با درود
سرقت بزرگ نظام فاسد دیکتاتوری کنونی (تصویری – یوتیوب)

https://www.youtube.com/watch?v=sCDxdLjQq24
مرگ بر علی گدا خامنه ای سفله حقیر
مرگ بر مجتبی گدا خامنه ای انگل ملت ایران
مرگ بر حسن گدا روحانی دروغگوی تروریست مردم فریب
مرگ بر تمامیت نظام گدایان نوکر صفت تروریست و دزد و فاسد و جنایتکار
مرگ بر مزدوران وزارت سخیف اطلاعات

آزاد و پاینده ایرانِ دوست با جهان
مهندس شاهین میر محمد حسینی – هلند