یکبار به دوستى که از بمباران سوریه توسط روسیه لذت مضاعف مى برد و قبل از ورود روسیه به قضیه سوریه مخالف سرسخت دخالت ایران در امور سوریه بود و یکباره با ورود روسیه همه چیز تغییر کرد پرسیدم: شما که اینقدر مدعى افکار مترقى و حقوق بشر و خیلى چیزهاى دیگر هستید چرا یکدفعه مثل بوقلمون رنگ عوض کردید و حالا مدافع اسد بمب بشکه اى و پوتین شدید؟ نگاهى بهم کرد و با تفرعن خاصى جواب داد: سیاست پیچیده تر از این حرفهاست، خندیدیم هر دو و ادامه بحث را نالازم دیدم چون که مى دانستم همین پیچیدگى بود که در اوایل انقلاب عکس امام را در ماه دیدند و با اینکه مدعى تفسیر هگل و مارکس و آدام اسمیت بودند و افتخار مى کردند که افکار اینها را به زبان خودشان فهمیده اند، نهایتاً به مقام عامل دست چندم لاجوردى و خلخالى نزول پیدا کردند و یا در زمانى که حتى آخوندهاى محافظه کار هم خود را از خلخالى دور نگه مى داشتند تا لکه شرم جنایتهاى خلخالى دامنشان را نگیرد، اینها با افتخار خلخالى را کاندید اصلى حزب خود براى نمایندگى مجلس شوراى اسلامى معرفى کردند. خوب دیگر دم خروس باید جایى نمایان گردد، یادم است که موقع اختلاف اردوغان و پوتین، اینها هر روز مانند اینکه هماهنگ شده باشند خوب و بد کارشان محکوم کردن ترکیه شده بود و همه وظایف خود را بجز جنگ و دشمنى با ترکیه ترک کرده بودند که با مصالحه اردوغان و پوتین یکباره ورق برگشت و همه یا سکوت کردند و یا اصلاً فراموش کردند که تا دیروز اینها حتى خورد و خوراک خود را فراموش کرده بودند و همه هم و غم شان اصلاح کاستى هاى ترکیه بود. (البته کسانى که من را میشناسند مى دانند من یک هزارم درصد هم به ترکیه سمپات ندارم و اکثراً هم خیلى از سمپات هاى سابق روسیه که امروز رنگ عوض کرده اند و شده اند سمپات ترکیه، من را به دشمنى با ترکیه متهم مى کنند) غرض فقط نشان دادن خاصیت گله گوسفندى بودن چپولهاى آریایى-شیعه گرا است که امروز به جاى عکس خمینى عکس پوتین را در ماه مى بینند و از قدیم شرمشان مى آید بگویند کمونیست هستیم و نهایتاً مانند دکتر مموت خود را عدالت طلب مى خوانند.
خیلى ها به مردم عادى ایراد مى گیرند که چرا به بع بع امیر تتلو چندین هزار نفر بع بع مى گویند و این را نشان از انحطاط فکرى جامعه مى پندارند، اما آیا کسى ایرادى گرفته است که چندین هزار نفر که خود را نخبه، زبان دان، باسواد و عالم مى پندارند همیشه بدون اینکه از او خواسته شود، بدون هماهنگى لازم بصورت هماهنگ شروع به بع بع کردن مى کنند؟ چوپان اینها پوتین است، چوپان ما کیست؟ چوپان شما کیست؟ آیا انسان مى تواند بدون چوپان زیست کند؟ لازم به ذکر است که مؤسسین ادیان ابراهیمى هم همه خاستگاه چوپانى داشته اند و یا بنوعى تجربه شغلى چوپانى داشته اند شاید آنها اولین بار از تجربه همزیستى خود با گوسفندها به اشتراک روانى گوسفند و انسان پى برده اند و از این طریق توانسته اند رهبرى گوسفندان سخنگو را به دست بگیرند!

image

image

image

image

image

image

image

image

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)