فایل صوتی قسمت چهاردهم گفتگو (دوگانگی خردکننده و فرساینده بهرام آرام)
http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Jozve_Sabz_14.mp3

بخشهای پیشین در این آدرس است:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=401

در کوره راه‌های تهی می‌شتافتم
چون سوسمار مست به دنبال آفتاب
در زیر پنجه‌های تَرم،
ریگ‌های خشک
فریاد می‌زدند که ما تشنه‌ایم، آب
شرمنده می‌گذشتم و آبی نداشتم…

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)