«منافق به انقلاب و دین »
ای منافق به انقلاب و به دین
بهر آزادگان ز تو هست کین
دانش رفتن تو از قدرت
می بجوئیم ما گر چه به چین
ای همه قال تو تمام دروغ
مذهبت آش کشکت و هم دوغ
شیعه شیعست و بچه بازی نیست
مذهب فخر و افتخار و فروغ
دون بی ناموس ای دو روی دغل
با فساد و حسد و سوء عمل
نشوی ماندنی؛ می نشود
مشکل رهبری مجتبی یت حل
وطنم بر سریر جمله جهان
به عدالت بمان و هم ایمان
هم بروبان منشاء تمام فساد
علی و اکبر و حسن؛ بهمان
مهندس شاهین میر محمد حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com

https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com