سند تصویری است که نشان می دهد ولی فقیه چگونه سرشت خودش را می پوشاند

• اولی گفت: انتخابات، برگ انجیری است که ولی فقیه به مرکز رژیمش می آویزد تا دیکتاتوری فردی قرون وسطایی را بپوشانند.
• دومی گفت: بشر در لحظه انسان شدن که طبیعت خود را شناخت دچار «شرم» شد و برگ انجیر را به کار گرفت: «شرم یک احساس انسانی است»(مارکس)
• سومی گفت: ولی انتخابات در نظام ولایت فقیه بالاترین بی شرمی ضدانسانی است!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)