دربارۀ امپریالیزم: گفتگو با تراب ثالث – ۱۰ نوامبر ۲۰۱۶
دو بخش قبلی به گفتگو با فریبرز رئیس دانا و ناصر زرافشان اختصاص داشت. این سومین و آخرین بخش از این مجموعه است.
در بخش نخست این گفتگو تراب ثالث ریشه های تاریخی تئوری امپریالیزم و سهم لنین و دیگران را در شکل گیری تئوری کلاسیک امپریالیزم شرح می دهد، در بخش دوم به نتایج سیاسی تئوری لنین و سهم ویژۀ تروتسکی در تکامل تئوری امپریالیزم اشاره می کند و پس از آن در بخش سوم دربارۀ مراحل رشد اقتصاد جهانی و مرحلۀ بعد از جنگ توضیحاتی ارائه می کند، سپس در بخش آخر به مرحلۀ اخیر اقتصاد جهانی، نقد تئوری های پس از جنگ، جهانی شدن سرمایه داری و مبادلۀ نابرابر می پردازد و بحث را با جمع بندی ملزومات درکی انقلابی از تئوری امپریالیزم در چارچوب فهم درست اقتصاد جهانی به پایان می رساند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)