عالم محضرتاریخ است؛درمحضرتاریخ لطفن جفنگ نگیم،تُپق نزنیم!
دُم خروس شماره ی یک تا۱۰
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار بیکار )
یکی بود،یکی نبود؛
غیرازانقلاب بهمن۵۷هرانقلابی،انقلاب بود.
نه اینکه انقلاب ما،انقلاب نبود؟بود،اما…
این اما راهمینجاداشته باشید؛عرض خواهم کرد…
آدم های روی زمین اکثرن سیاهی لشگرن؛
یعنی چی؟
یعنی اینکه نمی فهمن؛
همینجابگم که جسارت نمی کنم؛این نفهمیدن بانفهم بودن فرق دارد.
نه اینکه ماآدم نفهم نداریم،خیر؛داریم،زیادش راهم داریم…
قرآن (کتاب مسلمانان)راکه بخوانیددرجاهای مختلف به این اشاره داردکه:
«اکثرهم یجهلون» ویا«اکثرهم لایعلمون»ویا«اکثرهم لایعقلون»»
یک آیه ی جالبی هم توسوره ی«فرقان »دارد.
-حالالزومی نداره شماچه اعتقادی دارید؛ولی خداییش همین یک آیه می تونه دلیل معجزه و«امین»بودن«محمد»پیامبراسلام باشه؛-
آیه چی می گه؟
می گه:
«آیامی پنداری که بیشترشان می شنوند،یامی اندیشند؟نه؛آنان چون چارپایان بلکه گمراه ترازآنهاهستند…».
یعنی چی؟
یعنی اینکه اکثرآدمانمی فهمن(که بانَفهم بودن فرق دارد)ونمی اندیشن(یعنی فکرنکرده حرف می زنن وگاه برای آن حرف اقدام میکنن)ویک دسته ازآدمهایی هم که کلن نه می فهمن،ونه می اندیشن؛اصلن نفهم بدنیامیان ونفهم هم ازدنیامیرن توی گوروخاک!
عالم محضرتاریخ است؛
درمحضرتاریخ لطفن جفنگ نگیم وتپق نزنیم!
زمانی خمینی اون ابتدای انقلاب گفت:
عالم محضرخداست؛درمحضرخداگناه نکنیدوتاتزکیه نشده ایدقدرت برایتان خطرناک است.
البته حرف،حرف خوبی ست وهمه ی آدم هایی که متخلق به اخلاق نیکوهستند،یعنی آنهایی که هدف شون وسیله شون رو توجیه نمی کنه وبرای حفظ منافع خودشون(در اصطلاح حوزوی هاوآخوندهاوروحانیت مسلط برکشور)دفع افسدبه فاسدنمی کنن،واهل دروغ وتهمت هم نیستن! به این سخن اعتقاددارند…
بعدهاکه این دروبین های مداربسته ازهمه نوعش درهمه جابه وفورنصب شد،طنزشدکه:
عالم محضرخداست؛درمحضرخداگناه نکنیدکه اینجابه دوربین مداربسته مجهزاست!!
تاربخ راآدم هایی می سازن که می فهمن؛این فهمیدن هم دوگونه است:
یک گونه اش این است که برخی از آنهاافکارمالیخولیایی دارن وماجراجوو… هستند،وسیله براشون مهم نیست که چیست؟آنها حتی اگرلازم باشه اندازه ی قطرآلت جنسی مردان راهم می گیرن که چی بشه؟که بگن مافیهاخالدون تووهفت جدوآبادت رومی دونیم؛پس حرف بزن!؟!مااین صحنه واین حرفهارو در فیلم بازجویی وقیحانه عاملین قتل های زنجیره ای ازعاملین قتل های زنجیره ای (همکاران خودشون وازجمله همسر#سعید امامی) دیده ا یم…یه عده دیگرهم نه؛اینحوری نیستند!
آنهاتلاش می کنن عوام راهم آگاه کنن تاجامعه ای سالم برقرار،وزندگی آسان داشته باشیم….
اون آدم های که همیشه سیاهی لشگرتاریخ سازهستن،یانمی فهمن وکاری رو انجام می دن؛ویاخوب می فهمن وواردعمل می شن…اونهایی که نمی فهمن(نه اون هایی که نفهم هستن؛بااونهاکاری نداریم،که کم هم نیستن!؟!!)وکاری روانجام میدن،که باصطلاح اینکاربزه است؛این آدم هاقاصرند؛قاصر چیست؟
یعنی که شماخطایی ویک عمل غیرقانونی وبه قول دینداران،گناهی رو انجام می دی که نمی دونی اون عمل گناه وخطاوغیرقانونی وازاین حرفهاست…
خُب جرم شما ومحکومیت وگناه شما بااونی که می فهمه واین اعمال روانجام می ده تفاوت داره،اون قاصررواگه حق کسی رو ضایع نکرده(که بایدبارضایت جبران کنه)می شودبخشیدوولش کرد؛امااونی که می فهمه وانجام می ده،مقصره؛ ومقصرهم بایدبسزای اعمالش برسه…زیادحاشیه رفتیم…تاریخ رایک زمانی فقط عده ای خاص برای آینده می نوشتن…ودرین تاریخ،توش تاریخ معیوب وساختگی هم زیادهست!
بنابراین تاشمِّ کشف آن را نداشته باشیم وتحلیل وتحقیق وتدبرنکنیم وبااصطلاح فلسفه اش روندونیم نمی تونیم بفهمیم کی راس گفته کی دورغ؛…
اماامروزکه تاریخ درمحضرانواع حافظه وضبط صوتی وتصویری ونوشتاری ست واز هرکس هم اینکار برمی آید،پس درمحضرتاریخ لطفن جفنگ نگیم وکمترتُپق بزنیم…
این جمله معترضعه! برای اونهایی ست که می خواهندتاریخ سازباشن وبه اصطلاح جزواون اکثریت نفهمیده،نیستند؛ومی خواهندبافهم خودشان جهان رابه سمت فهم خودشان که آن درست وراست می دادنن هدایت کنن…
امااون اما؟
انقلاب بهمن۵۷،درست است که یک انقلاب تمام عیاربوداماانقلابی بودکه زیرساختش سست بود،وتوش لیدرهای فهمیده وباصطلاح نخاله ی جنس خورده شیشه دارهم هم زیادداشت… ولذاتاثریارفت کژ…
بخش مهم این انقلاب،همین مردمی انجام دادندکه انقلاب کردندولی فهمیدنشان درست وکامل نبود….لذااون لیدرهاتونستندبواسطه ی همون ناآگاهی(ونه نفهم بودن مردم)سوارانقلاب بشن…
مادراین ۳۷۷سال ازسوی رهبران دینی،سیاسی و«کاریزما»و«احزاب»،آنهم باهرعقیده ومسلک که درهدایت این سیاهی لشگرتاریخ سازعامل وفاعل بودند،حرفهاوفعل هایی شنیده ودیده ایم که دُم خروس شان اینک پیداشده است…
حرفهایی که زمان دلیل آن نمی شود.
یعنی چی این زمان؟
یعنی که هرفعل وترک فعلی ازهرفاعلی رو بایددرترازوی زمان خودش قًضاوت کرد واین حرف،حرف درست وصحیحی ست.
یارومیاددرخاطرات گویی اش -که اینک بواسطه ی شبکه های ماهواره ای آسان وفورابه سمع واستماع سیاهی لشگرتاریخ سازمی رسد!!-آنرادرظرف زمان حاضر تحلیل می کند وازقضا سعی داردکه دُم خروس های خودش وجربان خودش ودوستان وهمفکران خودش راپهنان ولاپوشانی کند.وصدالبته همچنان خودشان راهم تنهاتاریخ سازصالح تاریخ معرفی…
امابعضی چیزهااصولند؛
یعنی چی این؟!
یعنی در ظرف زمان پرنمی شوند…
این اصول چیست؟
اصول مثل نگفتن دروغ؛مثل حق آزادی و عدالت برای همه…
کسی که ایمان واعتقادبه چنین اصول هایی داشته باشدهیچ وقت درمحضرتاریخ کاری نکرده ونمی کندکه دُم خروسش پیداشود؛واگرکاری هم کرده وحرفی هم زده، عذرتقصیربه پیشگاه تاریخ می آوردوبااقرار وجبران،آنرا اصلاح می کند،این آدم اصلاح طلب است ومصلح؛ وقهرمان مردم…مردم بایدگردآن جمع شوند…
اینکه یک جاماخودمان راخط قرمز بدانیم وکسی راحق«ان قلت»کردن نباشد ویابخواهیم برای روکم کردن افرادی روبه زندان بیندازیم،این دیگرباحرفهای دمکرات منشانه _که ازسرناچاری و علت آن هم حضورتکنولوژی ست!_جفت وجورنمی شه وباصطلاح بایداین ضرب المثل رو گفت که:
«دُم خروس روباورکنیم یاقسم حضرت عباس رو»!؟
مجموعه دم خروس(باهمه کاستی هایش)۱۰۰شماره ی آن پیشتردرفیس بوک وکانال اینجانب منتشرشده است.که ازاین به بعدهر۱۰تای آن رایکجابایک مقدمه ی اضافی،(یعنی همون ادامه ی اما…)قصه ی مارا(به زعم ودیدگاه وشناخت روزنامه نگاری که کم وبیش درماجرای قبل وبعد انقلاب ۵۷ حضورداشته و حالا ازسربیکاری شیطون شده ومیخاددُم خروس هارو نشون بده)می خوانید.هرکی هم میگه درست نیست خُب به زعم خودش درست؛ودرست که باشدمامی پذیریم وتصحیح می کنیم…
ومی تونن هم بنویسن و یاهرکاردیگه ای که خواستن بکنن.ماهم کارخودمان رامی کنیم و همینطورسعی می کنیم دُم خروس های تاریخی روازیربرف ولحاف ملا بیرون بکشیم وبه ایشون بگیم:
عالم محضرتاریخ است،لطفن درمحضرتاریخ جفنگ نگیم وتُپق نزنیم…
این هم مجموعه ی اول:
دُم خروس((۱)
روزنامه آریا(روی دکه)۲تیر۱۳۷۸نقل از روزنامه سلام:
روزنامه سلام درستون الوسلام نوشت:
بامطالعه تاریخ اسلام مادچارسردرگمی می شویم درزمان حضرت علی(ع)خوارج به ایشان ایرادمی گرفتندوتازمانی که دست به اقدام مسلحانه وناامن کردن راه هاوحادثه هانزده اندعلی (ع)باآن هاکاری نداشت.ولی درحال حاضرآقای هاشمی رفسنجانی می فرمایندکه سوال کردن در مرز خط قرمزمنورهبری ممنوع است!
۲۷آبان۱۳۹۵
https://www.facebook.com/photo.php…

دم خروس(۲)
روزنامه فتح۸دی۱۳۷۸
دری نجف آبادی:
باند سعیدامامی ازماخواست مساله قتل هارادفن کنیم.ولی ماافشاءکردیم،!!
۲۸آبان۱۳۹۵
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209555777805538&set=a.10200109452453308.170714.1660183900&type=3&theater

دم خروس(۳)
الشرق الاوسط چاپ بیروت ولندن دیروزادعاکرددستگاه شنودی که درخانه داریو# فروهرکارگذاشته شده بودمنجربه کشف شبکه ترورهای اخیرشده است.این روزنامه مدعی شددرگیری کلامی میان داریوش فروهرو همسرش بانیروهای امنیتی که بیش ازقتل این دوروی داد،دردستگاه هایاستراق سمع یکی ازمراکز اطلاعات نزدیک خانه فروهرضبط شده است.به نوشته الشرق الاوسط یکی ازکارکنان این مرکز ازمحتوای نوارشگفت انگیز زده شده وآن رابه یکی ازمسئولان می رساند.این مطلب می افزاید درنوارمزبوریکی از قاتلان پس از قتل فروهر تلفنی با…صحبت می کندوخطاب به وی می گوید:«حاج آقا!کارباموفقیت تمام شد.امامامجبورشدیم ازدست زنش راحت شویم».
نقل از: روزنامه خرداد۲۴آذر۱۳۷۷
۱۲ضربه به سینه داریوش و۲۸ضربه به پروانه!
روزدوشنبه۲آذرماه خبرقتل داریوش فروهروهمسرش پروانه ازطریق مطبوعات منتشرشد.آنان به طرز فجیعی باضربات چاقو به قتل رسیده بودند.۱۲
ضربه به سینه فروهرو۲۸ضربه برپیکرهمسرش/
نقل از:نشریه عصرما،۲۵آذر۱۲۷۷،ش۱۱۰
اول آذر۱۳۹۵
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209576897053506&set=a.10200109452453308.170714.1660183900&type=3

دم خروس (۴)
۲۲آبان۱۳۶۰،کتاب «درمکتب جمعه«،ج(۴)
آیت الله موسوی اردبیلی(رئیس قوه قضائیه)درنماز جمعه:
«امروز مادری تلفن می کند از من می پرسد من بچه ام منافق است زورم هم نمی رسد،نمی توانم بروم جایی بگویم،می ترسم تا او را بگیرند،او مرا بکشد،من زهر به غذایش بریزم شرعا درست است؟».(تکبیرنمازگراران).
کتاب”درمکتب جمعه”ج۵،خطبه نمازجمعه۱۱تیر۱۳۶۱
موسوی اردبیلی:
اگرانسان یک مشاورجبونی داشته باشدوبخواهددراین مواردحساس وبحرانی بایک مشاورجبون،ترسو،بزدل مشاوره کنداین جزیک ترمزبسیاربدنتیجه ی دیگری نخواهدداشت…
کتاب”درمکتب جمعه’ج۶،خطبه نمازجمعه۱۲فروردین۱۳۶۲
موسوی اردبیلی:
بحمدالله چهل میلیون جمعیت داریم،بااین رشد جمعیت هم که ماداریم ومرتب بالامی رودچندسالی نمی گذردکه آمارمان خیلی بالا می رود،مادیگر تنظیم خانواده که نداریم یادتان باشد،آمده بودنددرکوچه هابه ما می گفتندیک فرزندبرای برای یک خانواده کم،،دوفرزندزیاد،یک فرزندونصفی کافی است!!ماکه دیگرازاین حرفهانداریم.
برادران عزیز!
خواهران عزیز!
اگرمیانگین هرخانواده راپنج نفربگیریم،می شودهشت میلیون واحدخانواده،ازاین هشت میلیون واحدخانواده،زیرچهارمیلیون مساله ی مسکن ندارند،چون اینهاروستانشینند؛نوعادرروستاهامساله ی مسکن مطرح نیست.بخشداری ها،فرمانداری ها،استانداری ها،شهرهاوشهرک ها،شهرستان ها،چهارمیلیون به بالاواحدخانواده ی شهروندداریم.من دقیق نمی دانم،قسم هم نمی توانم بخورم،اماآماری است داده اند،می گویندواحدساختمان دومیلیون و۲۰۰هزار است. این معلوم نیست دقیق باشد،می گوئیم دومیلیون ونیم.می گوئیم دوملیون و ششصد_حالایک خُرده زیادتروکمتر_این معنایش این است که یک میلیون ونیم یا پائین تر،یک میلیون و سیصد،یک میلیون ودویست،یک میلیون وصدواحدخانواده در ایران سرپناه ندارند این مربوط به ایران نیست.اکثرکشورهای جهان سوم گرفتاراین وضعند،گرفتاراین وضعند .یابدتریابیشتریاکمتر،ماهم این جوری هستیم… این باری نیست که به دوش یک نفربگذاریم.این بار،باراجتماع است پولدارها، متمکنان، آنهایی که ازشان برمی آید،…مقداری ازاین بارراسبک کنند…
۵آذر۱۳۹۵
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209611347194738&set=a.10200109452453308.170714.1660183900&type=3

دم خروس (۵)
روزنامه انقلاب اسلامی۱۶خرداد۱۳۶۰
نامه ی گروهی ازنمایندگان مجلس به هاشمی رفسنجانی(رئیس مجلس)
جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی!
اصل ۸۴قانون اساسی می گوید:
“هرنماینده دربرایرتمام ملت مسئول است وحق دارددرهمه مسائل داخلی وخارجی کشور اظهارنظر نماید”
ودراصل ۸۶می گوید:
“نمایندگان #مجلس درمقام ایفای وظایف نمایندگی دراظهارنظرورای خودکاملاآزادندونمی توان آنهارابه سبب نظراتی که درمجلس اظهارکرده اندیاآرایی که درمقام ایفای وظایف نمایندگی خودداده اند،تحت تعقیب یا توقیف کرد”
…شمابخوبی می دانیدکه ازماه های اول افتتاح مجلس که تا حدودی مواضع سیاسی نمایندگان مجلس روشن شد،عده ای ازنمابندگان که از نظرنفردراقلیت قراردارند،همواره به جرم ابرازعقیده واظهاررای تحت فشارهای مختلف قرارگرفته اند.ازنیش زدن های گوناگون زبانی درمجلس گرفته تاتوهین درخارج مجلس وتهدیدوحمله به سخنرایی هاوحتی کتک زدن هامشاهده شده است!
ازجمله:مدتهاست که عده ای دم ورودی مجلس اجتماع می کنندوبه عده ای ازنمایندگان که به نظرآنهامنحرف هستندبه شکل های مختلف توهین می کنند…
متاسفانه باسکوت وحتی مستقیم وغیرمستقیم توجیه کاری های بسیاری مسئولان ازاین شگردهای انحرافی این عده گستاخ که اعمالشان باهیچ معیاراسلامی وانسانی سازگاری ندارد…
محمدرضاامین ناصری،سازگارنژاد،میزنی،مصطفی تبریزی،یوسفی اشکوری، ارسلان فلاح حجت،انصاری،رضااصفهانی،رضارمضانی،حسن بهروزبه، نصراللهی، محمد محمدی،سیدین
…..
محمود صادقی…
مشکل همچنان باقی ست؛فقط ولایت فقیه مطلقه شد!وقوه ی قضائیه عصای دست!!
۹آذر۱۳۹۵
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209654445272163&set=a.10200109452453308.170714.1660183900&type=3

دم خروس(۶)
۱
مهدی خزعلی در چهاردهمین تحلیل هفتگی خود از شبکه جهانی «دُرّ تی وی» که در ۲۸مین سالگرد ترور «دکترکاظم سامی» منتشر شد،گفت:
«نمی‌دانم این حرف که می‌گفتند اینها احکام قتل و ترور افراد را از آقای خوشوقت،مصباح، محسنی اژه‌ای و خزعلی می‌گرفتند درست است یا نه، چون در مورد آقای خزعلی می‌دانم که به غیر از یک‌بار که آن هم «اسدالله لاجوردی» گوشی تلفن رو روی بلندگو گذاشته بود و آقای «حبیب‌الله آشوری» می‌شنیدند و از آقای خزعلی پرسید که آیا شما کتاب توحید حبیب آشوری را موجب ارتداد می‌دانید؟ که پدر جواب می‌دهد بله آقای «حبیب الله آشوری» مرتد است و آقای مصباح نیز همین حکم را می‌دهد و سرانجام لاجوردی با استناد به این احکام حبیب‌الله آشوری را اعدام می‌کند.
۲
هفته نامه آبان۲۸فروردین۱۳۷۸ش۷۱
ابوالقاسم خزعلی:
بعضی ازروزنامه نویسان چیزهایی درموردبعضی مسائل می نویسند که اگرامام می بود،حکم قتل صادرمی کرد.
۳
محمد مختاری در روز پنج‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۷۷۷ پیش از غروب برای خرید از منزلش خارج شد و دیگر بازنگشت تیمی از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران او را ربودند و به قتل رساندند.
جنازه پوینده دربادامک شهریار پیدا شد!
«۱۸آذرماه محمدجعفرپوینده یکی دیگرازنویسندکان ومترجمان کشورپس ازخروج ازمحل کارش درخیابان ایرانشهر تهران ناپدیدشدوهرگز به منزل نرسید.اما جنازه پوینده روز۲۱ آذردربادامک شهریارپیداشد!»
(نقل از:نشریه عصرما،۲۵آذر ۱۳۷۷ش۱۱۰ ).
جنازه مجید شریف در خیابان استاد مطهری!
پزشکان قانونی سرگرم آزمایش های پزشکی هستند.تاعلت مرگ دکترمجید شریف،مترجم وجامعه شناس راتعیین کنند.خانواده متوفی به خبرنگارماگفتند: دکترشریف روزپنجشنبه،۲۸آبان ماه ازساعت۷صبح برای ورزش صبحگاهی ازمنزل خارج شدو۶روزبعدجنازه اش راباهمان لباس گرمکن در پزشکی قانونی یافتیم.جنازه دکترساعت ۷صبح درخیابان استادمطهری،لارستان بیستم پیداشده بود».
(نقل از روزنامه ایران،۸آذر۱۳۷۷(
آخرین ترجمه پوینده،اعلامیه حقوق بشربود!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209670142704589&set=a.2243561902783.118532.1660183900&type=3

دم خروس (۷)
۱۲آذر ۱۳۵۸تصویب قانون اساسی
روزنامه جمهوری اسلامی۸فروردین ۱۳۶۰
آیت الله صانعی:(عضوشورای نگهبان): درسخنانی قبل ازخطبه ی نمازجمعه تهران:
شورای نگهبان مفسرقانون اساسی است.شورای نگهبان درمقابل دویست رای درمجلس رایش قاطع است.
اگربه اصول قانون اساسی مراجعه کنیدتنهانظری که می توانیم حاکم قراردهیم نظرشورای نگهبان است.
شورای نگهبان درقانون اساسی قداست دارد.شورای نگهبان درقانون اساسی تعیین کننده کاندیداهای ریاست جمهوری دردوره های بعداست.دوره های بعدامام ودردوره های بعدباشورای نگهیان است.
نظارت برانتخابات مجلس؛نظارت برانتخابات ریاست جمهوری،شورای نگهبان مفسیرقانون اساسی است.شورای نگهبان درمقابل دویست رای درمجلس رایش قاطع است.
یعنی اگراکثریت مجلس مطلبی راگفتندشورای نگهبان تشخیص دادمخالف قانون اساسی است طبق خودقانون اساسی ردمی شود.من فکرمی کنم اگربخواهیم اختلاف بینش هاکناربرودواگربخواهیم بهترپیام امام پیاده شودبایدبرگردیم به شورای نگهبان مسئولیت رابه عهده آنان قراربدهیم که قانون اساسی هم قرارداده که یک وقت خدای ناکرده یکی ازماهادرانحراف قرارنگیریم….
۱۳آذر۱۳۹۵
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209693260922530&set=a.10200109452453308.170714.1660183900&type=3

دم خروس (۸)
حسین الله کرم، رئیس شورای هماهنگی انصار حزب الله،دو روز پیش دراینستاگرام خود مدعی شد “یک جاسوسه به ارتباط غیراخلاقی با ۵ وزیر کابینه”، از جمله علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اعتراف کرده است. آقای الله کرم ادعا کرد شخصی به نام “آ. چ” این اعترافات را به زبان آورده و استعفای علی جنتی مرتبط با همین اعترافات بوده است.
هفته نامه آبان۲۸فروردین۱۳۷۸ش۷۱
حسین الله کرم:
من پاسدارهستم وپاسدارعضوهیچ گروه وحزبی نیست.واگرکسی مدرکی داشت بفرستدسپاه پاسداران که بنده رااخراج کنند.(سخنرانی درمسجدمهدیه کرج)
من افتخارمی کنم که مورد استفاده ی نیروهای اصولگراهستم.
۱۳آذر۱۳۹۵
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209694014621372&set=a.10200109452453308.170714.1660183900&type=3

دم خروس(۹)
روزنامه رسالت۵اسفند۱۳۶۸
آذری قمی:
سخنرانی قبل ازخطبه نمازجمعه تهران:
هنوزعده ای مقدس نما ومتحجردرذهنشان نرفته که وقتی امام می فرمایندولی فقیه می تواندحتی نمازو روزه راتعطیل کند،به خاطرحفظ حکومت اسلامی است.روی شان نمی شودبه امام اعتراض کنندبه من اعتراض می کنند.
روزنامه کیهان۲۹تیر۱۳۶۵
آذری قمی:
بعضی معتقدندانقلاب اصل است واگرفکرفلان فرددرجامعه مطرح شودبه ضررانقلاب است.لذابایدصاحب چنین فکری راازچشم مردم انداخت!
۱۶آذر۱۳۹۵
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209721093178319&set=a.10200109452453308.170714.1660183900&type=3

دم خروس(۱۰)
۲۹آذر۱۳۸۸سالگرد درگذشت آیت الله منتظری ست
۱
روزنامه کیهان۷خرداد۱۳۶۶
مصاحبه ی مهم رئیس مجلس)هاشمی فسنجانی)درباره ی رهبری آینده بامجله ی پاسداراسلام:آقای منتظری نه رقیبی داردونه کسی باایشان معارضه خواهدکرد.ایشان رهبربلامنازع آینده انقلاب است.
مادردوران زندگی مان ازشاگرهای مبرزباآقای منتظری بودیم.ماواقعاازوقتی چشممان رابازکردیم وروحانیت راشناختیم مریدآقای منتظری بودیم وبه ایشان عشق می ورزیدیم.امیدهایمان درایشان تبلورپیداکرده است.
۲
هاشمی رفسنجانی:آقای خامنه ای عشق من است!
دانشجویی از آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره ارتباط وی با رهبر معظم انقلاب پرسید که وی پاسخ داد:
درایران دو نفر مانند من و رهبری را پیدا نمی کنید که تااین اندازه نزدیک به هم باشند.
وی گفت : عشق من آقای خامنه ای است،بیش از ۵۰۰ سال است که ما با هم دوست و همکار هستیم و اسرار جدا از هم نداریم و در همه مسایل با هم مشورت می کنیم.البته طبیعتا ممکن است در مواردی با هم اختلاف نظر پیدا کنیم.
۳
هاشمی رفسنجانی:
حسن خمینی چون خیلی می داند علامه است!
در همایش بزرگداشت بانو خدیجه ثقفی،همسر امام خمینی (ره)، که با حضور اعضای بیت امام و برخی از مسئولین تشکیل شد، آقای هاشمی رفسنجانی نیز یکی از سخنرانان مراسم بودند و در اوایل سخنرانی خود از حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی این‌گونه تقدیر کرد:
علامه حجت الاسلام و المسلمین حاج حسن آقا خمینی مجتهد نمونه‌ای است که با هوش بالا به خوبی مسایل را تحلیل می‌کند و درس خارج ایشان در قم مورد توجه است.
۴
سعدی:
نوبت عاشقی ست یک چندی
۵
روزنامه کیهان،۱۸اردیبهشت۱۳۶۸
سخنان آیت الله صانعی پیرامون علل وعوامل استعفای آیت الله منتظری:
آبت الله صانعی بااشاره به اینکه اتخاذاین تصمیم ازطرف امام نعمتی بود که شامل مردم وآیت الله منتظری شد،گفت:
دشمن می خواست ازکانال تقوا،فضلیت،فقه وتعهدنفوذکندومعلوم نبودکه درصورت موفقیت دراین کارچه بلایی برسرایران می آمد.که ماهنوزعمق آن فاجعه رادرک نکرده ایم.خدانمی خواست که آیت الله منتظری وسیله ای بشوندبرای ضربه به اسلام واین لطفی بودکه خداوند شامل حال این فقیه بررگوارکرد.
وی بااجتناب ناپذیرخواندن ضربه ای که ممکن بودازطریق آیت اِلله منتظری به اسلام ونظام ج.ا.واردکنند،گفت:
امام عاطفی،مهربان رئوف همچون امیرالمومنین باهمه شناختی که نسبت به مسائل دارندحاَضرنمی شودکه ازاین راه ضربه ای به پیکراسلام بخوردوایشان یک امرواجب الهی،اسلامی وانقلابی راباشجاعت بیان می کنند.
۲۸آذر۱۳۹۵
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209852709388642&set=a.10200109452453308.170714.166018

آذرماه ۱۳۹۵

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1246058475462244:0

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)