هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
شخصیت هاشمی رفسنجانی رامی توان دریک جمله اینگونه تعریف کرد:
سیاستمداری زیرک،کیّاس وحیله گرکه انحصارطلب اصلاح طلب است!
سیاست اینجا به معنی بی پدرومادر.نه به معنی شیوه ی راه.
هاشمی رفسنجانی ازجمله معدودروحانیونی ست که بدلیل خروج ازدایره ی تنگ حوزه وحجره ومضافاتمکن مالی قابل قبول،باورودبه دنیای سیاست ومبارزه،اندیشه های تنگ ودُگم بافت حوزه های علمیه وروحانیت قشری وسنت گرای محض رابرنتافت وراه خروج رابرگرفت وخارجی شد!
تنهاقشرانگشت شماری ازروحانیونی که واردعرصه سیاست شده اندبه فراخوردایره ی فعالیت شان،ازحصاربسته ومتهجرانه وارتجاعی حوزه علمیه خروج کرده وبه دایره ی وسیع تربیرون،قدم نهادند.
افرادی مثل:بهشتی،گُلزاده غفوری؛مرتضی مطهری،مفتح ومحمدجوادباهنرکه کم وبیش ازآن دایره تنگ قشری نگری بیرون آمدندودراندیشه مذهبی رویکردی اصلاح طلبانه داشتند وایضاآیت الله منتظری که ازنسل اول مراجع تقلید،به دلیل فعالیت سیاسی مستمرونشست وبرخاست بااندیشه های مختلف وزندگی درزندان وشهرهای تبعیدی،اندیشه هایش زمانه رادرک وتلاش نمودآنرابافقه حوزوی آشناوآشتی دهدوتصحیح کند.
اوالبته دربازی سیاست،اخلاق رااولی دانست وهدف وسیله اش راتوجیه نکرد.
امادربازی سیاسی هاشمی رفسنجانی،اخلاق به مرورکم رنگ شد؛ودردوره ی انقلاب تکنولوژی وحضوررسانه های اینترنتی وماهواره وموبایل،واطلاع رسانی آنی آن به افکارعمومی،رویکردوی همسوبابرخی اصلاح طلبان(حکومتی)بالاجباربه سمت پررنگ شدن اخلاق درسیاست رفت که دربرخی البته ویژگی نفاق پررنگ تراست!؟
هاشمی رفسنجانی به همراهی بخشی ازروحانیون همفکر(بخصوص سران حزب جمهوری اسلامی)ومثلثی که ازخودواحمدخمینی وخامنه ای ساخت تابا کانالیزه کردن خمینی واشراف به وی،خمینی را به سمت دیدگاه خودهدایت کنند،ازهمان ابتداباانحصارطلبی،پایه ی استبداد رامحکم کرد.
منتهادربین روحانیون،شخص ایشان بدلیل نفوذکلامش روی خمینی تاثیرگذارتربود.
درپرانتزبایدبگویم:
(روحانیت حاکم،انقلاب۵۷رامصادره به مطلوب کردند؛واگرشمابه گذشته ی آقایان نگاه کنید،آنهاجزوقاعدین بودند.
حتی امثال مرتضی مطهری آزادانه مقالاتی رادرروزنامه زن روزمی نوشت وامثال محمدجوادباهنرمطالب وکتب درسی مدارس رامی نوشت.امامی بینیم مثلن درسریال معمای شاه،سعی دارندباانواع ربط ویابس رنگ حضورآنهارادرمبارزه ی سیاسی بسیارپررنگ کنند).
هاشمی رفسنجانی درراندیشه ی سیاسی وایدئولوژیک،رویکردی اصلاح طلبانه داشت،اماخصیصه ی وخلق وخوی انحصارطلبانه وی منجربه وضعیتی شدکه اکنون درحال حاضرباآن روبروهستیم.
ومتاسفانه وشوربختانه طیف بزرگی ازاصلاح طلبان به همراه سمپات هاونوچه های داخلی وصادراتی آنها(اپوزیسیون صادراتی)دارای چنین خصیصه ی انحصارطلبانه ای هستند.
آنهاهنوزقدرت رادردست نگرفته بشدت افرادمستقل وخارج از دایره ی خودشان راباانواع ترفندوحقه بازی وناجوانمردانه وغیرعادلانه،سعی دارندبایکوت کنند.
برزگترین اتهام هاشمی رفسنجانی مسلط کردن خامنه ای براین مردم وکشوربود.
واین بزرگترین حق الناسی ست که مدیون است وحتی نتوانست با شجاعت تمام،با اقرارلسانی وصوتی وبه صراحت،عذرتقصیرش رابه پیشگاه مردم وتاریخ ببرد.
به آیت الله منتظری گفتند:
توالان قائم مقام رهبری وشخص دوم هستی،چراصبرنمی کنی خمینی بمیردو بعدرویکرداصلاح طلبانه خودرااجرایی کنی؟!
متتظری درپاسخ می گوید:
ازکجامعلوم که من زودترازخمینی نمیرم؟
برای همین بودکه درمقام قائم مقام رهبری به خمینی نوشت:
“من شماراشاه فرض نمی کنم ولی باضرس قاطع می گویم:وزارت اطلاعات شماروی ساواک شاه راسفیدکرده است!”
ودرقدرت قائم مقامی رهبری ست که درآن فایل صوتی منتشرشده،وی درمورداعدام های مربوط به سال ۶۷،به صراحت به هیات مرگ می گوید:
“بااین رویکرد،تاریخ شما وخمینی را به عنوان جنایتکارخواهدشناخت”.
امادرکارنامه ی هاشمی رفسنجانی چنین رویکردی نیست.
درحالی که اوهمواره درقدرت اجرایی،رئیس بودورئیس هم مُرد.
۸سال رئیس مجلس،۸سال ریاست جمهوری وتاآخرعمرریاست مجمع تشخیص مصلحت؛پس بی خودی هواداران حرفه ای، اوراباآیت الله منتظری قیاس نکنند که قیاسی ست مع الفارق!
به رفسنجانی گفتند:
شمارئیس مجلس خبرگان نشدی؟
جواب داد:
درهرموقعیتی که باشم اثرگذارخواهم بود!
وی بدرستی می گفت.
اوبالاخره شخص مهمی بودومی توانست درانتخاب رهبری بعدی اثرگذارباشدوبه طبعی برای جبران آن جرم بزرگ(انتخاب خامنه ای برای رهبری)کاری کند!؟
اماحاضرنشدتازنده بودبه صراحت دراین موردسخن بگوید.
وبرای همین به اوفرصت اثرگذاری را ندادندویک مزاحم جدی برای انتخاب رهبری بعدی راازسرراه خودبرداشتند!؟!
ومرگ اودر۱۹دی وشب قتل امیرکبیر-که خودش خیلی دوست داشت به عنوان امبیرکبیرثانی معرفی شود-موضوع راپیچیده کرد؛وشائبه ی مرگ غیرعادی وقتل اورادامن زد.
وی بدلیل روحیه انحصارطلبی(که خودآنرااعتدال می نامید)همواره دربازی سیاسی یکی به نعل می زدویکی به میخ؛تاآن به اصطلاح اعتدال کذایی راحفظ کند.
درسیاست ورزی هاشمی رفسنجانی ازاین نوع شیوه های باصطلاح اعتدال گرایانه(شمابخوانید انحصارطلبانه) بسیاراست.
اوحتی تاجایی پیش رفت که علنادرمورد زندانی شدن وزندانی کردن عزت الله سحابی گفت:
“خواستیم رویش کم شود”.
درمهم ترین ماجرای پیچیده واسرارمگوی تاریخ ۳۷ ساله ی جمهوری اسلامی ایران،یعنی ماجرای”ایران گیت” وورود”رابرت مک فارلین” به ایران،پای اووخانواده اش دروسط است.
اوبدلیل افشاشدن آن،توانست باهمان سیاست ورزی ازنوع بی پدرومادریش،ورق رابه نفع خودتغییردهدوخمینی راوادارددرموردافشاکنندگان(آنهم به کمک حقه بازی وجهت دهی های ری شهری واحمدخمینی، حکم اعدام آنهاراصادرویا ازحیّزانتفاع بیاندازد!
وایضا،مخالفین نخست وزیرمیرحسین موسوی راکه می خواستندازاین نمدبرای خودکلاهی بسازند،توسط خمینی سرکوب ومنکوب کند.
وگرنه خریدنیازهای پیچیده ی جنگ،بدلیل تحریم های ناشی ازاشغال سفارت آمریکادرتهران در۱۳آبان۵۸،همواره ازراه های نامتعارف ودلالی انجام می شد،منتهااینباردروسط این خرید،خواستندملاقات هایی مخفی صورت گیردوقول وقرارهایی برای بعدازفوت خمینی بگذارند؛که امثال هاشمی رفسنجانی بخوبی به آن واقف بودندو۳سال بعدازدستگیری افشاءکنندگان ورودمخفیانه مک فارلین به ایران،خمینی هم مُرد!
موضوعات زیادی رامی توان درموردسیاست ورزی های انحصارطلبانه اما باگرایش اصلاح طلبانه ی هاشمی رفسنجانی رابرشمردکه بدلیل عدم اطاله کلام کوتاه می کنیم.
اما می گوئیم هیچ رویکرداصلاح طلبانه ای به شیوه انحصارطلبانه منجربه اصلاحات نمی شودوسرانجامش استبداداست.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
۲۲دی ماه۱۳۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com