احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
درسابقه ی احمدی نژادویژگی مطلوب ومنحصربفرد-چه قبل وچه بعدازانقلاب-که بتوان گفت وی یک عدددرعالم سیاست ودربازی سیاست است دیده نمی شود؛چه رسدبه امثال بقایی وبذرپاش.
چنانچه به سوابق کاندیداهای ریاست جمهوری وروسای جمهورازابتدای انقلاب تا دوره ی خاتمی نگاه کنیداکثریت غالب آنهادارای اندیشه،تالیف وسوابق درمبارزه علیه سلطنت واستبدادهستند،امااحمدی نژادنه تنهاچنین ویژگی هایی راندارد،حتی سوابق ملموسی هم دردوران جنگ ندارد؟!
درهمه ی انقلاب ها،وقتی حاکمیت ودولت بایک ایدئولوژی پیوندناگسستنی دارد،چرخه توزیع قدرت سیستماتیک به معدودافرادمحدودشده،فورافربه می شودواین چاقی مفرط-که ناشی ازرانت قدرت و بدلیل برخورداری ازامکانات مادی است-متورم می شود؛لذابرای درمان این تورم وبقا،احتیاج به«بقایی»هایی هست که درپناه وحمایت دولت پنهان،قدبکشندودرموقع لزوم به صحنه بیایندوبازی سیاست رابه نفع جریان حاکم تغییرویاثابت نگاه دارند.
احمدی نژادخوددست آموزوتربیت شده ی آن بخش ازنیروهای امنیتی واطلاعاتی است که اختیاررهبری راهم دارد،به اومشاوره می دهدوبانک اطلاعاتی ودانش سیاسی وامورجاری درداخل وعرصه بین المللی رابرایش ترسیم وتلقین وتنظیم می کند.
این بخش ازقدرت که به نهادرهبری وابسته است قدرت برتردرحاکمیت است.آنهادرصدداین هستندکه بافوت خامنه ای_حتی باتغییرماهوی درلسان سیاسی خود،یعنی باغش درمعامله،با فریب افکارعمومی حفظ قدرت کنندوآنراازدست ندهند.
قدرت رهبری درقانون پیدایعنی قانون اساسی که اختیاراکثرعزل ونصب هاراداردودرقانون ناپیداهیچ فردیاجریانی توان مقابله مستقیم وبه صراحت باوی راندارد.دلایل آن متعدداست ازجمله آلوده شدن به آلودگی هایی است که چنانچه افشاء شودفردیاجریان رابه سکوت وتمکین وامی دارد.
همانطورکه درخاطرات آیت الله منتظری آمده است،یک عالم روحانی ازوی بدلیل تائیدبهتانی که به وی زده است حلالیت می طلبد.این فردبه آیت الله منتظری گفته بودکه نیروهای امنیتی ازاوخواسته بودندکه شهادت دهدبیت ایشان دراختیارمنافقین است.واوشاهدت کذب داده بود.
حال اگراین فردمشکلی نداشت وحتی پاک هم بود،اگر ترسووبزدل باشد،بازاین شهادت رامی داد.
مجلس خبرگانی که می خواهدرهبری آینده رابه ملت ایران تحمیل کندبایدازکانال ونفوذ آن قدرت اداره کننده ی رهبری بگذرد.وهمه می دانیم آنهاباشنودسمعی وبصری ازاین اعضا،اطلاعات ذی قیمتی هم دارند.
این رونداست که ازخامنه ای اولوهیت درحدمقام خدایی ساخت وهمینطور ترویج وتبلیغ؛من جمله اینکه اوباامام زمان دائم معاشقه می کندووقتی ازرحم مادربیرون آمدگفت یاعلی!!
سکوت خامنه ای دراین موارد،نشانه ی طاغوتی ست که به اومسلط است.برای همین دراین سالهاکسی جرات نکردونداردمستقیم وبه صراحت وآشکاررودرروی اوبایستد.علماومراجع وسیاسیون سرنوشت آیت الله منتظری که زمانی قائم مقام رهبری بودوحکم مادرانقلاب راداشت دیده اند،لذابدلیل آلوده بودن خودشان ،یابدلیل بزدلی وهمینطورحفظ وضع موجودوترس ازآینده ی نامعلوم ساکتند.
اینجاست که برای آینده، کوتوله هابه عرصه می آیند.آنهادرفرایندتغییروتحولات فربه شده وبدلیل حمایت پنهان لابی های قدرت ازآنها وهمینطورترس موجودبین نیروهای حاکمیت،قدکشیده وبه غول تبدیل شده ومی شوند.
برای نمونه شمابه سوابق مثلابذرپاش نگاه کنید.
احمدی نژادکوتوله ای است که توسط نیروهای مسلط دراداره ی بیت رهبری وهدایت خامنه ای به اتخاذ تصمیم های بزرگ،غول شد.اوحتی توانست اعترافی بزرگ ازخامنه ای ییرون بکشدواوراواداردکه بگویدنظرمن به احمدی نژادنزدیک تراست تابه هاشمی رفسنجانی یارغارپنجاه ساله اش!!
همیشه کسانی که خودویژگی خاصی ندارندودریک سیکل معیوب قدرت رادراختیارگرفته اندبه افرادهم سطح وبالاترازخودبهایی نمی دهندوحتی به نحوی ازانحاء اوراحذف می کنند.کاری که خامنه ای بعدازدستیابی به قدرت سرشارولی فقیه درقانون اساسی ازآن سودجست.
نوچه هاوسپمات هادراین فرایندرشدمی کنندوکوتوله هاقدمی کشندواگرکنترل آنهاازاختیارخارج شودهمان هاوبال شده وخودآنتی تزیک ستنزدرآینده خواهندبود.
احمدی نژادکوتوله ای بودکه این چنین غول شد…
اوبه خودجرات می دهددربازی سیاست درمقابل سخنان وتوصیه هاوحکم حکومتی خامنه ای«ان قلت»بیاورد
نیروی مسلط دراداره ی بیت رهبری می داندکه خامنه ای آفتاب لب بوم است،لزومی نداردکه نخواهدشیوه ای بکارگیردکه هم افکارعمومی می پسنددوهم سبب تثبیت وحفظ نظام است.
اکنون هرکه درمقابل رهبری(آنهم درداخل ایران)بگوید:«انارجل»خُب می توانددرساختارسیاسی،فضایی برای خوددست وپاکند.پس چه بهترکوتوله هایی بیایندودراین آنارشیسم سیاسی اطلاع رسانی،قدبکشندودرتثبیت نهادقدرت برای بعدازرهبری تمرین وبازی سیاسی کنند.
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)
۲۳فروردین۱۳۹۶
https://t.me/shoorijezehmohammad

#احمدی_نژاد،کوتوله ای که غول شد!درسابقه ی #احمدی نژادویژگی مطلوب ومنحصربفرد-چه قبل وچه بعداز #انقلاب-که بتوان گفت وی یک…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ den 13 april 2017

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com