همیشه کسانی که خودویژگی خاصی ندارندودریک سیکل معیوب قدرت رادراختیارگرفته اندبه افرادهم سطح وبالاترازخودبهایی نمی دهندوحتی به نحوی ازانحاء اوراحذف می کنند.کاری که خامنه ای بعدازدستیابی به قدرت سرشارولی فقیه درقانون اساسی ازآن سودجست.
نوچه هاوسپمات هادراین فرایندرشدمی کنندوکوتوله هاقدمی کشندواگرکنترل آنهاازاختیارخارج شودهمان هاوبال شده وخودآنتی تزیک ستنزدرآینده خواهندبود.
احمدی نژادکوتوله ای بودکه این چنین غول شد…
ادامه اینجا:
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79346

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)