پشت پرده بلوای حجاب بازهم دسیسه‌ای پنهان است که خبلی از مردم ساده دل ما نمی‌دانند. حکومت سالهاست که درزمینه به انحراف بردن افکار وحواس جمعی وفردی مردم استاد است. امروزمسئله نان ومعیشت ملت واجب اوجبات است و اعتراضات واعتصابات سنجیده فرهنگبان، بازنشستگان وکارگران بشدت دولت ابراهیم رئیسی را که برای بهبود وضع حقوق بگیران وعده داده بود تحت فشار قرارداد وتوجه مردم بیش ازپیش به این حرکات جلب شده بود. ولی یهو فرمان ازبالا صادرشد که باید فورا جلو فساد و بی بند وباری را گرفت و دهه ۶۰ را به رخ ملت کشیده و گشت ارشادو سگهای هاررا به طرف زنان “بدحجاب” کیش دادندو تلویزیون‌های بی خاصیت و مضر خارج هم با پوشش دادن این بلوا متاسفانه فضای عمومی راازمبارزه مدنی واقتصادی که بسیار سرزبانها افتاده بودند، منحرف کردند. حکومت با یک تیردو نشون زد. هم افراد سرکوبگرنان خورخودرا دوباره فعال کردوهم به جامعه نشان داد، همیشه قدرت سرکوب دارد واب ازآب تکان نخواهد خورد. بیچاره ما زنان همیشه مرغ عزا وعروسی هستیم واین بیشرف‌ها دیواری کوتاه تراز ما گیرنیاوردند.

این سیاست اما نفرت مردم را ازحکومت بیشترخواهدکرد…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)