«جمله باید روند این نظام و رهبریش»

این نظامِ بی قانونِ آخوندی
ضد حق است و عدل و آزادی
رانت خوار و مفت خوار اقلیتی
فاسد و غیر انسان و ددی
دین و ایمانشان دروغ؛ ظالم
خون مردم خورند با ریا دائم
بس منافق در رو و ضد بشر
در نهان جانی اند؛ کدام عالم؟
بس تمامیت طلب و حسود
نامده اند ز ره رسیده زود
به میلیاردها دلار؛ ز دزدی و جور
از جنایات خود برند هی سود
تا که هست این نظام و رهبریش
زندگی نیست بهر خلق و ایرانش
جمله باید روند تا که رسیم
باز به روزهایی خوش و بی غش

مهندس شاهین میر محمد حسینی

مرگ بر علی گدا خامنه ای و مجتبی گدا خامنه ای و حسن گدا روحانی تروریستهای دزد و فاسد جنایتکار
برای توضیح موضوع شعر و لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب
Facebook: Shahin Mir M. Hosseini