مدتی بود که برگزیدگان کالج انتخاباتی زیرفشاربخشی از افکارعمومی از طریق تظاهرات ارسال امیل و نامه…. قرارگرفته بودند تا از حق قانونی خود-گرچه این حق تاریخا تشریفاتی بوده است- برای کنارگذاشتن ترامپ بدلیل عدم صلاحیتش استفاده نمایند. با این وجود بجز دونفربقیه آن ها ریاست جمهوری ترامپ را تأیید کردند و انتخاب او رسمیت یافت. در حقیقت امید به احضارروح نویسندگان قانونی اساسی ناکام گشت. نوشته کوتاه زیر پیش ازاین واقعه پی نگاشته شده است.
بنیان گذاران آمریکا در قانون اساسی به دو دلیل سیستم موازی کارت الکترال را برفرازانتخابات مستقیم برقرارکردند: الف ایجادفیلتری برای کنترل تصمیم های احیانا نادرست توده های مردم یا بزعم آنها”عوام” توسط خواص (البته صورتی که شوتی اشان خیلی بزرگ باشد). دوم با توجه به اهمیت نظام فدرالیسم در آمریکا از بدو پیدایش و نیز تراکم بشدت متفاوت جمعیت در ایالات مختلف، برای جلوگیری از بی اثرشدن نقش ایالت های کوچک و کم جمعیت در برابرایالت های پرجمعیت . مثلا خانم کلینتون با وجودپیروزی در تعدادکمتری از ایالت بدلیل پرچمعیت بودن آن ها از ترامپ که متقابلا در اکثرایالت های کم جمعیت تر اکثریت را بدست آورد رأی بیشتری (به لحاظ رأی مستقیم مردم به رئیس جمهور) بدست آورد. اما ترامپ توانست رأی بیشتری در حوزه کارت الکترال که در ایالات گوناگون توزیع شده است بدست آورد که البته این دومی طبق قانون اساسی تعیین کننده است که در کل برای حل این تنقاضات و مشخصا مقابله با تهدیدهای درونی دموکراسی از سوی توده اهی مردم متوسل به سیستم موازی کنترل رأی عمومی توسط خواص شده اند. اما در اصل دو مشکل بنیادی این نوع دموکراسی از یکسو حذف تنوعات بیشمارجامعه از یکسو و تفویض اراده و قدرت به نمایندگانی (که عموما از نخبنگان هستند) از سوی دیگراست. این واقعیت دارد که سیستم اقلیت و اکثریت دچارنقصان است و در ذات خود متضمن کنارگذاشتن اراده بخش مهمی از جامعه تحت عنوان اقلیت و یا حتی شرکت نه کنندگان است اما پاسخ آن تعبیه نظامی از نخبگان برای کنترل آن نیست.
بگذریم که مقصوداصلی از این مقدمه پرداختن به تناقضات “دموکراسی” نیست .برعکس حالا که زمان رأی دادن دارندگان کارت الکترال به ترامپ فرارسیده است و در واقع به لحاظ قانونی و حقوقی ترامپ تا صدوررأی آنها هنو به عنوان رئیس جمهورانتخاب شده رسمیت ندارد. اما نکته مهم در همین نوع سیستم انتخاباتی آن است به لحاظ قانون اساسی آمریکا برگزیدگان و دارندگان کارت الکترال ابالت ها مجبورنیستند که به ترامپ رأی بدهند. آنها می توانند و در اصل باید چنین کنند که با مراجعه به وجدان و منافع عمومی کشور و مردم آمریکا آیا در ترامپ صلاحیت ریاست جمهوری را می بینند یا نه؟ و بفرض اگر حدودچهل نفر باو رأی ندهند او دیگر نمی تواند رئیس جمهوری امریکا باشد.
خوب از باب مطایبه می توان گفت:
اگر فلسفه وغرض بنیان گذاران و نویسندگان قانون اساسی آمریکا برای جلوگیری از عروج یک فردناصالح به قدرت بوده است، که چنین بوده، از قضا اکنون در همان لحاظت خطیر و تعیین قرارداریم. درشرایطی که اکثریت مردم آمریکا براین باورند که ترامپ رئیس جمهور انها نیست، اگرواقعا وجدانی درکار باشد چراروح قانون اساسی و روح بنیان گذاران آمریکا در این لحظات خطیر و تعیین کننده احضارنشود و برطبق آن ترامپ کنارگذاشته نشود؟. ظاهرا این صحبت ها در عالم سوررالیستی است . چرا که وقتی بورس و دلار از خوشحالی ترامپ به رقص در می آیند و سرمایه داران انرژی فسیلی میلیاردها میلیارد برقیمت سهامشان افزوده می شود یا نماینده ای جرات دارد که اگر هم وجدانی داشته باشد به ان مراجعه کند؟
بعضی ها البته دل خوش کرده اند. مایکل مور که گویا قبلا شکست کلیتنون را که خود هم مدافعش بود پیش بینی کرده بود ظاهرا (اگر آن چه را که در جائی خوانده ام درست باشد) این بارپیش بینی کرده است که نمایندگان الکترال رأی به کنارگذاشتن ترامپ خواهند داد! به مانیم و به بینیم که از این امامزاده معجره ای بیرون می آید یا نه! من که خیلی وقت است دین وایمان خود را از دست داده ام!

نباید فراموش کرد که دموکراسی از همان بدوزایش اش در نزدنخبگان(مثلا ژان ژاک روسو) موجودی خطرناکی محسوب می شده است که باید شدیدا مواظبش بود و آن را با تمهیدات و قید وبندهای مختلف کنترل کرد. نظام نمایندگی یکی از این تداببیرفراگیربوده است تا حدی که دموکراسی در همه جوامع بورژوائی معادل آن شده و با آن تعریف می شود. اما فیلترکردن فوران اراده “عوام” فقط منحصربه آن نبوده و اشکال و ضممائم گوناگونی و متنوعی دارد و چه بسا در هرکشوری نسبت به کشوردیگر متفاوت است. انگلیس و المان و فرانسه و آمریکا هرکدام به نوعی خاصی از فیلترکردن استفاده می کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)