چهار چهار پاره دیگر از مهندس شاهین میر محمد حسینی

الهی ریشه این ظلم بَر کن
هر آن جبَارِ آدمکش برافکن
خداوندا نما رسوا دورویان
همه این رهزنانِ دین بروبان
+++
ملت چو ز خواب گشته بیدار دگر
سودی ندهد فریب و گفتار دگر
آزادی غصب گشته را می جوید
ساکت نشود به جبر و کشتار دگر
+++
با ظلم و ستم خموش ماندن ننگ است
قرآن به سر نیزهء دشمن رنگ است
آرامش و آرام نکو است و لیک
با دشمن بیدار خفتن مرگ است
+++
بسیار که بوده غرّهء قالب من
پنداشته یکسان بود همواره زَمَن
تا اسب زمین ز من چنانش افکند
کز خیل سیاه لشکرش مانده کفن

برای مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)