اطلاعیه در مورد تهدید وزیر حقیر و فاسد اطلاعات در مورد خانواده محترم اینجانب در ایران

هموطنان عزیز و ملت شریف ایران

از آنجا که اینجانب بر علیه جنایات و فساد؛ دزدیها؛ اختلاسها؛ اعدامها؛ شکنجه ها و ظلم و ستم ؛ بدرفتاری با خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی؛ و شانتاژها و سرکوب در داخل کشور در ارتباط با مقامات کشورهای دیگر به افشاگری کامل و صریح میپردازم بارها خانواده اینجانب در داخل کشور تحت فشار و بدرفتاری قرار گرفته اند و امشب حدود ساعت هشت و نیم شب به وقت هلند شخص وزیر فاسد و دزد و ناکارآمد اطلاعات محمود علوی با تماسی اینجانب را مجددا” به ترور خود و کشتن برادر محترمم در ایران تهدید نمود. بدین وسیله بار دیگر به نظام دیکتاتوری تروریستی فاسد فعلا حاکم در ایران یادآور می گردم که با ترور؛جنایت؛ خیانت و تهدیدات گستاخانه و رفتارهای زبونانه از سر سفلگی نمی توانند موجب توقف آزادیخواهی و دموکراسی و حقوق بشر خواهی ملت شریف ایران و توقف انتقادات اینجانب از نظام فاسد از لحاظ اخلاقی کاملا سقوط کرده و بی دین و ایمان و بی قانون و بی مشروعیت گردند.

آزاد و پاینده ایران

مهندس شاهین میر محمد حسینی – هلند

مرگ بر علی گدا خامنه ای؛ مرگ بر پسر دزد و نالایقش مجتبی خامنه ای؛
مرگ بر حسن گدا روحانی؛ مرگ بر تمامیت نظام دیکتاتوری فاسد تروریستی و مزدورانش
برای کسب آگاهی و اطلاعات مهم و بیشتر به لینکهای زیر مراجعه نمایید:
www.shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.com