جوسازی وتبلیغات گسترده هرچه بخواهندبااذهان انجام می دهندوتصمیم مردم رابجانبی که موردخواست سیاست بازان حرفه ایست هدایت می نمایندوتزویررادربدترین شکل آن،وسیله استقرارحاکمیت زوروزرمی کنند.ولی آراء عمومی دراین کشوروبه برکت انقلاب اسلامی بدون اینکه گرفتاربازی های رایج دردنیای سیاست روزگارگردددرعین آزادی به تحقق “جمهوری اسلامی”تعلق گرفته است واین بدان معنی است که به مدداسلام وارزش های اسلامی جایی برای بازیگری های خیانت بارسیاست بازان نماند.
اگردرغرب روال آنچه دمکراسی نامیده می شودبرآنست که حتی آراء عمومی وسیله استقراراستبدادمرئی ونامرئی گردد،اسلام وقانون اساسی برخاسته ازآن به هیچ وجه اجازه چنین سوء استفاده ای رابه هیچ انسانی وهیچ جریانی نخواهددادومی بینیم طبق همین قانون اساسی مصوب مردم عنصرامامت برسرنوشت امت،استقرارقانون اساسی و جریان امورنظارت واشراف داردتاخدای نخواسته انقلابی که برای حاکمیت دین خدا صورت گرفته است به بیراهه محکومیت مجدد مردم به استبدادی دیگرنیفتدو بنده ناتوانی بجای خدابرگرده بندگان تازه ازبند رسته او سوارنشود”(پایان نقل قول ازروزنامه کیهان۱۴خرداد۱۳۶۰ (
آقای خاتمی!
آیا #ولایت_مطلقه فقیه اکنون جای خدابرگرده ی مردم سوارنشده است؟!
ادامه در
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79527

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com