مدل بینش ناب
ارزش های محوری مدل بینش ناب انسان متعالی
صداقت ، عدالتخواهی ناب ، آزادیخواهی ناب ، احترام به حرمت های ناب ، عشق ورزی ناب ، گذشت ناب ، تامل ناب ، تحمل ناب ، تسلط ناب، تندرستی ناب ، آرامش خاطر ناب ، بینش ناب ، قابلیت ناب، زندگی ناب و حیات ناب
تعریف :ِ
مدل بینش ناب با استراتژی دست یابی به جایگاه ارزی انسان متعالی طراحی شده است . ماموریت این استراتژی مبتنی بر حذف موانع ، حاشیه ها و زوایدی است که شتاب پویایی ذهن را برای دست یابی به بینش ناب دریک بازه زمانی کند و یاغیر ممکن می سازد . مدل بینش ناب انسان متعالی یک مدل ارزشی است و تکیه بر ناب بودن مصالح زیرساخت، ساختار وروساختار معماری تصویر ذهنی انسان دارد به عنوان تنها دارائی مشهود و نامشهود فوق هوشمند کائنات که قادر به مدیریت کلان در حفظ و نگهداری و نیز رشد وتوسعه و ارتقاء آن است به هدف تبدیل ناب منابع به منافع ناب ، در تمامی عرصه های حیات سیاره ای .
ارکان بینش ناب :
روش تولید ” بینش ناب” مبتنی بر پنج اصل ساختاری استوار بر یک بنیان زیر ساختاری و روساختی متشکل از سه اصل یک پارچه است. با صحت( درستی + دقت ) در فهم ( درک واقعی تناسبات سازوکارها ) هر یک از آنها و نیز ارتباطات فی مابین (صحت فهم پیچیدگی ارتباطات تناسبات سازوکارها) می توانیم به تولید پایداری از بینش ناب برسیم .
اصول پنجگانه ساختاری تصویرذهنی ناب :
۱- عدالت خواهی به مفهوم کاربردی،پذیرش جایگاه ارزشی و ضد ارزشی تناسبات سازوکارها ی فردی و جمعی آنطور که در واقعیت خود هستند.
۲- آزادیخواهی به مفهوم کاربردی، برخورداربودن از اراده آزاد اخلاقی و بکارگیری پیوسته آن در طول حیات .
۳- احترام به حرمت ها به مفهوم کاربردی ، محترم شمردن حریم ها ی فردی و جمعی موجودات.
۴- عشق ورزی به مفهوم کاربردی ، مهرورزی ، بذل محبت ، عطوفت و بخشش بدون چشم داشت ، به موجودات .
۵- گذشت به مفهوم کاربردی ، استفاده بهینه ازپالایش مفاهیم در هم آمیخته از رخدادهای لحظه ایی که آینده ورود به حال را به خروجی گذشته می دهد . تا در زمانمکان رخداد ها ونیزبازتاب های تعاملی پس از آن نتایج متعالی ببار آورند .
اصل یگانه زیرساختاری تصویر ذهنی ناب :
صدق ابزاری است ذهنی مفعومی برای فهم صحت میزان برابری کیفیت مشاهدات واقعیت پدیده ها با واقعیت آنها . به عبارت دیگر صدق دارای یک مفهوم شهودی برای سنجش صحت انحراف ازمعیار مشاهده واقعیت پدیده ها از واقعیت آنها در نزد انسان است. از این تعریف بر می آید که تصویر ذهنی با زیرساختارصدق کیفیت مشاهده واقعیت پدیده هایش به واقعیت آنها در پائین ترین میزان انحراف از معیار واقعی و نزدیک ترین کیفیت به آن است . هر قدر میزان این انحراف کوچکتر باشد ، ورودیهای به ناحیه مرئی ذهن از طریق ابزارهای پنجگانه باکیفیت بالایی درمفاهیم در سیستم عصبی مرکزی گزینش خواهند شد . بنابراین با نهادینه نمودن صدق در زیر ساختار تصویر ذهنی ، ذهن مدیریت گزینش مفاهیم متناسب با پدیدار شناختی صدق را اعمال خواهد نمود .
ذهن صادق پیوسته در پی فهم “صحت ” پدیده هاست ، در این صورت ایده های بر خواسته از آنها از کیفیت بالایی برخوردار خواهند شد . به عبارت دیگر ریسک سرمایه گذاری برروی چنین ایده هایی درحد قابل توجهی کاهش خواهند یافت .
میدانیم که ایده ها برای تجاری شدن الزاما باید از مراحل ( پیش دانه – دانه – پییش رشد – رشد ) با موفقیت عبور کنند ، و این مستلزم عبور توفیق آمیز آنها از کارآزمائیهای مربوط به هر مرحله است و در نهایت اخذ تائیدیه های مورد قبول استانداردهای جمعی .
استانداردها مجموعه ها یی از دستورالعمل های راست آزمایی ” تعیین میزان صحت” موارد آزمون خود هستند. صحت تابعی است از متغییر های “دقت “به اضافه “درستی “. دقت معدل تعداد اندازه گیری درستی است.
“درستی” تابعی از متغییر” راست “است . بنابراین ضامن “راست بودن”” صحت” آن است .
در ادبیات جمعی یک واژه از مصالح تصویر ذهنی وجود دارد که به دلیل مفهوم کاربردی اختصاصی آن درتعیین انحراف از معیارهای “بشری” از آن سود می برند . این واژه ، که کاملا مفهوم اختصاصی و یکسانی برای ابنای بشردارد “صدق ” است .
صدق تنها واژه ایست که مفاهیمی نظیر برخورداری از مستحکام ، منسجام ، ماندگاربا قابلیت مرجع اندازهگیری انحراف رفتار آدمی از معیار انسانیت از آن استنتاج می گردد . پس بی تغییرنسبی است . چینش این واژه در چیدمان زیرساختاری تصویر ذهنی پیامد های ذیل را برای ذهن جمعی در پی خواهد داشت :
الف – دریافت های حواس حداقل پنج گانه پس از عبور از یک صافی یکسان به نام “صدق مورد استفاده ذهن قرار می گیرد.
ب- خروجیهای فراورده های ذهن نیز مجددا پس از عبور از این صافی منتشر می شوند .
پ- دریافت ها و خروجیهای دست کم ، ایجاد تنش جمعی را باعث نخواهند شد .
پیامد های ذیل را برای ذهن فردی در پی خواهد داشت :
الف – فرد در چینش پیکره بندی یا ساختار تصویرذهنی خود چیدمانهایی مناسب با زیرساختار ذهنیش را گزینش خواهدنمود.
ب- بلوغ اختیارش سبب می شود که برای تعیین مصالح ساختاری تصویر ذهنی سبز خود قدرت انتخاب بهینه داشته باشد.
در این صورت پیکره بندی ( سازه ، ساختار) تصویر ذهنی را از:
تعیین صحت جایگاه ارزشی( عدالتخواهی) هرظرفیت نظری و قابلیتهای عملی منتج از آن برای دست یابی به منظور معینی از دیدگاه معماری تصویر ذهنی بینش ناب( معماری با زیر ساختار صداقت و ساختار عدالتخواهی ، آزادیخواهی ، احترام به حرمت ها ، عشق ورز و گذشت )
نقطه شروع و اساس تولید بینش ناب، جایگاه ارزشی آن است. دریافت کنندگان می تواند جایگاه ارزشی هرظرفیت نظری و قابلیتهای عملی منتج از آن را شهودکنند . جایگاه ارزشی، تنها در نزد دریافت کنندگانی که مفهوم صدق در آنها شهود می شود قابلیت مصرف دارد . فراورده های نظری و به تبعه آنها فراورده های عملی( رفتار فردی و سازمانی ) که پاسخ متناسبی به نیازهای دریافت کنندگان صادق خود در زمانمکانهای تعیین شده را بدهند موجبات آرامش خیال و پایداری در صداقت دریافت کنندگان را فراهم نموده اند (احترام به حرمت ها)
تجلی تعالی انسانی در تعامل نواحی مرئی و نامرئی ذهن و کالبد :
۱- فراورده های نظری و به تبعه آنها فراورده های عملی که پاسخ متناسبی به نیازهای دریافت کنندگان صادق خود در زمانمکانهای تعیین شده را در روش تولید بینش ناب را میدهند باید از معماری تصویر ذهنی بینش ناب نشات گرفته باشند . تا جایگاه ارزشی ظرفیت های دریافت کنندگان صادق با صحت فهم ارزش محتوایی آن بیگانه نباشند .
بنابراین چیدمانهای چینش شده اصلاح پیوسته در معماری تصویر ذهنی بینش ناب همواره باید فراورده های نظری و به تعبه آن فراورده های عملی خود را پشتیبانی کند . تا جایگاه فراورده های نظری و عملی بینش ناب ونیز مقصد آن به صحت تعریف شده باشد .

۲- با استفاده از نقشه تصویرذهنی بینش ناب و چینش چیدمانهای زیرساختاری ( صداقت) و ساختاری (عدالتخواهی ، آزادیخواهی ، احترام به حرمت ها ، عشق ورز و گذشت ) ذهن دارای یک معماری با زیرساختار صداقت می شود. دراین حالت جریان تولیدات بینش ناب برای تولید هرفراورده نظری و در پی آن رفتاری ناب متناسب با پاسخگویی به هریک از نیاز های دریافت کنندگان شناسایی ، طراحی و در بسته بندی با قابلیت صحت در فهم ارائه می گردد .چون بینش ناب یک سازوکار بازخوردی است دراین چرخه بتدریج ادراکاتی که در آن صحت فهم شهود نمی شوند حذف خواهند شد .
ایده های برخواسته از بینش ناب بسیار متفاوت از ایده های برخواسته از سایر بینش هاست . در ایده های برخواسته از بینش ناب موارد زیربطور فزاینده و پیشرونده لحاظ می شوند.
۱- جرقه های ایده اولیه در ذهن برخوردار از بینش ناب درراستای بسوی تعالی چرخه زیستی زده می شوند .
۲- جریان پیشرونده ایده ها ازمرحله خلاقیت و، نوآوری تا کار آفرینی بدون وقفه صورت خواهند گرفت و تلفات زمانی در آن به سمت صفرمیل خواهند کرد .
۳- اهداف ایده ها به سمت حل مسائل مرتبط با ارتقاء سلامت و دست یابی به آرامش خاطر فردی و جمعی در یک اکوسیسم حیاتی حمایت شده گام خواهند برداشت .
۴- اهداف واقعی خواهند شد و موانع ذهنی و عملی بر سر راه توفیق نخواهند داشت .
۵- واقعی شدن اهداف ایجاد کشش در دریافت کنندگان را به حد اکثر میزان خود خواهد رسانید
۶- خشونت فردی و به تبعه آن جمعی به سمت صفر میل خواهدنمود .
۷- ضایعات انسانی ، جانوری و گیاهی به سمت صفر میل خواهدنمود .

نتیجه:
تولید بینش ناب می تواند همراه با پدیدار شناختی ذهن و خود شناسی فلسفه ای باشد ، برای حذف کلیه چیدمانهایی که سبب اتلاف عمر فردی ، جمعی و منابع فردی و جمعی درچیدمان های چینش شده در تصویر ذهنی بشر در جهان کنونی شده اند.
مهمترین تاثیر بکار گیری این روش ایجاد ارتباط صادق ، پیوسته و پر ثمر انسان با خودش است . زمانیکه انسان به عنوان یک جزء از کل با خودش رابطه ناب داشته باشد . مسلما کل ابناء بشر از این منافع برخوردار خواهند شد .

۱- ستاده های ناب از حواس پنجگانه:
۱-۱- حذف ستاده ها ی فاقد ارزش استانداردبینش ناب ،تعیین جایگاه ارزشی ستاده ها بر اساس ضوابط استاندارد ارزشی بینش ناب حواس پنجگانه قبل از آنکه برای پاسخگویی( قبل از پردازش ) به ناحیه بینش ناب ارسال شود .( با استفاده از صحت مفهوم کاربردی گذشت ).مدیریت بهینه مواد اولیه ،زمان و انرژی( حذف اتلاف ،زمان ، انرژی و ستاده ها ی غیرناب)
۱-۲- پاکساز تاثیرات حذف ستاده ها ی فاقد استاندارد ناب بینش قبل از پردازش ، از حافظه کوتاه مدت ( با استفاده از صحت مفهوم کاربردی احترام به حرمت ها ) مدیریت بهینه پاکساز حافظه کوتاه مدت وحفظ حافظه بلند مدت از الاینده ها( حذف آلاینده های ذهنی)
۱-۳- مسدود کردن راههای ورودی آلاینده ها به خیال( خیال پردازی غیر ناب از مجاری ، وسوسه ، حرص ، طمع ، خشم ، نفرت ) و پاکسازی خیال از آلودگیهای ایجاد شده و در حال ایجاد .( با استفاده ازصحت مفهوم کاربردی عشق ورزی ناب، مهرورزی ناب، تامل ناب و تحمل ناب)
۱-۴- ارتقاء پیوسته خیال به سوی خیال صادق ( با استفاده از صحت مفهوم کاربردی عدالتخواهی ناب ، آزادیخواهی ناب و تسلط ناب)
۲- کیفیت بیولوژیکی حواس پنجگانه:
۲-۱- مراقبت های بهداشتی و پزشکی از سیستم های شنوایی ، بینایی، بویایی، چشایی و لامسه متناسب با استاندارد های بهداشتی و درمانی موجود .
۳- معماری تصویر ذهنی بینش ناب:
۳-۱- شهود و پردازش ستاده ها، با بهره گیری از فلسفه پدیدار شناختی ، خود شناختی، دانش شناختی و انواع منطق ها و تعامل با تجربیات ناب، صحت فهم ستاده ها که متشکل از تناسبات سازوکارهای ساده تا فوق پیچیده شناخته شده تا بطورکلی ناشناخته هستند را می توان با استفاده ازصحت فهم صدق هر یک از اجزاء تناسبات سازوکار ها نسبت به خودشان و نیز به نسبت به کل زنجیره آنها تا رسیدن به یک صحت فهم واحد از ناحیه معماری تصویر ذهنی وبانک اطلاعات تعبیه شده ناب به روز در آن شهود نمود.( در این حالت شهود وسوسه ، خشم ، نفرت ،ناامیدی ، نادانی ، حماقت ، حرص، طمع، نیرنگ ، افسون ، وسایر چیدمان های ذهنی که چینش آن در معماری تصویر ذهنی به تعالی انسان خدشه وارد می آورد ، به سمت صفر میل می نماید. این در حالی است که چیدمانهای عدالتخواهی ناب ، آزادیخواهی ناب ، عشق ورزی ناب ، احترام به حرمت های ناب، صبر ناب و گذشت ناب در صحت مفاهیم کاربردی خود در ساختار پیکره بندی تصویرذهنی چینش شده است . ودر نتیجه حضور آنها است که شهود ناب حاصل می گردد.
۳-۲- پاسخگویی ناب وبه حافظه سپاری ناب، مدل متعامل دریافت ستاده ، شهود ناب ستاده ، پردازش ناب ستاده ، پاسخگویی ناب به ستاده درناحیه معماری تصویر ذهنی و با استفاده از بانک اطلاعات تعبیه شده ناب به روز که حاوی فلسفه پدیدار شناختی ، خود شناختی، دانش شناختی و انواع منطق ها وتجربیات ناب است ، اتلاف زمان و انرژی و نیزمیزان انحراف از معیار بینش ناب را در پاسخگویی ناب به ستاده ها را به سمت صفر متمایل می کند. در این حالت ، نتایج عملی ناب حاصل از بینش ناب رضایت خاطرناب، آرامش خیال ناب ، رشد تعالی بینش ناب برای انسان با بینش ناب فراهم می آید .( انسان متعالی )

ارسال ورودیهای از طریق حواس پنجگانه ( کیفیت بیولوژیکی حواس ) به سیستم عصبی مرکزی
دریافت ستاده ها از طریق گیرنده های حواس پنجگانه در قشر خاکستری مغز ( کیفیت بیولوژیکی سیستم عصبی مرکزی )
شهود ستاده های دریافت شده متناسب با کیفیت معماری تصویرذهنی ( نوع وکیفیت بینش)
منشاء مصالح زیرساختی ، ساختاری و نقشه معماری تصویر ذهنی برگرفته از ( میراث نیاکان متشکل از دارائیهای مشهود و نامشهود + دانش جمعی روز آمد + شرایط اقلیمی + کیفیت بیولوژیکی + مهاجرتهای تحمیلی ، اجباری و اختیاری + شرایط خاص ) کیفیت مصالح و نقشه معماری تصویر ذهنی
میراث نیاکان دارائیهای مشهود : دست آوردهای مشهود نیاکان ، دارائیهای سرزمینی مشهود اعم از منابع طبیعی و فراورده های موجود دست آوردی در طی قرون و اعصار
میراث نیاکان دارائیهای نامشهود: دست آورد های نامشهود نیاکان ، دارائیهای سرزمینی نامشهود اعم از دست آورد های فکر نیاکان در طی قرون و اعصار و نیز واردات آنها بر اثر مهاجرت و تهاجم ها شامل ، دارائیهای فرهنگی ، ادبی ، دینی ،اعتقادی و هر آنچکه در باور انسانی می گنجد .
دانش جمعی روز آمد : مجموعه دانش به روز بشری که حضور ملموسی در زندگی بشر دارند .
شرایط اقلیمی : تاثیرات آب و هوایی بر جثه ، روان و شیوه زندگی
کیفیت بیولوژیکی : تاثیرات ژنتیکی ، مواد غذایی ، بهداشت جسمی و روانی
مهاجرتهای تحمیلی : اثرات تهاجمی بر دارائیهای مشهود و نامشهود طرفین در گیر در جنگ ها
مهاجرت اجباری : تاثیرات مهاجرت هایی نظیر تبعید ، شغلی ، تحصیلی و ازدواج
مهاجرت اختیاری : تاثیرات کلیه جا به جائیهای اختیاری که از روی تدبیر یا تمایل صورت می گیرد
شرایط خاص : تاثیرات شرایطی نظیر زندان ، اسارت ، مبتلا به بیماریهای صعب العلاج ، عدم موفقیت های دراز مدت ، مبتلا به انواع سندرم ها، اختلال جنسیت ، رهبران فکری ، عقیدتی ، سیاسی و دینی جامعه ،فرزند پرورشگاه ، فرزندخوانده ، فرزند خیابان ، فرزند اماکن فساد جنسی ، متاثر ازحوادث غیر مترقبه ، متاثر ازانواع اعتیاد ها ، متاثر از فرسودگی و از کار افتادگی .
تفکر از علی علی کریمی . اول ماه مه سال ۲۰۰۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)