homa-hoodfar
آهای حقوق بشری ها! آهای جاسوس های برانداز نرم! شرم هم خوب چیزیه. دیگر چه می خواهید؟ زبانتان مو در نیاورد، آنقدر که از این نظام مقدس الاهی بد گفتید و هی گفتید حقوق بشر در ایران نیست؟ پس آن آقای لاریجانی ی حقوق بشری ی اسلامی دُم خر است در آنجا؟ ها؟ اگر دُم خر است ایشان و نه حقوق بشر اسلامی، چه جور می شود که ایشان شش صد و پنجاه هکتار زمین را در شهر تهران لاریجانی خور می کند و یک دانه عر عر هم نمی کند؟ ها؟ اگر وی خر بود، خر مگر کِرم زمین خواری دارد؟ اگر کِرم زمین خواری داشت، پس چرا در سرزمین و میهن خودش، در شهر خودش، در همان نجف مقدس زمین خواری نکرد؟ شرم کنید و دست بردارید از تشویش اذهان عمومی و براندازی ی نرم. چه جور نیست حقوق بشر در آنچه از ایران به جا مانده؟ هست. انسان دوستی یی که در نظام مقدس و الاهی هست، در کجا پیدا می کنید؟ شما ببیند اگر این بانو “هما هود فر” که یک کار ضد حقوق بشری کرده، یعنی با پذیرش استادی و درس دادن در یکی از دانشگاه های دژمن کانادایی به همکاری با یک دولت خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران دست یازیده بود، اینک رحمت اسلامی بر او تابید و امروز آزادش کردند. امروز سخنگوی گوگوری مگوری ی اعتدالی وزارت امور خارجه نظام مقدسمان از آزادی هما هودفر به دلیل های انسان دوستانه خبر داد. وی در دوره ای که در بازداشت بسر می برد، آنقدر از سوی نظام مقدس در حقش انسان دوستی انجام گرفت، که وی از سر شرمنده گی از محبت های برادران بازجو سر از بیمارستان روانی در آورد. بازهم بگویید در ایران حقوق بشر نیست! خجالت بکشید، کسی از این آقایان مقدس ها در ایران با حقوق بشر کاری ندارد، جانم. برادران سرهاشان به جاهای دیگر بند است. همه سرگرم به کار خویشند. دارند بار خود را خوب تر می بندند. حقوق بشر یعنی چه؟ معنویات را بچسبید. سی و هفت سال است دارند معنویات به خوردتان می دهند و هنوز هم حالیتان نیست.

عمل از: ابو اکاذیب (خروس ایرانی ی پیشین)
به التاریخ بیست و ششم سپتامیر ۲۰۱۶ نصرانی
برابر با بیست و هشتم امرداد ۱۳۳۲ قمپوریسیونی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)