درودهای گرم ما را بپذیرید

برگزاری چهارمین «کنگره سکولار دموکرات‌های ایران» را به همگی ایرانیان کوشنده درراه گسترش ارزش‌های سکولار شادباش می‌گوییم.

تلاش و سازمان‌دهی خردمندانه و پایدار کنشگران این  جنبش بر شاهدان و دست‌اندرکاران اپوزیسیون پوشیده نبوده و ایرانیان آزادی‌خواه را در طی سال‌های گذشته امید فزاینده بخشیده است. در کنار رویش و باروری ساختار و سازمانی این جنبش، ما گواه بر پیشبرد درون‌مایه  آن نیز بوده‌ایم و چشم‌به‌راه گفتمان‌های تیزنگر و رهگشای آن در آینده هستیم. نوشته‌ها و گفته‌های کوشندگان « جنبش سکولار دموکراسی ایران» بر باورمندی و ژرفای اندیشه اپوزیسیون ایران بسی افزوده‌اند.

یکی از دستاوردهای ژرف این جنبش روشن ساختن آن اندیشه بوده که سکولاریسم تنها به جدایی نهاد دین و دولت نمی‌پردازد بلکه جدایی هرگونه ایدئولوژی از نهاد دولت را بایسته می‌شمارد.

حزب مشروطه‌ی ایران (لیبرال دمکرات) در همین راستا امید به گفت شنودهای پژوهش‌گرایانه برای آینده‌ی نزدیک و دور ایران با کوشندگان این جنبش داشته و به دستاوردهای آن کوشش‌ها بسیار امیدوار است.

با آگاهی جنبش، تنی چند از هموندان حزب ما در گذار ۴ سال در نشست‌ها و تلاش‌های « جنبش سکولار دموکراسی ایران» همکاری نموده و ما را از دستاوردهای آن آگاه می‌داشته‌اند. امید است که همکاری میان حزب ما و جنبش شما هرروز افزوده گشته و بر بنیاد آن، ایرانی، سربلند، آزاد، آباد و خردپرور ببار آید.

پاینده باد ایران
زنده‌باد ملت ایران
دبیرخانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)