فریناز فریناز دختری از جنس پرواز
برای حفظ عفت خویش پر کشیده ، دختری باز

حکومت ظلم و ستم گرفته ، دوباره جان یک زن
برای شهوت خویش دوباره ملتی شده پر غم

گر خون هزاره به جوش آید زین همه ظلم
به هم ریزند کل گیتی، از مهاباد تا شهر قم

آنجا که فتوا داده زنان هستند نیمی از مرد
گر انسانی خاموش بنشیند زین همه ظلم، هست مایه درد

به حال دختران سرزمینم دل خدا هم گرفته
گویی ز مردان هم غیرت را این حکومت گرفته

مادران به چشم خود دیدند

روزی که ندا رفت و به خون غلتید
روزی که ریحانه را بر دار دیدند
روزی دیدند صورت سوخته دختران را با اسید
امروز با پرواز فریناز به پیش خدا یقه دریدند

مادران سرزمین اهورایی
گفتند خدایا چیزی نخواهیم ز تو جز رهایی

دیگر ز مردان سرزمین خود گویی نداشتند، امید
این را میتوان از نگاهشان دید و شنید

وقتی که مردان به خونخواهی همه جا را به آتش کشیدند
انگار نور امید در دل زنان بود و طعم حمایت را چشیدند

دختران سرزمینم ندا ،ریحانه، فریناز، پروازتان بود با شکوه
زین پس ایستاده ایم برای حفظ دختران خویش همچو کوه 

سروده رضا امیری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)