آمار وارقام اعدام ها در سال ١٣٩۵.
٢٩٢نفراعدام

گردآورنده :احسان فتاحی

اعدام فروردین(١۶مرد،٢زن =١٨)

در فروردین سال ٩۵ باید به اعدام دست‌کم ٧نفر محکوم به اعدام (قصاص) در زندان رجایی‌شهر کرج و همچنین اعدام ٧نفر زندانی شامل پنج مرد و دو زن در ارتباط با جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی بیرجند و به دار آویخته شدن ۴نفر زندانی در زندان ارومیه اشاره کرد.یکی از موردتوجه‌ترین و بحث‌برانگیزترین گزارش‌ها در این زمینه اعدام رشید کوهی، متهم جرایم مواد مخدر بدون حق تجدید نظر بود.

در فروردین‌ماه ۹۵سال در کنار تمام اعدام‌های صورت گرفته، شاهد بخشش و نجات محکومین به قصاص بودیم که نجات یک محکوم به اعدام پس از ۱۰ سال وآزادی ۸ زندانی محکوم به اعدام در استان گلستان ازجمله آنها بود.

اعدام اردیبهشت:(٢٣نفراعدام)

در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ تعداد بی‌شماری از زندانیان نسبت به ماه گذشته اعدام شدند. اعدام دراین ماه باید به اعدام ١نفر زندانی درملاعام در مازندران، اعدام ٨نفر زندانی درزندان مرکزی زاهدان، اجرای حکم اعدام دست‌کم ۴نفر زندانی در زندان قزلحصارکرج، اجرای حکم اعدام دست‌کم ۴نفر زندانی درزندان رجایی‌شهر و همچنین اعدام ۶نفر زندانی در زندان مرکزی ارومیه اشاره کرد.

یکی از مورد توجه‌ترین وبحث‌برانگیزترین گزارش‌ها دراین زمینه اعدام شش نفر مخفیانه درسال۹۳ درزندان یزد بود.

دراردیبهشت‌ماه۹۵ درکنار تمام اعدام‌های صورت گرفته شاهد بخشش و نجات محکومین به قصاص بودیم که گذشت و بخشش از قصاص یک متهم درتهران، بخشش پنج محکوم به اعدام در کرمان و ارومیه، رهایی نجوان ازاعدام و همچنین گذشت از قصاص یک دختر هجده ساله ازجمله آنها بود.

اعدام خرداد ماه (٢٠نفراعدام)

درخرداد‌ماه سال ۹۵تعداد قابل توجهی از زندانیان اعدام شدند. دراین ماه باید به اعدام ١نفر زندانی در ملاء عام در کوار، اعدام ١نفر زندانی در ملاء عام در مازندران، ١نَفَر زندانی در ملاء عام در شیراز، اعدام ۱۱ زندانی در زندان رجایی شهر کرج، اعدام ٢نفر زندانی در ملاء عام در شیراز، اعدام دستکم ۴نَفَر زندانی در محوطه زندان مرکزی بندرعباس اشاره کرد.

درخرداد‌ماه ۹۵ در کنار تمام اعدام‌های صورت گرفته شاهد بخشش و نجات محکومین به قصاص بودیم که توقف حکم اعدام ۷ متهم موادمخدر بعد از احراز پشیمانی، رهایی ازچوبه دار یک کودک-مجرم پس ازهفده سال، رهایی از کابوس ۷ ساله طناب دار از جمله آن‌ها بود.

اعدام تیرماه (٢۵نفر اعدام)

درتیر‌ماه سال ۹۵ تعداد قابل توجهی از زندانیان اعدام شدند. دراین ماه باید به دست‌کم ۹ نَفَر زندانی درزندان قزلحصار اعدام شدند، اعدام ۵نفر متهم جرائم مواد مخدر در زندان اراک، اعدام ٢نفر زندانی در رشت، گزارش تکمیلی؛ افزایش تعداد اعدام .شدگان رجایی شهر به ۶ نفر، ٣نفر زندانی در ندامتگاه کرج اعدام شدند اشاره کرد.

اعدام مرداد ماه (٣۶نفراعدام(

درمرداد‌ ماه سال ۹۵ تعداد قابل ‌توجهی از زندانیان اعدام شدند. در این ماه باید به تایید دست کم ٢۵ نَفَر از زندانیان سنی مذهب وهمچنین محمد عبدالهی و چند زندانی دیگر در ارومیه اعدام شدند، ۶نَفَر زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند، رضا سبزواری مامور سابق پلیس در مشهد اعدام شد، إجرائی اعدام شهرام امیری دانشمند هسته ایی واجرای حکم اعدام ٣نَفَر زندانی ‘پرونده حمیدیه’ در اهواز اشاره کرد..

اعدام شهریورماه (٣١نفراعدام)

در شهریورماه سال ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند. ازاعدام در این ماه باید به اعدام ٧نفر زندانی در یزد، اعدام ۵نفر زندانی در هرمزگان، اعدام دست کم ۱۲ نَفَر زندانی در ندامتگاه کرج و اعدام ۷ نَفَر ملوان در زندان بندرعباس اشاره کرد..

اعدام مهر (٢٠نفر اعدام)

در مهر‌ماه سال ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند ،دراعدام در این ماه باید به اعدام ۸ نَفَر زندانی در زندان مرکزی ارومیه، ١نفر زندانی در ملاء عام در نیشابور اعدام شد، اعدام ۱۱ نفر در زندان رجایی‌شهر ، اعدام پرشمار زندانیان در قزل حصار کرج اشاره کرد.

اعدام آبان (٩نفراعدام)

در آبان‌ماه سال ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند ،در اعدام در این ماه باید به اعدام ۵ نَفَر زندانی در کرمان، دست‌کم اعدام ٢نفر زندانی در زندان سلماس، اعدام ٢نفر زندانی در زندان پارسیلون خرم آباد، اشاره کرد.

اعدام آذر ماه (١۶نفر اعدام )

در آذرماه ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند ،در این ماه باید به اعدام ۱۰ زندانی در زندان رجایی شهر،دستکم ۶ زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شدند، اشاره کرد.

اعدام دی ماه (٢۵ اعدام ،١کودک= ٢۶اعدام))

در دی ماه سال ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند ،در این ماه باید به اعدام دستکم ۱۶ نَفَر زندانی در رجایی شهر و ندامتگاه کرج ، ۴نفر زندانی در مشهد اعدام شدند، اعدام ١نفر کودک-مجرم در کرمان، و اعدام دستکم ٣نفر زندانی در زندان مرکزی قزوین ودو نَفَر در ایلام اشاره کرد.

اعدام بهمن ماه (١٨نَفَراعدام)

در بهمن ماه سال ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند. در این ماه باید به دستکم ۸ نَفَر زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند، اعدام ۷ نفرزندانی در زندان قم؛ دادرسی ناعادلانه دستکم ١نفر زندانی اعدام شده و ٢نفر زندانی در ملاء عام در بندرعباس اعدام شدند اشاره کرد.

اعدام اسفندماه (۵١نفراعدام)

در اسفندماه سال ٩۵تعدادفراوان و قابل توجهی از زندانیان اعدام شدند.در این ماه باید به دستکم۴ نفر زندانی در دیزل آباد کرمانشاه، ١نفربلوچ در شیراز و۶زندانی در بیرجند ، ١نفر زندانی در قروه،۶زندانی در زندان ارومیه،١نَفَر زندانی در بندرعباس ۵نفر مرددرشاهرود،٢نفر زن درزندان مرکزی رشت، ١نفر در همدان،٣زندانی در قزلحصارکرج، ١زندانی دربوئین الزهرا قزوین،٢زندانی در گرمسار سمنان، ٢نفردرزندان مرکزی ارومیه، ٢زندانی در محوطه زندان ساری،١زندانی در مراغه ،۵نفر بلوچ در زندان مرکزی زاهدان و ١نفردر چابهار،١زندانی در ملأ عام در یزد،٣نفر زندانی در قزوین چوبین در،١نفر زندانی در سمنان،٢زندانی در عادل آباد شیراز.در طول اسفندماه اعدام شدند.

پی نوشت:

١: لازم به ذکر است تمامی این آمارها طبق آمارها و گزارشات خبرگزاری های مختلف جمع آوری شده است از جمله خبرگزاری هرانا وسازمان حقوق بشر ایران وبنیاد برومند وإحسان فتاحی فقط آن را گردآوری نموده وتک تک لینک افرادهای اعدامی در خبرگزاری هرانا و سازمان حقوق بشر موجود است.

٢: در هرکدام از این ماه ها با بخشش اعدام ومجازات از طرف والدین قصاص وموارد دیگری انجام شده است.

٣: همچنین احتمال ازاینکه اعدام هایی مخفیانه صورت گرفته باشد دور از انتظار نیست و بعضی اخبار در این مورد شاید درج نشده باشد و یا خود حکومت جمهوری اسلامی ایران إعلام نکرده باشد.

منابع

.بنیاد برومند، تارنگارتخصصی حقوق بشر درایران، عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خبرگزاری هرانا کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، کردپا، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، رادیو کوردانه، آژانس خبری موکریان، سازمان حقوق بشر ایرانن، ماف نیوز، شبکه حقوق بشر کردستان، آسو روژهلات، روژی کورد، سنی نیوز، هنگاو، کوردستان میدا و کورد و کودستان، روژ نیوز، کانون حمایت از خانواده جان باختگان، بگونه، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، کمپین فعالین بلوچ، رادیو فردا، صدای آمریکا، بی بی سی فارسی، کیهان لندن، کیهان نوین، رادیو زمانه، رادیو فرهنگ، حزب کمونیست، گزارشگران بدون مرز، آزادی بیان، کمپین بین المللی نه به اعدام، ایران پیک، سایت میهن، زیتونه، دویچه وله، العربیه فارسی، جوانه ها، نه به زندان نه به اعدام،، سازمان حقوق بشر کردستان.آژانس خبر ایران، آزادی بیان، صدا نیوز، سازمان دیدبان حقوق بشر، تحلیل روز، سایت سویدوند وابسته به ژنو، خودنویس، دیدگاه، عرفان نیوز، خبرگزاری صدای مسیحیان، سحام نیوز، سحبانیوز، روژهلات تایمز، شورای شمس، زاگرس پوست، خبر گر، سایت راه کارگر، سایت ملیون ایران، خبر کلمه فارسی، کانال نور، وصال حق، کانال توحید، خبرنگاران آزاد کردستان، سایت بهانیوز، پژواک ایران، گُویا نیوز، سایت عصرآنارشیسم، جنگ خبر، همبستگی ملی، عصر نو، مجاهدین خلق، ایرانگولبال، خبر نامه ملی ایرانیان، فضوله محله، نشریه راوی، اسرائیل تایمز، رادیو اسرائیل، رادیو کوچک، کانال ایران فردا، رادیو فرانسه، رادیو پارس، کانال من و تو، بالاترین، برنامه تبلت، فضوله محله، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، وسایر وبلاگ و سایت و رسانه های دیگر.

٢٩اسفندماه ١٣٩۵شمسی(١٩مارچ ٢٠١٧میلادی)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)