«شب ایران »

این ظلم و جنایات شب ایران است
از دزدی و پست فطرتی ویران است
خواهند برفت منافقان خوانخوار
ملای شغال کی چنان شیران است

مهندس شاهین میر محمد حسینی

مرگ بر خامنه ای و روحانی و مجتبی خامنه ای تروریستهای زبون دزد و فاسد جنایتکار
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.com.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.comhttp://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini