کوچ قوچ هابه مطبوعات!
“با #قوچانی” وقتی که می آمد #روزنامه ی #سلام برای صفحه بندی نشریه ی تازه تاسیس شده ی”#عصرما”ارگان”#سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی”آشناشدم.
آنزمان صفحه بندی،حروفچینی وچاپ “عصرما”درروزنامه ی سلام انجام می شد.
هردفعه یکی ازاعضای این سازمان،مثل”#محسن آرمین”و”#عرب سرخی”_که خودش مدتی مدیراجرایی روزنامه ی سلام هم بود_برای نظارت برصفحه آرایی (که دستی بود)آنجابودندوگاهی “محمدقوچانی”هم باآنان بودودرنظارت برصفحه بندی نشریه عصرماکمک می کرد.
همان زمان شایعه ای شنیدم که ایشان وچندنفردیگر(که نمی خواهم الان اسم ببرم)وابسته ی بیت رهبری هستند؟(الله اعلم).به هرحال پشت هرشایعه ای چیزکی به حق یا ناحق هست!
ازآنزمان”قوچانی”رشدکردوخیلی هم سریع.
مثل خیلی ازکسانی که ازاین جا وآنجابه مطبوعات کوچ کردندوشدندروزنامه نگار!
آنهاتربیت شدند،توزیع شدندتاسربزنکاه،آن استراتژی که تشخیص مصلحت نظام جمهوری ولایت فقیه است رابه سرانجام برسانند.افرادی که درحال حاضرویاقبلن مثلابازجووسربازجوونگهبان سلول انفرادی ویاکارشناس واجاویاکارشناس مرکزتحقیقات استراتژیک،یاوکیل دادگستری ویا حقوقدان بوده وهستد.
البته مطبوعات ونوشتن حق همه شهروندان ایرانی ست،حالاهرشغلی که داشته باشند.امادرمطبوعات ایران قضیه فرق دارد؛پای ثابت #مطبوعات ایران عده ای خواص هستند.آنهاآمده انددربورس مطبوعات،تاخریدارداشته باشند.پای ثابت مطبوعاتند.ازاین جاوآنجاواین نهادوآن نهادوارگان به مطبوعات کوچ کردند.آنهاعلاوه بر آنکه بایستی همیشه دیده وخوانده شوندبایددرسربزنگاه حساس کارهایی رابه انجام برسانندکه سودش دوطرفه است.یعنی اولاهمواره ودائم تنهاخودشان هستندکه دربورس مطبوعات ارزش افزوده پیدامی کنند،ثانیاخیال نظام #جمهوری #ولایت #فقیه را هم راحت می کنندکه توانسته مطبوعات رادرکانال خودخواسته هدایت کندو
مزاحم هایی مثل مرا دک کرده واگر هم شیطنت کند،زندانش کنند واگرزندان گارگرنیفتدازحیزانتفاع بیاندازنش…
امثال منی که فقط درتمام این سالهایک شغل وممردرامدداشته وآن هم روزنامه نگاری بوده است.
خب چه می شود کرداستراتژی وسیستم جمهوری ولایت فقیه ضعیف کشی ست؛ایضادرمطبوعات.
والسلام
#محمد #شوری
#نویسنده و #روزنامه نگار
بیست وششم مهرماه۱۳۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)