سعید حسین زاده

شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی که شکایت من در مورد بازداشت و بازجوئی غیرقانونی و… به این شعبه سپرده شده بود بعد از بررسی های اولیه، شکایت را به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران (که مسئول رسیدگی به تخلفات نیروهای پاسدار است) ارجاع داده تا در مورد پرونده تحقیق کنند.
رسیدگی و تحقیق در مورد شکایات قبلی ما نیز به همین مرجع (حفاسا) سپرده شد.. امیدوارم که یکی بودن لباس مرجع تحقیق و رسیدگی به شکایت، با لباس نیروهایی که از آنها شکایت شده است مانع تحقیق و رسیدگی نشود؛ ما توقع رسیدگی بیطرفانه داریم تا در راستای موضوع شکایات و کاهش اختیارات غیرمعمول این تیم های بازجوئی و جلوگیری از هر نوع شکنجه و جبران تمام خسارات مالی و جانی که به ما وارد کرده اند، اقدام شود…
سعید حسین زاده موحد – ۴ اسفند ۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)