انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش و جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش- وین
برگزار می کنند


سخنرانی آقای دکتر مهرداد درویش پور

مهاجرت و جنسیت: الگوهای مردانگی و نقش آن در تضادهای جنسیتی و نسلی در میان ایرانیان مهاجر

پژوهش های بیش از دو دهه آقای دکتر درویش پور نشان می دهند که مهاجرت، از یکسو رابطه قدرت بین زنان و مردان مهاجر ایرانی و بین والدین و فرزندان نوجوان را تغییر و تضادهای نسلی و جنسیتی را افزایش داده و بیش از همه چالش نقش مردان و پدران در خانواده را در بر داشته است. گسترش قدرت زنان و ناتوانی مردان درتطبیق با این فرایند، نه تنها به رشد طلاق ها و ناپایداری خانواده پدرسالار در میان ایرانیان مهاجر منجر شده است، بلکه برخی از مردان را به قهقرا کشانده و مردانگی نوستالژیک و پدرسالارانه را در آنان شدید تر کرده است. پدرانی که هم به عنوان همسر و هم به عنوان پدر اتوریته پیشین خود را از دست داده اند، می کوشند با رویکرد به مردانگی نوستالژیک، اقتدار از دست یافته خود را بازیابند. پژوهش ها نشان می دهند که آن دسته از مردان که از رل های سنتی پدرسالار فاصله گرفته و “مردانگی نوین” را پیشه کرده اند، بیشتر با رضایت خاطر همسرانشان روبرو شده و در میان این گونه زوج ها ” خانواده نسبتا با ثبات مبتنی بر برابری” شکل گرفته است. به عبارت روشن تر هنجارهای سنتی مردانگی خود بدترین تله مرگ مردان است و تامین برابری جنسیتی نه تنها درگرو افزایش قدرت زنان، بلکه تغییر الگوهای مردانگی است.

با این همه پژوهش ها نشان می دهند تامین برابری جنسیتی بیش از آن که و قبل از آن که محصول تغییر رفتارهای مردان باشد، محصول افزایش قدرت زنان است که در پی آن بسیاری از مردان وادار به تغییر رفتار و طرز تلقی خود شده اند.

به حاشیه رفتن موقعیت مردان چه بر اثر تحرک طبقاتی روبه پائین باشد، چه به دلیل تبعیض نژادی، چه به دلیل از دست دادن اقتدار سابق در نظام جنسیتی قدرت و چه کاهش نفوذ آنان در برابر فرزندان، جملگی می تواند خطر رشد الگوهای نوستالژیک مردانگی را افزایش دهد. امری که به نوبه خود مردانگی واپسگرا، سنتی تر شدن، مذهبی تر شدن، پدرسالار تر شدن، گسترش فرهنگ ناموسی، محافظه کاری ناسیونالیست و افراطی شدن را می تواند دربر داشته باشد.

درعین حال تبعیض قومی و نژادی همچون زهری نه تنها علیه امر بهم یپوستگی بلکه علیه رشد الگوهای برابری طلبی، تنها “گریبان نسل اول مهاجران” را نگرفته بلکه تاثیرات ویرانگری در نسل دوم که می تواند نسبت به تبعیض حساس تر باشد، ایجاد کند و امر بهم پیوستگی و رشد الگوهای برابری طلبی در “نسل دوم مهاجران” را با چالش روبرو سازد.

این سخنرانی به بررسی این تحولات و راهکارهای گسترش بهم پیوستگی و برابری جنسیتی در نسل اول و دوم مهاجران ایرانی می پردازد.

******

آقای مهرداد درویش پوراستاد دانشگاه، فارغ تحصیل دکترای جامعه شناسی از دانشگاه استکهلم و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن و پژوهشگر جنسیت، مهاجرت و خانواده است. از ایشان تا کنون دهها کتاب و مقاله علمی به زبان های سوئدی، انگلیسی و فارسی درباره طلاق در میان ایرانیان مهاجر، خشونت درخانواده، فرهنگ ناموسی، فمینیسم، الگوهای مردانگی در میان مهاجران، روابط قومی، بهم پیوستگی و نژادپرستی انتشار یافته است. از زمره کتاب های آقای دکتر درویش پور می توان به “چالشگری زنان علیه نقش مردان” (۲۰۰۱)، “زنان مهاجر الگو شکن” (۲–۳)، متن های جامعه شناسی درباره خانواده، قومیت، فمینیسم و نژادپرستی” (۲۰۰۴)، مهاجرت و قومیت، نگاهی به جامعه چندفرهنگی سوئد (۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ همراه با دیگران)، مسئله ناموسی در مدارس سوئد (۲۰۱۰و ۲۰۱۴ همراه با دیگران)، “ده سال طرز تلقی نسبت به مهاجران و چندفرهنگی” (۲۰۱۵ به همراه دیگران) اشاره کرد. جدیدترین پژوهش ایشان به بررسی بهم پیوستگی وبرابری جنسیتی نوجوانان و جوانان پناهجوی تازه وارد اختصاص دارد.

زمان: جمعه ۲۱ آوریل ۲۰۱۷- ساعت ۱۹
مکان : خانه ایران
Bindergasse 5-9/1, 1090 Wien
ورود آزاد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)