ترامپ اگر هیچ خاصیتی نداشته باشد، از موهبت و استعدادشگرفی برای برانگیختن اکثریت بزرگی از مردم آمریکا و جامعه جهانی علیه خود و سیاست هایش برخورداراست. او نه فقط محصول بحران است بلکه دولت بحران به توان دو است. بطوری که می تواند در هرلحظه و با نیم سطرتوئیت و یک فرمان موجی از بحران های تازه بیافریند!. او در عرض چندروز نشان داد که خلاقیت شگرفی در بحران آفرینی و برانگیختن خشم عمومی دارد. ماهیت اقدامات و سیاست های او چنان است که هرکاری بکند و هرسیاستی را پیش نهد، می تواند هم زمان در کنارحامیانش اکثریت بزرگی از مردم آمریکا و جهان و هم چنین بخش مهمی از طبقه اقتصادی و سیاسی حاکم را علیه خود بشوراند! دو قطبی کردن جامعه آمریکا و جهان بزرگترین هنراوست (و این یعنی چوب حراج زدن برهژمونی و باصطلاح رهبری در حال افول آمریکا ). با فرامین و سخنانی که در چندروزاول زمامداریش انجام داد، توانست چنان هیولای وحشتناکی از خودبسازد که بنظرمیرسد زودتر از آن چه که انتظارش می رفت سکه اقبالش بی رونق شود و بجای بازگرداندن عظمت بربادرفته آمریکا،”عظمت موجود” را هم بربادهد. چنان که این ضرب المثل ایرانی ها که “از طلا گشتن پشیمان گشته ام، مرحمت فرموده مارا مس کنید” را سکه رایج زمان کند. تراژدی ترامپ آن است که کلا یک رئیس جمهور”سرکاری” است که ادعاها و برنامه هایش با یکدیگرهمسازنیستند و سردستی به هم سریشم شده اند. در حالی که پاهایش روی زمین رسی در حال فرورفتن است (زمین زیرپایش خالی می شود)، شعارجهش به هوا می دهد. در اصل مهمترین مسائل و معضلات امروزآمریکا و مردمان جهان (و البته مصائبی که جهانی سازی سرمایه داری بوجودآورده است) خصلت جهانی دارند که با شعارهای غلط انداز و کاذب و فرافکنانه ای چون بازگشت اقتدارملی و آمریکا برهرچیز مقدم است (به مدد بالاکشیدن دیوارهای اقتصادی و فیزیکی و… ) که فی الواقع بازگشت به شکل ابتدائی تر و کهنه شده ترامپریالیستی است قابل پاسخ گوئی نیستند. او مدافع سیاست یک جانبگی در خشن ترین و آمرانه ترین وجه و روایت خود درهمه حوزه های سیاسی و اقتصادی و نظامی و…است. اعمال هژمونی سخت افزاری (متکی برقلدری و رانت زور) در جهان نرم افرازی و بهم پیوسته، و توسط قدرتی در حال افول، نت بشدت ناهمخوان و گوش آزاری است… اگر نتوانند کنترلش کنند جهانی را علیه خود و حامیانش و آمریکا .. برخواهد انگیخت… .
آیا او نماینده خشم و انتقام خدایان آسمان از ساکنین زمین است یا ناخواسته در سیمای اهرمن “پیامبری” است که مأموریت دارد با وارونگی خود و زدن تلنگری به بی اعتنائی و وجدان خفته بشر نسبت به سرنوشت هولناکی که از هرسو زندگی و هستی سیاره را تهدید می کند، او را برای عبور از این گردنه تاریخ بخودآورد! هرچه که باشد ترامپ کاتالیزورخوبی است برای به میدان آمدن یک جنبش عظیم جهانی. دستش دردنکند!
آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2017/01/blog-post_22.html#more

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)