بادرود
من به عنوان یک جمهوری خواه مردم سالار آرزومند نجات ورهایی ایران هستم وفردای ایران را َروشن می بینم وبالندگی ایران در سپیده رهایی باوجود فرزندان توانا ونخبه خود که بلقوه وجود دارندوسازنده واداره کننده میهن خود خواهند بود وآنان جانشینان بحق رژیم غاصب ایران خواهند بود
وظیفه ایرانیان بالای شصت سال می تواند مرشدی وراهنمایی وشناسایی کاستی ها برای دچار مشکل نشدن آنان می باشد چون آینده از آن انانست
تمام عزیزانی که ایده و نظر و برنامه‌ای مشخص بر پایه های اصول جهان شمول دارند باید هم اکنون بدون اینکه مورد اعماض قرار گیرد عرضه نمایند ودر ترازوی داوری همگانی قرار گیرد
برنامه‌وقانون های گذار و مجریان آن باید شفاف و مورد وثوق اجماع همه ایرانیان باشد
متاسفم ازاینکه ما بجای تبین موارد فوق وهم پیمانی برسر آن به جدل در موردی که ممکن است به مقصود نائل نگردد می پردازیم و آب به آسیای دشمن مشترک می ریزیم
دیگر اینکه برای اداره آینده ایران در تمام زمینه ها چه ساز وکاری وبرنامه ای را روی میز می‌گذارید وپیشنهاد می کنید که مردم باعنایت بران افق روشنی در پیش رو داشته باشند تا مهیای پرداخت هزینه در قبال آن باشند
وگرنه تمام این قیل و قالهای حیدری نعمتی ره بجایی نمی برد
با قرار داشتن تمام آحاد ایرانیان در کف جامعه وخیابان و پاسداری از رای وحقوق خود و پرهیز از بر تر دانستن احدی فراتر از دیگران در سطح مجریان منویات مردم راه گشا می باشد
ایران یک ملت متکثر است وباید حقوق شهروندیشان ورفاه آنان در گوشه گوشه ایران لحاظ گردد و شهر نشین و مرز نشین آن از حقوق برابر بایستی برخوردار باشد
اکنون ۴۰ سال باعدم اعتماد عمومی نسبت به یکدیگر باعث استمرار استبدادحاکم گشته ایم وعافل از اینکه مردم ایران از آنان گذر گره اند ودر انتظار نخبگان سیاسی هستند برای اجماع وپیوند و ائتلاف بر سر اصول که مورد وثوق همگان باشد ودیگر اتحادی چون همه باهم را میسر نمیدانند و دیگر اینکه مردم بسیاری در پی تلاش برای معاش هستند و پیگیر ابتدایی ترین حقوق پایمال شده ودرپی پرداخت کمترین هزینه می‌باشند که حق مسلم انانست
استبداد باحذف ولجن مال کردن نخبگان جانشینان بلقوه خودرا با تبلیغات منفی پیرامون آنان اطمینان خاطر واعتماد را سست گردانیده ولی می توان شورای گذاری موقت به عنوان ناجیان ملت تدارک دید با دعوت از تمام دلسوختگان خارج وداخل در کمال امنیت آنان و هماهنگی در قبول خط مشی گدار در کمال و عدم وابستگی به بیگانگان واستقلال کامل راهنمای مردم شدو شورای موقت رهبری رهایی را به مردم نشان داد وعفو عمومی ولغو مجازات اعدام راه گشا در پیوستن قشرخاکستری ایران به مبارزات مردمی می باشد وباید از تمامی ظرفیت های موجودبدون برتری طلبی وهژمونی استفاده بهینه رابرد وچنین نباشد که احدی امتیازی وبرتری خاصی بعلت شرایط ویژه وخاص شامل حال کسی کرد پایه گذار تبیعیصی چون تقدس خمینی باشد حتی می‌توان اگر مردم به عنوان نماد خواهان فردی بودند آنرا چند دوره ای کرد واز رای گیری ورفراندم مردمی تاییدیه گرفت وان هم موکول به آرای مردم نمود
بایستی قوانین اساسی و حقوق شهروندی مترقی رمورد بررسی قرار داد واز قوانین وحقوق پیشنهادی ارائه شده رابدون پیش‌داوری در مورد پدید آورندگان آنها مد نظر قرار داد
بهتر نیست که به این دعوت که به جدل‌ها خاتمه دهیم ودنبال اشتراکات باشیم بپردازیم تا رهایی میهن را میسر گردد
به امید وفاق ملی و رهایی میهن شاد وپیروز باشید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)