سند تصويري است كه نشان مي دهد ولي فقيه چگونه سرشت خودش را مي پوشاند

• اولي گفت: انتخابات، برگ انجيري است كه ولي فقيه به مركز رژيمش مي آويزد تا ديكتاتوري فردي قرون وسطايي را بپوشانند.
• دومي گفت: بشر در لحظه انسان شدن كه طبيعت خود را شناخت دچار «شرم» شد و برگ انجير را به كار گرفت: «شرم يك احساس انساني است»(ماركس)
• سومي گفت: ولي انتخابات در نظام ولايت فقيه بالاترين بي شرمي ضدانساني است!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)