IRAN-POLITICS-MONTAZERI...(FILES) Picture dated 05 February 1989 shows Ayatollah Hossein Ali Montazeri speaking on the occasion of the 10th anniversary of Iran's Islamic Revolution. Montazeri, the second most powerful man in Iran until eight years ago, has become one of the Islamic Republic's leading dissidents and a catalyst of recent political unrest.

نوار مکاملات منتظری با هیات مرگ در جمهوری اسلامی پس از ۲۸ سال منتشر شده است. این سند تاریخی نیست، تاریخ سرکوبها و قتل عامها در جمهوری اسلامی از جمله قتل عام سال ۶۷ وسیع و شناخته شده است و احتیاجی به افشای یک کاست کفتکوی درون نظام ندارد. خاورانها و خانواده های اعدام شده ها سند گویای این قتل عامها هستند. همانگونه که کشتارها و قتل عامهای داعش احتیاج به افشای مکالمات ابوبکر بغدادی با معاون و یا جلادهایش ندارد. همانطور که قتل عامهای هیتلر احتیاج به افشای مکالمات درونی دستگاه نازی نداشته است. حتما تاریخ نویسان آینده میتوانند از این سند و اسناد بسیار دیگری که در آینده پس از جمهوری اسلامی بدست میاید در باره چگونگی و چند و چون دقیق قتل عام ۶۷ استفاده کنند، اما به عنوان سند افشاگرانه روز ارزش و اعتباری ندارد. زمانی این سند افشاگرنه بود که منتظری و یارانش همان زمان شهریور ۶۷ این سند را افشاء میکردند. اما منتظری که با آینده نگری نگران آینده نظام اسلامی و چهره خمینی بود نمیتوانست به چنین عملی دست بزند. این سند میتواند برای روشنگری ذهن آن دسته از جوانان که متوهم به جناح مغلوب رژیم نظیرخاتمی و میرحسین موسوی، جلادهایی بی نظیری مانند صانعی و موسوی خوئینیها و بقیه دسته جلادان در جناح مغلوب اصلاح طلب هستند بهره گرفت.

منتظری از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و مبتکر نهاد ولایت فقیه بود. قتل عام ۶۷ در طول دهه ۶۰ جریان داشت، ۶۷ یک نقطه اوج آن بود. او با همه آن قتل عامها همراه بوده و همراهی کرده است. او با سرکوب و قتل عام مردم کردستان، ترکمن صحرا، با سرکوب جنبش کارگری و سازمانهای چپ آن، با سرکوب زنان و حجاب اجباری و…برقراری قوانین شرع اسلامی و قصاص و سنکسار که از آغاز جمهوری اسلامی شروع شده بود همراه بوده است. بستن دانشگاه و سرکوب و قتل و اعدام دانشجویان در سال ۵۹ در پرونده منتظری است. مطبوعاتی نظیر بی بی سی و خیل کسانی که همیشه بدنبال جناح خوش خیم در رژیم اسلامی بوده اند این سند را نشانه تفاوت منتظری با بقیه سران رژیم تبلیغ میکنند. اما خود این سند گویای آن است که منتظری یک چهره وفادار به نظام اسلامی بود که اعدامهای افراطی مقطع ۶۷ را خلاف مصالح نظام خود میدانست. به جز این باید دلائل دیگری نیز در این مخالفت او وجود داشته باشد که اگر اسناد کافی موجود باشد میشود آن را هم نشان داد. احتمالا خودش احساس کرد و باخبر شد که خلع او از مقام جانشین ولایت فقیه دارد رقم میخورد. برای همین به جای یک عزل ساده که برایش بی اعتباری میاورد او خواسته به عنوان یک مقام مهم و همردیف با ولایت فقیه برکنار شود.

منتظری تا آخر عمرش مخافتی با نظام اسلامی نداشته است. افشای این سند هدفش چهره ساختن از منتظریها و اپوزیسیون درون نظام و نیرو بخشیدن به آنهاست. جانیان بیرحمی که نه تنها دست کمی از رقبای حاکم امروشان ندارند بلکه زمانش وحشی تر از همینها بوده اند. در خاطرم چهره وحشی و درنده خوی صانعی و اردبیلی و خوئینی و….همانند گیلانی و لاجوردی و…زنده است.

این سند پس از ۲۸ سال نه اعتبار تاریخی دارد و نه سندی افشاگرانه است. بخشی از باندهای مغلوب درون رژیم که دیگر جایی برای خود در درون رژیم حتی به عنوان اپوزیسیون منتقد نمیبینند. دارند برای آینده خود سرمایه گذاری میکنند. افشای این سند نه برای افشاگری، بلکه برای کسب محبوبیت نزد مردم به جان آمده از جمهوری اسلامی به بیرون درز داده شده است.

محمود قزوینی (وطنی)

۱۰ آگوست ۲۰۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)