این ظلم و فساد و جور و تهدید و ترور
زندان و جنایت و جنون؛ حبس هی غر
آخوند تو پنداری که با قتل و ترور میمانی
سازد همه این فشار لعنت شده در
مهندس شاهین میر محمد حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)