بیانیه کارزار لغو گام به گام اعداماعدام زندانیان اهل سنت

مردم انساندوست و شرافتمند ایران

 شوربختانه، در صبحگاه روز سه شنبه ۱۳۹۵/۵/۱۲، دست کم بیست نفر از زندانیان کرد اهل تسنن که در زندان رجایی  کرج نگهداری می شدند، با وجود اطلاع دادن به خانواده هایشان که در همان روز برای آخرین دیدار با خویشاوندان محکومشان درزندان رجاییشهر حاضر شوند، بدون رعایت این قرار از پیشتعیین شده، اعدامشدند و جنازه هایشان نیز در اختیار خانواده هایشان قرارنگرفت. مسئولان قضایی به جای برگزاری آخرین ملاقات این زندانیان با خانواده هایشان، جسد بیجان عزیزانشان را در پزشکی قانونی کهریزک در مقابل چشم خانواده ها قرار دادند و سپس خودسرانه آنان را در گورستان بهشت زهرا به خاک سپردند.

این اقدام مسئولان قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر نشانداد که ایشان برای جان انسانهایی که جرمشان معلوم نیست و در دادگاههای مخفی، بدون حضور وکیل منتخب خود و خانواده شان و بدون حضور هیئت منصفه به اعدام محکوم میشوند، پشیزی ارزشقائلنیستند. خبرفجیع اعدام بیست نفر ازهموطنان اهل سنت مان ما ر اتکان داده است. اینان، بنا به گفتهی خودشان، و بنا به گفته وکلای مستقلی که با آنان سروکار داشته اند و همچنین همبندیهای آنان که  با آنها نیز همفکر نیستند اما ماهها و سالها از نزدیک با آنها زندگی کردهاند، پس از تحمل مدتها فشار و شکنجهی طاقتفرسا، قربانی  سناریوهای امنیتی شده اند. اینان، بدون رعایت اصول اولیه دادرسی عادلانه و قانونی به صورت فله ای و در بیدادگاهی پنجدقیقه ای  محکوم به اعدام شده اند و احکامشان نیز دستمایهی اهداف سیاسی شدهاست تا هرچندگاه بار دیگر عده ای از ایشان را به قربانگاه ببرند و جان شیرینشان را  بگیرند و خانواده هایی را داغدار عزیزانشان کنند.

صدور حکم اعدام برای هموطنان کرد سنیمان که همه از اقلیتهای مظلوم و محروم جامعهماناند در شماردردناک ترین احکام اعدام است. اینان، خواهان آزادی عقیده و تبلیغات دینی خود هستند. هر پرونده دراین رابطه نیز باید درهمین چارچوب بررسیشود. متناسبنبودن جرم با مجازات آن و سوء استفاده از اعترافاتی که تحت فشار و شکنجه گرفتهشداست و هیچ مبنای قانونی ندارد و تلختر از همه تشکیل دادگاههای غیرقانونی و غیرعلنی و بدون حضور وکلای مستقل، و عدم امکان دفاع قانونی برای متهمان و صدور احکام اعدام جمعی، همه اقدامهایی غیر قانونی است، و گرفتن جان انسانها برپلیهی احکام این نوع دادگاهها عملی انسان ستیزانه است.

این نکته شگفت انگیز است که پس از اعدام دستهجمعی این هموطنان مظلوم ، بیانیه های مختلف صادر، و به نحوی نامستند گفته هایی پرشمار، از جمله اتهاماتی در بارهی وقایعی که پس از دستگیری آنها اتفاق افتاده است، به صورت کلی و یک جا، به همه آنها نسبت داده شدهاست. اگر مقامات امنیتی وقضایی با این اطمینان، اتهامهایی این چنین وسیع را متوجه آنها می کنند چه هراسی دارند که دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه، با حق دفاع عادلانه و قانونی، برایشان برگزار کنند؟

ما اینک نگران جان دیگرمحکومان به اعدامیم و از همهی وجدانهای آگاه  استمداد می طلبیم که جلو این ستم آشکار را بگیرند و نگذارند خانواده ها بیش ازاین داغدارشوند.

ما، از همهی مردم دلسوز میهن کهنمان نیز می خواهیم  که به حرمت جان و خون آدمیان، و برای حفظ وطن از خشم و کین و جنگ و خونریزی، به هرگونه که میتوانند مانع این اقدامهای ضدانسانی و ضدملی شوند. این اعدامها با توجه به شرایط منطقه ، جز خدشه وارد کردن به وحدت و همبستگی ملی و کاشتن تخم نفرت و کین ثمری ندارد. این اعدامها با ادعای ایجاد امنیت ، خود مهم ترین عامل نا امنی در آینده خواهدبود. بارها گفتهایم و باز هم می گوییم که مجازات خشونت آمیز اعدام نه تنها درمان دردهای جانگزای مردم کشورمان نیست، بلکه به باز تولید خشونت و فرارویش آن به سطحی وسیعتر میانجامد.

ما کنشگران کارزارلغو گام به گام مجازات اعدام )لگام( این اقدام مغایر با منش انسانی را به شدت محکوم، و اعتراض شدیدمان را به آنچه دیروز صبح در زندان رجایی شهر کرج بر گروهی از هموطنان کرد سنیمان رفت اعلاممیکنیم و مصرانه از مسئولان قضایی خواهان نجات جان متهمانی هستیم که  در انتظار اجرای احکامشان در زندان رجایی شهر کرج به سرمیبرند.

ما، همزمان این غم جانکاه را به خانواده های زندانیان اعدام شده تسلیت می گوییم و برایشان صبر و شکیبایی آرزومندیم. ما همچنین این غم و اندوه را به ملت بزرگ ایران تسلیت می گوییم، زیرا  اعدامشدگان فرزندان این مرز و بوم و آینده سازان این خاک بودند، و چه مظلومانه بدون داشتن حق دفاع از خود به چوبه های دار سپرده شدند!

کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام  ـ لگام

۱fجان۳۹۵/۵/۱۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com