سه چهار پاره دیگر از مهندس شاهین میر محمد حسینی
shahin-mir-hosseini-24-12-2016
پاییز و زمستان ستم خواهد رفت
دوران فساد و زور و سم خواهد رفت
صد خاک اگر به فرق خود ریزد ظلم
آخر به دل خاک فرو خواهد رفت
+++
زور و دغل هر چه رنگ گیرد
بر خلق اگر چه تنگ گیرد
روزی برسد که پرده ای نیست
دامان ستم چه ننگ گیرد
+++
چرخ گردنده است و گیرد چرخ باز
از حضیض ای بس کسا آید فراز
همنشین خاک گردد آنکه بود
همره تزویر و ظلم و کبر و ناز

لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.comhttp://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب
Facebook: Shahin Mir M. Hosseini
Facebook: Shahin Mir Hosseini, Political Refugee

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com