خط قرمز
ما خط قرمز هستیم
با سَم بکُش تز هستیم
وزنه هایی بزرگیم
که اهل وزوز هستیم
حساب داریم توی سوئیس
داریم هزار افاده و فیس
ما تاجریم تو کانادا
جزیره داریم؛ کارخونه ها
راستشو بخواین ما پنج تاییم
مومن به کار دنیائیم
خدا به ما مقام داد
فتوای قتل عام داد
کسی رو جرات نمیشه
که بگه آقا بی ریشه
ای قاتِل ِ همیشه
پایین ابروهات چشه
اگر اوضاع خراب شه
اعتراض ها زیاد شه
اول یه کم زرد میکنیم
بعدش میشیم نارجی
اگر قضیه رفع شد
یکدفع قرمز می کنیم
داد میزنیم:بگیرینشون؛ بُکشیدشون
به ما می گن این جوری ها
بی اجازه حرف می زنن اینا
خلاصه ملک مالِ ماست
آزادی هم ادعاست
به نام دین می کنیم
هر کاری رو که خطاست.
مهندس شاهین میر محمد حسینی
مرگ بر ضحاک فاسد جنایتکار زمان علی گدا خامنه ای و پسر فاسد انگل و دزد و جنایتکار نالایق و ناشایسته اش برای رهبری مجتبی خامنه ای
مرگ بر حسن گدا روحانی (حسن شیطانی)؛ مرگ اکبر گدا رفسنجانی (فاسد دروغگوی رسما جانی) نالایقان فاسد و ناشایسته برای رهبری
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی خائن بر علیه اینجانب:
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات مهم بر روی فیسبوکFacebook: Shahin Mir M. Hosseini