مبارزه بافساد؛نمایشی کمدی درام

مبارزه بافساددرجمهوری اسلامی بیشترشبیه یک نمایش کمدی درام است که هم باید برآن گریست وهم خندید!!
ریشه ی فساد را باید دردستگاه قضا جستجوکرد.چون عدالت اگرنباشدویاناقص ویا درشکل استحاله وطنز آن باشد،مثل این می شود که یک دزد بخواهددزد دیگررا محاکمه کند.
فرض کنیدیک دزد،دزددیگررامحاکمه کند،این نه ازبرای تحقق عدالت است،بلکه ازبرای این است که درتقسیم اموال دزدی دعوایی رخ داده ووجوداین دزد،دلیل عدم آن دزد می شود.
یکی همین قضیه ی افشا شدن فسادناشی از فیش های حقوق است؛ویکی دیگرش همین مبارزه بادانه درشت ها؟!!!!!!
آن یکی رانمی توانند کِش بدهند،این یکی راچطور؟کش بدهند یانه؟!!
این سوراخ که گرفته شود،سوراخ دیگری بازمی شود؟!
چرا؟!
پارگی بیش ازحداست؛ترمیم ووصله پینه هم بکارنمی آید،زیرافسادسیستماتیک است!
آیاشمادرطول این ۳۷سال جزمحاکمه ی افرادی چون بابک زنجانی،شهرام جزایری، ومثل آن،اسامی فردنام آشنایی که سالهاهم درراس مدیریت کلان چرخیده وقصد بازنشسته شدن راهم ندارند،رادیده ایدکه به جرم فسادو«غش درمعامله»وسوء مدیریت محاکمه شود؟!!
رئیس قوه ی قضائیه منصوب فردی ست بنام«ولایت فقیه»؛این ولی فقیه خودش منصوب مجلسی ست(مجلس خبرگان)که این مجلس خودش به یک معنامنصوب(انتخابات دومرحله ای)شورای نگهبان است که این شوراهم خودش منصوب همان ولی فقیهی است که خودش هم منتخب مجلس خبرگانی ست که این مجلس بواسطه ی وجود«نظارت استصوایی»درانتخاباتی که مردم فقط حق خریدیک کیلو«گلابی»راداشته و دارند،برگزیده شده اند.
ونه تنهارئیس دستگاه قضا،بلکه فرماندهان نظامی،رئیس صداوسیما،مجمع تشخیص مصلجت واعضای آن،ودربرخی مواردحتی وزرا(مثل وزیر اطلاعات)منصوب همان شخص ولی فقیهی هستندکه آن فقیه هم خودش منصوب مجلس خبرگانی ست که این مجلس هم منصوب ۶تن ازفقهای شورای نگهبانی ست که خودشان هم توسط همان ولی فقیه برگزیده شده اند!!تاعلاوه برنظارت برانتخابات که آنرا«نظارت استصوابی»تعریف کرده اند،و «نظارت استصوابی هم یعنی اینکه ما۶نفرحق آنرا داریم که بگوئیم چه کس و کسانی حق ورودبه مجلس راداردوندارد؛،وبعداین مجلس برآمده از«نظارت استصوابی» که خودش به نوعی منصوب ۶تن ازفقهای شورای نگهبانی ست که خودش منصوب ولی فقیه است، می خواهد قوانینی را تنظیم وتدوین کندکه تازه همین قوانین هم برای تائیدبایدازشورای نگهبان منصوب ولی فقیه،مجوزورودبه عرصه اجرایی را بگیرد.
ازیک طرف خیلی ازنهادهاوبنیادهاودستگاه هازیرنظرولی فقیه است که به تجربه وضرس قانونی،نهادهای رسانه ای وهمینطورنهادقضایی ازورودبه آن منع شده اند!!وشما نمی توانیددرآن سرک بکشید که آیا فساد هست یانه؟
وازطرف دیگر،تمام رئیس وروسای اصلی نظام منصوب همین ولی فقیهی هست که این ولی فقیه هم خودش منصوب مجلسی ست که این مجلس هم خودش منصوب ۶ نفراز فقهای شورای نگهبانی است که این شوراهم خودش منصوب همان ولی فقیه است!!
عقل ومنطق می گوید:فسادموجودهم متاثرازنوع مدیریت روسای منصوب ولی فقیه است.
مدیری که ازپس نهادتحت الامرش برنیایدونتواندبرآن سلطه داشته باشد وازدلش انواع ارتشاء وفسادوقتل(مثل واقعه ی قتل های زنجیره ای که مرتکبین آن مدیران وزارت اطلاعات بودند)بیرون بیاید،بایدکناربرود،استعفادهدودرصورت تجاهل به موضوع ومقصربودن درارتکاب جرم،محاکمه شود،ولی می بینیدکه اینطور نیست؛ سالهای سال است همین روسادرمقام وپُست های کلیدی حضور وفعال مایشاء بوده و هستند.ولذا نتیجه می گیریم هراتفاقی هم که دراین سالهابوقوع پیوسته، ناشی ازنوع مدیریت ایشان بوده است.
بطورمثال آیا شماخانواده ی«لاریجانی» رادیده اید که ازمشاغل مهم سیاسی وکلیدی خودرابازنشسته کند؟!!کم مانده یک اخوی دیگراین خانواده هم به مقام ریاست جمهوری برسدوریاست سه قوه دراختیاراین خانواده باشد.
وهمینطوردیگرافراد.
که خداراشکرتالحظه فوت ودرمرزنودسالگی هم قصدبازنشسته کردن خودراندارند که هیج!!،ازقضاچون انقلاب ۵۷ وتمامی منابع مالی وغیره ی آن را هم سهم الارث خودمی دانند،درصددتثبیت انتقال این ارثیه به آقازاده های خود(که جنس مونث هم درمحدوده همان آقازادگی ست!!)هستندواتفاقاتاحدودی هم موفق شده اند.واین وصیت خمینی را که گفت:《نگذاریدانقلاب به دست نااهلان بیفتد》راعملی کرده اند…!!!
وبرای آنکه کارازمحکم کاری هم عیبی ندارد،قانون اساسی را گونه ای نوشته اند که اگربخواهندآنراتغییردهند،فقط بایدازهمان ولی فقیهی اجازه بگیرندکه آن ولی فقیه،اکثرمقامات را خودش عزل ونصب می کندوخودش هم توسط مجلسی انتخاب می شودکه آن مجلس هم به نوعی خودش منصوب شورای نگهبانی ست که این شوراخودش منصوب همان ولی فقیهی ست که این ولی فقیه هم خودش منصوب مجلس خُبرگانی ست که این مجلس هم خودش دستپخت شورای ۶نفره منصوب همان ولی فقیه است!!
حالا شما بفرمائیدما دراین عزل ونصب سیستماتیک چگونه می توانیم بافساد بشکل سیستماتیک مبارزه کنیم؟
استقلال قضایی درکجاست؟ و
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
تهران/۲۵تیر۱۳۹۵
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1101558046578955:0

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)