آنچه امسال در هفتم آبان ماه در روز بزرگداشت كورش بزرگ در پاسارگاد روى داد گرچه براى بسيارى، مخصوصاً در اپوزیسیون چپ تا حد زيادى غافلگیرکننده بود براى رژيم اما ادامه روندى بود كه نه‌تنها نشانه‌هایش را در همه‌جا می‌دید بلكه از مدت‌ها پيش تلاش می‌کرد تا در حد توانِ خود آن را تحت كنترل خود درآورده و مهم‌تر از آن اجازه ندهد به مجراى طبيعى خود افتاده و مخالفینش بتوانند از آن علیه اش استفاده كنند.
اين روند چيزى نيست مگر روند بيدارى ايرانيان و آشنایی هر چه بيشتر آنان با گذشته پرافتخار ميهنشان؛ گذشته‌ای كه رژيم اسلامى از بدو روى كار آمدن تلاش كرد كه هر دو جنبه آن را نفى و از خاطره‌ها بزدايد؛ گذشته افتخارآمیز ايران قبل از اسلام و گذشته افتخارآمیز دوران شکوفایی ايران قبل از انقلاب اسلامى در دوران پهلوى.

رژيم اسلامى همواره شكوه ايران باستان را نفى كرده و می‌کند كه قبل از اسلام در ايران خبرى نبوده و اين اسلام بوده كه دوران شکوفایی ايران را رقم‌زده و هم‌زمان شکوفایی ايران پيش از انقلاب اسلامى را نيز نفى می‌کرده و می‌کند كه در ايران قبل از انقلاب اسلامى جز ويرانى، جز فساد، جز ضعف، جز زبونى، جز وابستگى و جز استبداد خبر ديگرى نبوده است.

در ابتداى انقلاب اسلامى كه شورِ كورِ انقلابى اگرنه همه را كه بسيارى را فراگرفته بود، انقلابیون از طيف مذهبى، مصدقى و چپ را به اين باور آورده بود كه با تبليغات می‌توانند آن تصوير غیرواقعی تیره‌وتار از گذشته ايران را براى هميشه و همه نسل‌ها بدل به واقعیتی تاريخى و انکارناپذیر كنند؛ اما چنين نشد.
چراکه در ابتداى انقلاب، انقلابیون يا بهتر بگوییم پهلوى ستيزان حساب و يا حتى تصور سه نكته مهم را نمی‌کردند:
يكى ناتوانى وصف‌ناپذیرشان از برآوردن آمال و آرزوهاى مردم، ديگرى حافظه جمعى مردم از دوران قبل از انقلاب و ديگرى گسترش سرسام‌آور تكنولوژى و شبکه‌های اجتماعى.

از ابتداى انقلاب و روى كار آمدن جمهورى اسلامى عدم توانایى مسئولان در برآوردن آمال و آرزوهاى مردم نمايان شد. روزبه‌روز بر مشكلات مردم افزوده شد و با افزوده شدن بر مشكلات مردم تبليغات و سياه نمایی‌های انقلابیون و دشمنان خاندان پهلوى کم‌کم رنگ باخت. ابرهاى تیره‌وتار به كنار رفت. دست انقلابیون رو شد و همه حتى آنان كه در انقلاب شركت كرده بودند و فريب تبليغات انقلابیون را خورده بودند در زاويه ديدشان نسبت به گذشته تجدیدنظر كردند.

اين تجدیدنظر جمعى در جامعه كه از مردم عادى و پس از آنان فریب‌خوردگان انقلاب شروع شد کم‌کم به نسل جوان نيز سرايت كرد و کم‌کم شتاب گرفت. واقعیت‌های تلخ نظام اسلامى، نسل جوانى را كه روزبه‌روز خود را از انقلاب و انقلابیون بیگانه‌تر حس می‌کرد و هیچ‌یک از آمال و آرزوهایش را براى يك زندگى آزاد و رها در نظام انقلابیون از چپ و راست‌دست يافتنى نمی‌یافت و جز تحقير و سرزنش از اين هردو چيز ديگرى نديده بود را وا‌داشت تا با چشمى بازتر و ديدى منصفانه‌تر به گذشته بنگرد. جوانان هر چه بيشتر نگريستند گرایششان به آن بيشتر شد تا بدان جا كه گرايش به دوران پهلوى و علاقه به پادشاه فقيد در نسل‌های پس از انقلاب از بسيارى از نسل انقلاب كه آن دوران را به چشم ديده و تجربه كرده بودند نيز فزونى گرفت.

اين حس گرايش به گذشته براى نسلى كه جز امرونهی، تحقير، سركوب و سرزنش از انقلاب و انقلابیون چيز ديگرى نديده بود کم‌کم به علاقه‌ای ریشه‌دار بدل شد و با انقلاب تكنولوژى از احساسات و باور شخصى به يك باور جمعى بدل گشت.

در ابتداى انقلاب اسلامى كسى تصورش را هم نمی‌کرد كه به‌زودی روزى فرا خواهد رسيد كه ايرانيان و مخصوصاً نسل جوان بتوانند در هر جا حتى در كنج اتاق‌هایشان بر صفحه تلفن‌های دستى آنچه را كه از بزرگ‌ترهایشان در خلوت‌خانه‌هایشان درباره ايران دوران پهلوى شنيده بودند و باورش برايشان سخت می‌نمود را به چشم در فیلم‌های قديمى ببينند و به‌دروغ بودن تبليغات نظام و انقلابیون از چپ و راست يقين پيدا كنند؛ و از آن مهم‌تر به چشم ببينند كه در اين گرايش تنها كه نيستند هيچ، بی‌شماری از هم سن و سال‌هایشان نيز با آنان هم‌فکر و هم‌نظرند.

رژيم این‌همه را به‌خوبی می‌دید و از مدت‌ها پيش سعى كرد تا آنجا كه می‌تواند جلو اين روند را بگيرد. از دست‌وپا كردن گروه‌ها و سازمان‌های به‌ظاهر سلطنت‌طلب كه با تندروی‌های آن‌چنانی و فحاشی‌های زننده سعى كردند تا مردم را نسبت به طرفداران راستين پادشاهى و پهلويسم بيزار كنند تا اشخاص به‌ظاهر معقول‌تری كه با ستايش از رضاشاه كبير و محمدرضا شاه سعى كردند در لابه‌لای تبليغاتشان اين ذهنیت را رواج دهند كه گرچه آن دو پادشاه بزرگ بودند و خدمت‌گزار اما گويا وارثشان شاهزاده رضا پهلوى مثل آنان نيستند و توانش را ندارند.

هدف مشخص بود. رضاشاه و محمدرضا شاه درگذشته‌اند و خطرى از جانب آنان نظام را تهديد نمی‌کند اما شاهزاده زنده است و بايد بی‌اعتبار شود كه خطر اصلى اوست. تنها نگاهى به روند جنجالى بعضى شخصیت‌های مشكوك كه هر از چند گاه یک‌بار براى مدتى در تلویزیون‌های خارج از كشور ظهور می‌کردند و با جنجال سروصدایی به پا می‌کردند و در لابه‌لای حرف‌ها و جنجال‌هایشان تلاش می‌کردند مردم را به شاهزاده بدبين و از او نااميد كنند به‌خوبی گواه اين روند است.

اين روش به‌مرور رنگ باخت و نتيجه نداد. کارایی‌اش را از دست داد و اين سرداران هم گاه به‌سرعت و گاه آرام‌آرام كنار رفتند. اين روش كه كارساز نیفتاد روشى ديگر در پيش گرفتند: بی‌اعتبار كردن شاهزاده به بهانه يگانگى ملى.

تنها كافى بود شاهزاده با گروهى از اقوام ايرانى ديدار كند؛ و يا انتخاب نظام سياسى آينده ايران را در لابه‌لای سخنانش به رأی و اراده مردم واگذار كند. جنجال و واویلایی بود و هست كه به راه می‌افتاد. او را خائن، دشمن يگانگى ملى و طرفدار تجزيه و نابودى ايران می‌کردند.
اين روش هم كه رنگ باخت و در ايرانيان درون كشور و مخصوصاً جوانان اثر نكرد شمشيرها را از رو كشيدند.

حال نامه سرگشاده پشت نامه سرگشاده انتشاریافته و دریکی ايشان را از سلطنت خلع كرده و در ديگرى به «توهين» ايشان به «جوانان» ایران‌زمین اعتراض می‌شود؛ و در ديگرى از اينكه ايشان رسيدن به سلطنت را اولویت مبارزاتى خود نمی‌دانند برمی‌آشوبند؛ و همه اين كارها را هم به نام طرفداران و فدائيان خاندان پهلوى و سلطنت می‌کنند.تنها نگاهى گذرا به اين روند چندساله به‌خوبی نشان می‌دهد كه اين حمله‌ها کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و هدایت‌شده است.

البته نظام اسلامى تنها به تلاشى مذبوحانه براى بی‌اعتبار كردن شاهزاده قناعت نكرده و نمی‌کند. آيا تصادفى است كه از چند سال پيش زمزمه‌های عوامل نظام از گوشه و كنار بلند شد و نفوذ ويرانگر جمهورى اسلامى در منطقه را بانفوذ ايران باستان از مديترانه تا يمن مقايسه كردند؟ آيا تصادفى است كه آن ژورناليست مجيزگوى بی‌بی‌سی، جنايتكارى چون سردار قاسم سليمانى را كه تمام منطقه را به خاك و خون كشيده، سردارى عارف خواند و ثبات و امنیت ايران را مديون تلاش‌های او و نيروهاى تحت فرمانش و نظام اسلامى معرفى كرد؟
آيا تصادفى است كه هم‌زمان با تبليغات علیه شاهزاده رضا پهلوى و تجزیه‌طلب خواندن او كه هر مرغ مرده‌ای را به خنده وامی‌دارد نظام اسلامى را يگانه حافظ تمامیت ارضى و يگانگى ملت ايران معرفى می‌کنند؟

نه! این‌ها هیچ‌کدام نه تصادفى است و نه بی‌برنامه! هرچه توجه جوانان به گذشته پرافتخارشان، چه پيش از اسلام و چه پيش از انقلاب اسلامى، بيشتر می‌شود، تلاش نظام براى بی‌اعتبار كردن شاهزاده رضا پهلوى تنها شخصیتی كه طبیعتاً می‌تواند و از این پتانسيل برخوردار است كه از اين روند بهره گرفته و براى نظام اسلامى دردسرساز شود علنی‌تر و تندتر خواهد شد.

آيا تصادفى است كه يكى دونفری كه با ادعاى پهلوى دوستى و سلطنت‌طلبی با هياهو به شاهزاده حمله می‌کنند از طيف جوان انتخاب‌شده‌اند؟ نه! این‌ها هیچ‌کدام تصادفى نيست. اين روند قطعاً ادامه خواهد داشت. حمله‌ها به شاهزاده رضا پهلوى قطعاً شدت خواهد گرفت و بايد آماده و هشيار بود. مخصوصاً دلسوزان وطن‌پرستی كه از سر علاقه انتقاداتى به شاهزاده دارند كه حق مسلم آنان است بايد هشيار باشند تا مبادا ناخواسته وارد اين بازى شده و انتقادات گاه به‌حق خود را به‌گونه‌ای مطرح نكنند كه نظام اسلامى از نظرات آنان سوءاستفاده كند. خوشبختانه بسيارى از اين وطن‌پرستان به اين امر مهم پى برده و اجازه اين سوءاستفاده را نخواهند داد.

ولى آنچه مسلم است ايرانيان راستين حتى آنان كه به ايشان انتقاداتى دارند درنهایت شاهزاده را تنها نخواهند گذاشت و در خلال اين جريان دست خیلی‌ها رو شده و ازاین‌پس نيز بيشتر از پيش رو خواهد شد و البته چه چيز هم بهتر از اين؟

شایان آریا

حزب مشروطه ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)